Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.12.2008 - 08:49  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:51  //  zobrazené: 1928

09/2008 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 09/2008  |  dátum konania: 10.12.2008

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš, Mgr. Šperka, Ing. Galbavá,
                  JUDr.  Marinčák, Mgr. Zozuláková,  Ing. Topercerová, p. Valent , Ing. Vičíková
Neprítomní: Mgr. Mika /ospr./ MUDr. Kromerová
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský /ospr./ , p. Botková

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné. Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí z bytového referátu
3. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí komisie na  rok 2009
4. Rôzne
5. Záver

k bodu č. 2

1. Uvoľnenie nájomného bytu- garsónky na Rímskej ulici č. 2138/3

P. Botková uviedla, že na Rímskej ulici  v Šali – Veči je uvoľnený byt č.19 - garsónka na II. poschodí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode č.3  po nájomníčke JUDr. Eve Belovičovej. Uviedla, že je potrebné obsadiť byt uchádzačom z aktuálneho poradovníka  schváleného primátorom mesta dňa 5.novembra 2008. V uvedenom poradovníku sa o prenájom garsónky nachádza 31 uchádzačov.

Hlasovanie: Prítomní: 10, Za: 10 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 72/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č.19 – garsónku na II. poschodí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode č. 3 Lucii Pripkovej, trvale bytom Šaľa, Bottova ulica č. 8 zo zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č.6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003, vypracovaného Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie, schváleného primátorom mesta dňa 5. novembra 2008.

2. Marta Hučková, bytom Šaľa, Fr. Kráľa č. 1866/1 nájomníčka bytu č.15, II. poschodie
     - Žiadosť o schválenie podnájmu pre Máriu Pavlová, nar.21.01.1955 ,bytom Šaľa,
    J. Hollého 1847 /36 po dobu jedného roka.

Hlasovanie: Prítomní: 10, Za: 10 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 732008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť podnájom pre Máriu Pavlovú, nar. 21.01.1955, bytom Šaľa, J. Hollého č. 1847/36  u Marty Hučkovej, nájomníčky bytu č.15 na II. poschodí v dome so súpisným číslom 1866 vo vchode č.1. po dobu jedného roka.

k bodu č. 3

Členovia komisie prerokovali návrh termínov zasadnutí a dohodli sa, že zasadnutia Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali v roku 2009 sa budú konať každú druhú stredu v novom mesiaci so začiatkom o 16.00 h. Predseda komisie uviedol, že termíny zasadnutí sa v priebehu roka môžu zmeniť z objektívnych resp. subjektívnych dôvodov.
Návrh termínov zasadnutí komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.

k bodu č. 4

V bode „ Rôzne“ vystúpil člen komisie p. Valent a poukázal  na návrh rozpočtu na rok 2009 v programe Šport s tým, že nie je spokojný s  prerozdelením finančných prostriedkov pre jednotlivé športové kluby.
Predseda komisie MUDr. Jozef Grell uviedol, že návrh rozpočtu na rok 2009 bude prerokovaný v MsZ.

k bodu č. 5

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu  počas celého roka, zaželal členom komisie príjemné prežitie vianočných sviatkov a ukončil zasadnutie komisie.