Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.11.2022 - 10:55  //  aktualizácia: 15.11.2022 - 10:59  //  zobrazené: 694

06/2022 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 06/2022  |  dátum konania: 02.08.2022

Z á p i s n i c a    zo    6. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. 08. 2022

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová,  Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Renáta Zelezníková,       PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová

Neprítomný: RSDr. Peter Gomboš  (ospravedlnený)

Verejnosť: Vlasta Vágayová

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenie: č. 8/2022, č. 9/2022, č. 10/2022

3. Bytové otázky

 1.  Žiadosť o obsadenie uvoľneného 3 – izbového bytu č. 15 na 3. poschodí na ul. Kráľovská 2489/4A, Šaľa.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10.

 

  Uznesenie č. 11/2022

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 3 – izbového bytu, na 3. poschodí, na ul. Kráľovská 2489/4A v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Kristíne Kollerovej, trvale bytom Selice, Vážska 858/70.

 1.  Žiadosť o udelenie súhlasu so zámenou bytu Evy Kovalčíkovej a Silvii Novákovej, ktorým bol pridelený 1 – izbový byt č. 60 na ul. Kráľovskej 2551/4G v Šali za 3 – izbový byt po nájomníčke Sáre Kusyovej, na ul. Kráľovskje 2489/4A v Šali.

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

    Hlasovanie: Prítomní: 10; proti: 10.

   Uznesenie č. 12/2022

 1.  komisia nesúhlasí so zámenou bytu Evy Kovalčíkovej a Silvii Novákovej, ktorým bol pridelený 1 – izbový byt č. 60 na ul. Kráľovská 2551/4G v Šali za 3 – izbový byt po nájomníčke Sáre Kusyovej, na ul. Kráľovskej 2489/4A v Šali.
 2. komisia neodporúča primátorovi mesta zrealizovať požadovanú výmenu bytu.

 1.  Žiadosť o výmenu bytu Ivety Valkárovej, ktorej bol pridelený 1 – izbový byt č. 1 na ul. Kráľovskej 2489/4A za 3 – izbový byt.

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

    Hlasovanie: Prítomní: 10; proti:10.

   Uznesenie č. 13/2022

 1.  komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu Ivety Valkárovej, ktorej bol pridelený     2- izbový byt č. 1 na ul. Kráľovskej 2489/4A za 3 – izbový byt,
 2. komisia neodporúča primátorovi mesta zrealizovať požadovanú výmenu bytu.

 1.  Žiadosť o výmenu bytu Róberta Rébica, ktorému bol pridelený 1 – izbový byt č. 103       na ul. Kráľovská 2551/4H za 2 – izbový byt.

Členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže momentálne nie je žiadny 2 – izbový byt uvoľnený.

 1.  Žiadosť o výmenu bytu Romana Lakatosa, ktorému bol pridelený 1 – izbový byt č. 70 na ul. Kráľovskej 2551/4G za 2 alebo 3 – izbový byt.

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

   Hlasovanie: Prítomní: 10; proti:10.

 

 Uznesenie č. 14/2022

 1.  komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu Romana Lakatosa, ktorému bol pridelený 1 – izbový byt č. 70 na ul. Kráľovskej 2551/4G za 2 alebo 3 – izbový byt,
 2. komisia neodporúča primátorovi mesta zrealizovať požadovanú výmenu bytu.

4. Rôzne

    

V tomto bode predstúpila pred komisiu pani Vlasta Vágayová, ktorá popísala svoju sociálnu situáciu a predniesla požiadavku o pridelenie mestského nájomného bytu. Členovia komisie pani Vágayovej vysvetlili, že pokým nie je v schválenom poradovníku uchádzačov o nájom bytu, tak nájomný byt jej nie je možné prideliť, rovnako ju upozornili na to, že nájomné byty sa uchádzačom prideľujú podľa poradia v poradovníku. Pani Vágayová zobrala uvedené dôvody na vedomie.

5. Záver

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                       predseda komisie

V Šali dňa 05. 08. 2022  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie