Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.11.2009 - 12:01  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:03  //  zobrazené: 1893

09/2009 zasadnutie komisie školstva

číslo: 09/2009  |  dátum konania: 28.10.2009

Vzhľadom na avizovaný oneskorený príchod predsedníčky komisie rokovanie otvoril Mgr. Gustav Güll. Privítal prítomných. Po príchode prevzala vedenie komisie predsedníčka  Ing. Psotová. Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Pozvaní len členovia komisie

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov - prehľady
4. Spolupráca so školami v zahraničí – projekt Comenius a iné
5. Aktuálne informácie
6. Záver

K bodu 2  Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenia 1- 2/2009 – konštatačné
a. Stanovisko k Príručke regionálnych dejín.
Uznesenie č. 3/8/2009 . Komisia školstva berie na vedomie . Súhlasí po definitívnom pripomienkovom konania a jazykovej korektúre zadať do tlače. Súhlasí s použitím finančných prostriedkov z rozpočtu Pr. 9 Vzdelávanie cez Centrum voľného času vo výške 7 tis. EUR.
Plnenie:. Prerokované s Dr. Novákovou, posledné úpravy, doplnenie dokumentov a dokumetačných materiálov, zabezpečenie recenzie. Zhotovenie plánované 12/2009. Výhrady – Kuklovský, Morávek
b.  Interpelácia Mgr. Varsányiho  - 
       Uznesenie č. /4/9/8/2009 :KŠ berie na vedomie. Odporúča odpoveď podľa návrhu
       Plnenie : Odoslaná Mgr. Varsányiumu. Potrebné komplexnejšie doriešenie problematiky prevádzky   a údržby ihrísk.
c.    Akcie a podujatia
       Uznesenie 4/9/2009 Berie na vedomie. Súhlasí s akciami a podujatiami.
        Plnenie – Slávnostné odovzdanie MŠ Ul. 8. Mája a ihriska ZŠ s MŠ Horná. Stretnutie riaditeľov a pracovníkov PPaM v novembri .
d.  Stretnutie riaditeľov ZŠ a výchovný poradcov s riaditeľmi výchovnými poradcami SŠ v meste.
Uznesenie č. 5/8/2009 : KŠ berie na vedomie. Odporúča Spoločnému školskému úradu a riaditeľstvu SŠ v Šali zorganizovať podujatie v mesiaci októbri.
Plnenie: Stretnutie sa uskutočnilo 21. 10. 2009 s pozitívnym ohlasom.
e.   Uznesenie č. 6/8/2009:. Odporúča primátorovi schváliť priznanie odmien podľa návrhu vedúceho SŠÚ v rozpätí od 300 do 400 Eur.
       Plnenie – Odmeny boli navrhnuté, primátorom odsúhlasené a vyplatené.
Uznesenie 1/9/2009 . Komisia školstva berie na vedomie. Konštatuje plnenie uznesení.

K bodu 3 Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov – Členovia mali k dispozícii písomne prehľady k prospechu, správaniu, dochádzke a výsledkom monitoru a hodnotiace správy za jednotlivé školy. Úvodný komentár predniesol M. Vrbovský. Výsledky potvrdzujú stabilitu úrovne výchovno – vzdelávacích výsledkov s trendom k zlepšeniu, čo sa prejavuje aj na výsledkoch Monitoru 9. Z krajských prehľadov úspešnosti škôl v súťažiach a predmetových olympiádach vyplýva veľmi dobrá úspešnosť. Z 330 hodnotených škôl sa šalianske ZŠ umiestnili do 47 miesta. V diskusii riaditelia škôl konkretizovali hodnotenie s poukázaním značných problémov v správaní niektorých žiakov a náročnej práce s rodičmi.

Uznesenie 2/9/2009 :  KŠ berie na vedomie. Konštatuje dosahovanie dobrých a veľmi dobrých výchovno – vzdelávacích výsledkov. Odporúča   zamerať sa na správanie žiakov a u niektorých škôl venovať zvýšenú pozornosť z hľadiska prípravy žiakov na overovanie poznatkov  a vedomostí. Odporúča primátorovi na základe odborného posúdenia SŠÚ schváliť hodnotiace správy.

K bodu 4 Spolupráca so školami v zahraničí – projekt Comenius , E- Twining, Družobné vzťahy
Päť zo šiestich základných škôl sú zapojené v projektoch spolupráce so školami v zahraničí. Riaditelia škôl hodnotili projekty pozitívne.
Uznesenie č 3/9/2009: KŠ berie na vedomie. Vyslovuje uznanie školám zapojeným do projektov a odporúča pokračovať v týchto aktivitách..

K bodu 5  Aktuálne informácie - Vrbovský
a)  príprava zásad úpravy rozpočtu Pr. 9 – vzdelávanie – Vrbovský
Uznesenie č.4/9/2009 : KŠ súhlasí s prípravou úpravy 4 rozpočtu podľa predloženého návrhu. Návrh upraveného rozpočtu prekonzultovať s riaditeľmi škôl a predložiť na rokovanie, MsR,  MsŠR, a KŠ.
b) Realizácia zákona 317/2009 a 553/2003 – úprava
           - problematika OP – október, úprava nových príplatkov, zaraďovanie do platových tried – problém MŠ a vedúci ped.  zamestnanci- najmä MŠ. Odborná a metodická pomoc SŠÚ. Prebehla diskusia v ktorej riaditelia škôl poukazovali na značnú administratívu a nejednoznačnosť niektorých ustanovení.
Uznesenie č. 5/9/2009 :   KŠ berie na vedomie . Odporúča realizáciu podľa návrhu s intenzívnou metodickou a odbornou pomocou školám  v tejto problematike.
c) Program školské ovocie a zelenina a školské mlieko.
Uznesenie č. 6/9/2009. KŠ berie na vedomie. Odporúča zapojenie škôl a  odmeňovanie zamestnancov podľa predloženého návrhu. Odporúča uprednostniť dodávateľov zo šalianskeho regiónu.
d) Realizácia projektu Historicko – naučný chodník regiónu Šaľa, v rámci OP – vzdelávanie – konkretizácia
            M. Vrbovský informoval podrobne o realizácii projektu z hľadiska financovania, personálneho a materiálne zabezpečenia pre zapojené školy a formy odmeňovania. Po krátkej diskusii boli prijaté nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 7/9/2009 : KŠ berie na vedomie. Súhlasí s realizáciou projektu podľa predloženého návrhu.

K bodu 6  Záver.  V závere   predniesla Ing. Psotová aktuálne informácie z MŠ SR a zasadnutí poradných orgánov ministra. Po krátkej diskusii predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.