Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.12.2008 - 18:27  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:51  //  zobrazené: 1943

09/2008 zasadnutie komisie školstva

číslo: 09/2008  |  dátum konania: 26.11.2008

Prítomní na zasadnutí komisie : Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

k bodu 2  : Plnenie uznesení
 Informatívna súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v školskom roku 2007/2008 a stav v šk. r. 2008/2009
Uznesenie č. 3/8/2008: Berie na vedomie. Odporúča správu prerokovať na  MsZ. V súlade s uznesením MsZ č. 5/2006 – XIII. na základe odborného stanoviska SŠÚ odporúča primátorovi mesta schváliť hodnotiace správy o výchovno – vzdelávacej činnosti jednotlivých škôl a školských zariadení v školskom roku 2007/2008.
Plnenie: Primátor 12.11.2008 schválil správy o výchovno – vzdelávacej činnosti jednotlivých škôl a školských zariadení. Informatívna súhrnná správa bude predložená na rokovanie MsZ 11.12.2008
 Správa o činnosti zástupcu primátora, dochádzka, zmena rokovacieho poriadku komisii.
Uznesenie č.5/8/2008 Berie na vedomie. Odporúča MsZ prerokovať so  zapracovaním nasledovných zmien v návrhu rokovacieho poriadku:
§ 3, ods. 5  vypustiť písmeno t) a u)
Plnenie:  MsZ Správu a schválilo navrhnutú zmenu
Ďalšie uznesenia majú termín plnenia v decembri resp. boli konštatačné.
Uznesenie č. 1/9/2008:
Komisia školstva konštatuje plnenie terminovaných uznesení.

K bodu 3 Metodicko  - poradenská činnosť pre školy
Uznesenie č. 2/9/2008
Berie na vedomie . Konštatuje  veľmi dobrú úroveň metodicko – poradenskej činnosti zo strany SŠÚ.

K bodu 4 Ekonomické a materiálno – technické zabezpečenie škôl s dôrazom na výchovno – vzdelávací proces a používanie IKT
Uznesenie č.3/9/2008: 
Berie na vedomie. Odporúča pokračovať v zabezpečení v súlade s Koncepciou rozvoja školstva.

K bodu 5 Možnosti zapojenia škôl do projektov v rámci MŠ SR a eurofondov
Uznesenie 4/9/2008. Berie na vedomie. Odporúča školám využívať možnosti zapojenia do projektov. Do rozpočtu zapracovať spolufinancovanie zo strany zriaďovateľa.

K bodu 6 Aktuálne informácie
-Odmeny riaditeľom škôl – návrh predniesol M. Vrbovský
Uznesenie č. 4/9/2008: Komisia školstva odporúča primátorovi priznať odmeny riaditeľom na základe návrhu vedúceho SŠÚ, na základe prijatých kritérií  vo výške funkčného platu s navýšením pre riaditeľku MŠ Horná ul..

-informácie o akciách a podujatiach
Uznesenie č. 5/9/2008. Berie na vedomie. Súhlasí s predloženým návrhom na organizačné     a finančné zabezpečenie.

- Doplnenie komisie školstva
Uznesenie č. 6/9/2008 . Komisia vyslovuje nesúhlas so zánikom členstva Mgr. Stredanskej z Komisie školstva pri MsZ a žiada  ponechanie členstva v komisii. Odporúča predsedníčke komisie školstva predniesť uvedené stanovisko na zasadnutí MsZ.

Termín spoločného zasadnutia komisie školstva s riaditeľmi všetkých škôl a školských      zariadení v meste.
Uznesenie č.7/9/2008. Komisia navrhla a predsedníčka komisie odsúhlasila termín stretnutia na 18. 12. 2008 o 9, 00 hod. v ZŠ Krátka ul.