Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.11.2022 - 14:31  //  aktualizácia: 01.12.2022 - 11:27  //  zobrazené: 893

06/2022 zasadnutie komisie školstva

číslo: 06/2022  |  dátum konania: 23.11.2022

Dátum konania: 23.11. 2022

Miesto konania: veľká zasadačka na 1. poschodí  MsÚ v Šali

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 16:40 hod.

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová .

Neprítomní:

Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Helena Psotová, PaedDr. Vladimír Takáč. 

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie a privítanie členov KŠ
 2. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2021/2022  a stave v školskom roku 2022/2023
 3. Základné štatistické ukazovatele podľa Eduzberu na šk. rok 2022/2023
 4. Dochádzajúci žiaci
 5. Prehľad o prijatí žiakov na mestské stredné školy
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023
 7. Aktuálne informácie
 8. Diskusia
 9. Záver

 

K bodu 1

Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných so znením Súhrnnej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2021/2022  a stave v školskom roku 2022/2023, ktorú každý člen dostal v elektronickej podobe.

Vyzdvihla a pripomenula základné údaje zo súhrnnej správy, týkajúce sa odbornosti vyučovania v ZŠ, personálneho zabezpečenia v ZŠ a Testovania T5 – 2022 a testovania T9 - 2022 v školskom roku 2021/2022 a tiež oboznámila prítomných členov s aktuálnymi údajmi v školskom roku 2022/2023.

V porovnaní s minulým školským rokom sa počet žiakov v základných školách v meste Šaľa k 15. septembru 2022 zvýšil o 62, to znamená, že ich je 2184.

Žiaci sa zapájali do predmetových olympiád a postupových súťaží, či korešpondenčných seminárov. Vo všetkých školách sa realizovali už tradičné a dlhoročné projekty. Všetko je podrobne rozpísané v správe a  o týchto skutočnostiach budú oboznámení aj mestskí poslanci na zasadnutí MsZ dňa 15.12. 2022.

Mgr. J. Husáriková – pozitívne zhodnotila Súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2021/2022 a stave v školskom roku 2022/2023 a konštatovala, že „Správa“ je podrobne vypracovaná a všetky školy a školské zariadenia dlhodobo vykazujú kvalitné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a bohatú záujmovú aj mimoškolskú činnosť a aktivity i napriek náročným podmienkam a ťažkému obdobiu, ktorým si žiaci aj pedagógovia prešli za uplynulé dva roky.

 

Uznesenie č. 1/6/2022: KŠ pri MsZ v Šali schvaľuje Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2021/2022  a stave v školskom roku 2022/2023 a odporúča ju prerokovať na zasadnutí MsZ dňa 15.12. 2022.

Hlasovanie:

Za: 8             Proti: 0                Zdržali sa: 0

 

 

K bodu 3

Materské školy -

V aktuálnom školskom roku 2022/2023 nastúpilo k 15.09. 2022 do 36 tried v MŠ v Šali 763 detí, čo je o 30 detí viac ako v minulom školskom roku. V MŠ na Družstevnej ulici sa otvorila jedna nová trieda a pribudli dve pedagogické zamestnankyne. Počet predškolákov v mestských MŠ je 254 (o 16 detí viac ako minulý rok) a počet detí, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní, je 22, čo je o 6 detí menej v porovnaní s minulým školským rokom 2021/2022.

V materských školách pracuje 79 pedagogických zamestnancov a 50 nepedagogických zamestnancov. V troch materských školách (MŠ Bernolákova, MŠ Družstevná, MŠ 8. mája)  pracujú aj pedagogickí asistenti ( 4 PA ), v jednej materskej škole (MŠ Družstevná) pôsobí aj jeden logopéd, v jednej MŠ (MŠ 8. mája) spolupracuje 1 školský psychológ a v dvoch materských školách (MŠ Družstevná , MŠ 8. mája) pracujú pomocné vychovávateľky.

 

Základné školy -

V súčasnosti sa v základných školách počet žiakov zvýšil o 62 žiakov. Do 1. ročníka nastúpilo 229 žiakov, čo je o 7 menej  ako v  školskom roku 2021/2022. Celkový počet tried v mestských základných školách klesol o 3 triedy.

V ZŠ Ľudovíta Štúra, ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, ZŠ Jozefa Cígera Hronského a v ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM pôsobí špeciálny pedagóg a v ZŠ Jozefa Cígera Hronského ešte aj jeden sociálny pedagóg. V piatich základných školách a v troch materských školách pôsobí spolu 26 pedagogických asistentov ( o 1 PA v ZŠ menej ako v minulom školskom roku ). Títo odborní zamestnanci pracujú na školách vďaka tomu, že tri základné školy sa zapojili do Operačného programu – Ľudské zdroje, na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „V základnej škole úspešnejší“, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. Sú to nasledovné základné školy:

ZŠ s MŠ Bernolákova, ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ J. C. Hronského.  Žiaľ, naďalej veľkým problémom je nájsť kvalifikovaných odborných zamestnancov a ich ohodnotenie, pretože ani financie z projektu nepokrývajú všetky náklady a školy ich musia dofinancovať z vlastných rozpočtov. Jeden asistent učiteľa v MŠ Družstevná je financovaný z originálnych kompetencií Mesta Šaľa. ZŠ  Jána Hollého využíva služby špeciálneho pedagóga podľa potreby na dohodu o vykonaní práce. Špeciálny pedagóg na ZŠ s MŠ P. Pázmánya je financovaný z rozpočtu školy. Ostatní asistenti učiteľa sú financovaní z dotácie ministerstva školstva.

 

 

Materská škola

P o č t y   k  15. 09. 2022

 

P. č.

detí

tried

pedag. zam.

neped. zam.

Logopéd/asistent

Šk. psych. /pomocný vychov.

 

1.

MŠ pri ZŠ Bernolákova

43

3

6

3

0 / 1

0

2.

MŠ Budovateľská

66

3

7

5

0

0

3.

MŠ Družstevná

112

5

11

8

1 / 1

0 / 1

4.

MŠ Hollého

190

8

19

11

0

0

5.

MŠ pri ZŠ J. Murgaša

39

2

4

1

0

0

6.

MŠ Okružná

84

4

9

6

0

0

7.

MŠ 8. mája

87

4

9

7

0 / 2

1 / 1

8.

MŠ P. J. Šafárika

89

4

9

7

0

0

9.

MŠ pri ZŠ P. Pázmánya s VJM

23

1

2

1

0

0

10.

MŠ súkromná

30

2

3

1

0

0

 

Spolu

763

36

79

50

1/4

1/2

 

 

Základná škola

P o č t y   k  15. 9. 2022

žiakov

tried

tried       v ŠKD

pedag.   zam. ZŠ/MŠ

neped. zam.

z toho      v ŠJ

Asistenti/ špec. + soc. ped.

ZŠ s MŠ Bernolákova

151

9

2

13/7

9

4

2/0

ZŠ J. Hollého

376

18

4

28

13

5

0

ZŠ J. C. Hronského

480

26

8

44

13

6

9/1+1

ZŠ s MŠ J. Murgaša

608

28

9

49/4

19

8

6/1

ZŠ Ľ. Štúra

400

20

4

32

14

7

4/1

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

169

9

3

22/2

4

0

1/1

Spolu ZŠ

2 184

110

30

188 / 13

72

30

22 / 4+1

ZUŠ

825

 

 

33

4

   

CVČ

1 152

81

 

8

5

   

 

Základnú umeleckú školu bude v tomto školskom roku navštevovať 825 žiakov a v Centre voľného času v Šali bude pracovať 81 skupín a zapísaných je 1152 detí.

 

 

K bodu 4

V školskom roku 2022/2023 do ZŠ s MŠ J. Murgaša bude dochádzať z obcí najviac žiakov – 182, do ZŠ J. C. Hronského –  139, do ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM – 110, do ZŠ Ľ. Štúra  – 90, do ZŠ J. Hollého 60 a do ZŠ s MŠ Bernolákova 37. Ďalší nárast počtu dochádzajúcich žiakov o 19 v porovnaní s minulým školským rokom svedčí o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách.

 

Dochádzajúci žiaci z okolitých obcí a miest, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ v Šali

 

 

Názov obce

ZŠ - počty dochádzajúcich žiakov

ZŠ s MŠ Bernolákova

ZŠ                 J. Hollého

ZŠ J. C. Hronského

ZŠ s MŠ       J. Murgaša

ZŠ                 Ľ. Štúra

ZŠ s MŠ        s VJM          P. Pázmánya

ZŠ spolu

Kráľová n./V.               

5

1

30

60

12

24

132

Dlhá n./V.                    

4

27

5

13

6

15

70

Diakovce                      

0

4

35

22

15

12

88

Trnovec n./V.               

2

10

13

46

11

0

82

Selice                           

4

6

4

2

10

5

31

Tešedíkovo                  

0

2

12

15

5

35

69

Močenok                      

5

2

4

2

2

0

15

Vlčany                          

1

1

5

1

4

1

13

Galanta                        

1

1

8

1

2

2

15

Žihárec                         

1

2

3

0

7

6

19

Neded                          

0

0

1

2

3

1

7

Topoľnica                    

0

0

2

6

1

1

10

Kajal                            

0

0

1

0

2

2

5

Horná Kráľová               

0

1

0

0

2

0

3

Šoporňa                      

1

1

3

1

0

0

6

Hájske                         

1

0

1

1

1

0

4

Hetméň                       

0

0

0

0

2

0

2

Iné obce / mestá

12

2

12

10

5

6

47

SPOLU

37

60

139

182

90

110

618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V školskom roku 2022/2023 do MŠ Hollého bude dochádzať z obcí najviac detí – 19, do MŠ Družstevná –  11, do MŠ P. J. Šafárika a  MŠ pri ZŠ P. Pázmánya s VJM – po 8 detí, do MŠ 8. mája – 7, do MŠ Okružná a MŠ Súkromná po 6 detí  – 90, do MŠ pri ZŠ Bernolákova – 4 deti 60 a do MŠ Budovateľská a MŠ pri ZŠ J. Murgaša po 2 deti. Celkovo do mestských materských škôl bude dochádzať z okolitých obcí a miest  a plniť si povinné predprimárne vzdelávanie 73 detí, čo je o 1 dieťa menej ako v minulom školskom roku.

Podrobné rozloženie počtu detí je možné vidieť v nasledujúcej tabuľke.

 

Dochádzajúce deti z okolitých obcí a miest, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ v Šali

 

 

P.č.

Názov obce

MŠ - počty dochádzajúcich detí

Bernol.

Budov.

Družst.

Hollého

Murgaša

Okružná

8.mája

Šafárika

Pázm.

Súkr.

SPOLU

1

Kráľová n./V.               

1

1

2

0

0

1

1

2

0

0

8

2

Dlhá n./V.                    

0

0

0

6

1

1

1

1

3

1

14

3

Diakovce                      

0

0

3

0

1

3

1

1

0

0

9

4

Trnovec n./V.               

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

3

5

Selice                           

0

0

0

3

0

0

1

0

1

0

5

6

Tešedíkovo                  

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

4

7

Vlčany                          

0

0

1

2

0

0

0

0

1

0

4

8

Galanta                        

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

3

9

Matúškovo

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

10

Neded                          

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

11

Topoľnica                    

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

12

Veľká Mača

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

13

Kráľov Brod

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

14

Komjatice

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

15

Močenok

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

16

Dolné Saliby                 

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

17

DD Žitavce

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

18

Nitra                            

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

19

Šoporňa

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

20

Váhovce

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

21

Trstice

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

22

Rohožník

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

23

Horné Saliby

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

24

Štúrovo

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

CELKOM

4

2

11

19

2

6

7

8

8

6

73

 

 

 

K bodu 4

Po skončení deviateho ročníka žiaci pokračujú v plnení povinnej desaťročnej školskej dochádzky na stredných školách. Z deviateho ročníka odišlo 208 žiakov a z nižších ročníkov 11 žiakov. V 4-ročných gymnáziách sa umiestnilo 72 žiakov, 111 žiakov v stredných školách, 23 žiakov v stredných odborných školách bez maturity, 4 žiaci odišli do osemročného gymnázia a 6 žiakov sa umiestnilo v bilingválnych gymnáziách.

 

 

K bodu 5

 

Vedúca SŠÚ oboznámila s prítomných s prehľadom o prijatí žiakov na mestské stredné školy.

Z 208 žiakov  9. ročníka v mestských základných školách bolo prijatých do Gymnázia J. Fándlyho 32 žiakov, do Spojenej školy Nivy 33 žiakov a do SOŠ chovu koní a služieb 4 žiaci.

To znamená, že 33,17 % deviatakov zo ZŠ v meste Šaľa bude v tomto školskom roku 2022/2023 študovať na mestských stredných školách a gymnáziu.

 

Škola

Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa

Spojená škola Nivy 2, Šaľa

SOŠ chovu koní a služieb, Šaľa

SPOLU

PERCENTO

ZŠ s MŠ Bernolákova

0

0

0

0 z 9

0,00

ZŠ Jána Hollého

9

15

2

26 zo 44

59,10

ZŠ Jozefa Cígera Hronského

6

4

0

10 zo 43

23,25

ZŠ s MŠ J. Murgaša

14

8

0

22 zo 64

34,38

ZŠ Ľudovíta Štúra

3

5

2

10 z 30

33,33

ZŠ s MŠ P. Pázmánya S VJM

0

1

0

1 z 18

0,06

SPOLU

32

33

4

69 z 208

33,17

 

 

K bodu 6

Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných  o Návrhu rozpočtu mesta Šaľa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 pre oblasť školstva.                

Uznesenie č. 2/6/2022: Komisia školstva odporúča schváliť Návrh rozpočtu mesta Šaľa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 pre oblasť školstva  na zasadnutí MsZ dňa 15.12. 2022.

Hlasovanie:

Za: 8                                                  Proti: 0                                                            Zdržali sa: 0

 

 

K bodu 7

 

 • 28.9.2022 sa uskutočnilo stretnutie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí  v tomto školskom roku absolvujú adaptačné vzdelávanie.  Zúčastnilo sa ho 26 začínajúcich pedagogických zamestnancov a 26 uvádzajúcich pedagógov. Z toho 11 z mesta Šaľa a 15 z obcí okresu Šaľa.  13 pedagogických zamestnancov z MŠ a 13 zo ZŠ,
 •  27.10.2022 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov ZŠ mesta Šaľa s primátorom mesta ohľadom nainštalovania fotovoltaiky na budovy ZŠ - Prechod na zelenú energiu,
 • 2. 11.2022 sa uskutočnilo stretnutie s vedúcou folklórneho súboru Šaľan Zuzanou Nagyovou a dohodli sme spoluprácu – 6 výchovných koncertov pre deti ZŠ mesta Šaľa s tematikou miestnych zvyklostí a tradícií. Prvé dva koncerty sa uskutočnili 22.11.2022. ( Tretí a štvrtý sa uskutoční 29.11.2022 a piaty a šiesty 13.12.2022),
 • 4.11.2022 sa uskutočnila prezentácia firmy Kärcher, ktorá predviedla pomôcky na upratovanie riaditeľom, ekonómkam a upratovačkám zo ZŠ v Šali,
 • 8.11.2022 sa uskutočnila po dvoch rokoch Burza stredných škôl. Burzy sa zúčastnilo 15 stredných škôl a pozrieť sa prišlo 350 žiakov zo ZŠ v Šali a 6 obcí okresu Šaľa,
 • 23.11.2022 sa uskutočnilo stretnutie riaditeliek MŠ z okresu Šaľa. Akciu organizovala v spolupráci so SŠÚ aj Sekcia riadenia MŠ a Spoločnosť pre predškolskú výchovu. Zúčastnilo sa 22 riaditeliek okresu Šaľa,
 • dňa 28.11.2022 sa uskutoční pracovná porada vedúcich ŠJ v ZŠ a MŠ, nakoľko sa zmenili finančné pásma na nákup potravín,
 • 13.12.2022 sa uskutoční stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ s riaditeľmi ZŠ a SŠ. Témou stretnutia je udržanie žiakov mesta na stredných školách v meste Šaľa,
 • Spoločný školský úrad pripravuje Slávnostné zasadnutie riaditeľov základných a stredných škôl a školských zariadení v meste Šaľa  na 20.12.2022 o 10.00 hod. v ZŠ J. C. Hronského.
 •    

K bodu 8

Prítomní členovia diskutovali priebežne k jednotlivým bodom programu

 

K bodu 9

Na záver Ing. Krištof poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie KŠ.

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                         Ing. Marián Krištof

                                                                                                               predseda KŠ

 

 

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                           Tajomníčka KŠ