Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.08.2020 - 13:33  //  aktualizácia: 28.08.2020 - 13:34  //  zobrazené: 875

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

 

Navrhovateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, IČO: 003328, so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 12.08.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

 

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

 

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov,

 

pre zmenu stavebných objektov:

 

            SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

                   podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

            SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

            SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

 

(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, v mestskej časti Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté konanie o zmene územného rozhodnutia.

Na stavbu bolo vydané mestom Šaľa, ako príslušným a určeným stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o zmene predmetného územného rozhodnutia pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.10.2018

 

Predmet zmeny územného rozhodnutia v rozsahu:

 

Dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovanú v roku 2012 bolo treba aktualizovať (v roku 2018). V rámci aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie vznikla požiadavka na iné riešenie objektov:

SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

       podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

Predmetom objektu SO 104-00 a podobjektu SO 104-02 Vetva B bola križovatka na ceste II/573 s privádzačom (vetva A) – prepojením obchvatu s cestou II/573. Zmena sa týka pôvodne navrhnutej priesečnej križovatky so zmenou na okružnú križovatku. Dôvodom tejto zmeny bolo riešenie pripojenia pripravovaného projektu „IBV Zajarčie“ (štvrtá vetva križovatky). Nový návrh vyvolal zmenu ďalších objektov SO 510-00 a SO 514-00.

Zmeny uvedených objektov sa netýkajú zmeny polohy trasy cesty hlavného objektu (cesty I/75) a prepojenia obchvatu s cestou II/573 (SO 104-01), ale iba tvaru križovatky – okružná križovatka namiesto priesečnej a polohy, resp. skrátenia križujúcich vedení vodovodu a tlakovej kanalizácie Dlhá – Veča. 

 

Základné údaje o objektoch:

 

SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573

Účel a funkcia objektu

Účelom objektu je vybudovanie napojenia obchvatu na jestvujúcu komunikáciu cez privádzač a prispôsobenie existujúcej komunikácie na toto napojenie.

Popis technického riešenia

Začiatok úpravy je na jestvujúcej komunikácii II/573, v staničení 0,121583 zo smeru Šaľa sa nachádza okružná križovatka, kde bude napojený privádzač obchvatu (objekt 104-01). za okružnou križovatkou sa cesta zužuje do šírkového usporiadania existujúcej cesty, na ktorú sa na konci úseku napája v obci Dlhá nad Váhom. V budúcnosti bude napojená do okružnej križovatky aj komunikácia pripravovaného projektu IBV Zajarčie. Medzi vetvou zo smeru Šaľa a privádzačom bol navrhnutý bypass vedľa okružnej križovatky. Os rozšírenej cesty bola upravená v mieste okružnej križovatky. Výškové vedenie kopíruje pôvodné výškové vedenie, len v mieste okružnej križovatky sa mierne upraví.

Základné údaje:  

kategória:                                C9.5/60          

návrhová rýchlosť:                 60 km/h

dĺžka trasy:                             197,836 m

základný priečny sklon:         2.50 %

Šírkové usporiadanie

Cesta je navrhnutá v šírkovom usporiadaní C9.5/60.

jazdné pruhy

2 x 3.50 m

7.00 m

vonkajšie vodiace prúžky

2 x 0.25 m

0.50 m

spevnená krajnica

2 x 0.50 m

1.00 m

nespevnená krajnica

2 x 0.75 m

1.50 m

Celková šírka v korune

 

10.00 m

Priečny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. Priečny sklon existujúcej vozovky je premenný, avšak upraví sa vyfrézovaním krytu a položením nového asfaltového koberca do prepísaného priečneho sklonu 2.50 %. Základný priečny sklon pláne je 3.00%.

Okružná križovatka v km 0,121583

Polomer okružnej križovatky je R=20,00 m, polomer vjazdu vetiev okružnej križovatky je R=15 m, polomer výjazdu vetiev okružnej križovatky je R=15 m. Šírka jazdného pruhu okružnej križovatky je 7,50 m, a šírka prstenca je 2 m.

Konštrukcia vozovky

Pre návrh vozovky v predmetnom úseku cesty I/75 bola vypracovaná „Optimalizácia návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky“. Posúdenie konštrukčných vrstiev je súčasťou prílohy č. 7 Sprievodnej správy tejto dokumentácie.

Výsledné zloženie konštrukčných vrstiev cesty I/75 vrátane križovatky je nasledovné:

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 O; I, PMB; STN EN 13108-5                      40 mm

Spojovací postrek emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2

PS; CBP; STN 73 6129

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný                                                     50 mm

AC 16 L; I, PMB; STN EN 13 108-1                                                                      

Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2

PS; CB; STN 73 6129

Asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu                                                         70 mm

AC 22 P; STN EN 13108-1

Infiltračný postrek 1,0 kg/m2

PI; CB; STN 73 6129

Cementom stmelená zmes                                                                                        170 mm

CBGM C 5/6; STN 73 6124-1

Štrkodrvina                                                                                                               200 mm

ŠD; 31.5 G c; STN 73 6126

SPOLU                                                                                                                     530 mm

Odvedenie dažďovej vody

Odvedenie dažďovej vody z povrchu vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Vody z povrchu vozovky sú odvádzané cez nespevnenú krajnicu do priekop, kde sa voda čiastočne odparí a čiastočne vsiakne.

 

SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča

Prekládka kanalizácie je navrhnutá z tlakového potrubia HD-PE PE 100, DN 125 140x8,3 mm, PN 10, SDR17 celkovej dĺžky 203 m.

Trasa preložky tlakového kanalizačného potrubia – vetvy V3 DN125 začína v bode napojenia na existujúce potrubie za mostom cez tok Zajarčie, medzi čerpacou šachtou DV-ČS3 a tokom Zajarčie.

Trasa preložky je navrhnutá pozdĺž upravovanej cesty II 573, pred križovatkou sa lomí a križuje vetvu okružnej križovatky (SO 104-02). Ďalej je situovaná v zeleni medzi upravovanou cestou II/573 a novým navrhovaným oplotením až po koniec úpravy cesty. Tu sa prepojí na existujúce kanalizačné tlakové potrubie.

Križovanie prekládky kanalizačného potrubia DN125 s cestou bude riešené uložením potrubia do oceľovej chráničky DN350 (377x11 mm) dĺžky 28 m.

Lomové body na potrubí, miesta pripojení na jestvujúce potrubie a revízna šachta budú v teréne označené betónovými orientačnými stĺpikmi natretými hnedo-bielou farbou a tabuľkami.

Existujúci kolízny úsek DN 125 – tlakové PVC v dĺžke 200 m sa zruší.

 

SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

V súčasnosti sú obyvatelia obce Dlhá nad Váhom zásobovaní pitnou vodou z mesta Šaľa.

Z mesta Šaľa je trasované vodovodné potrubie pozdĺž cesty Dlhoveská. Pred tokom Zajarčie je vybudovaná vodomerná šachta, v ktorej je meraná spotreba vody pre obec Dlhá nad Váhom. Križovanie vodovodného potrubia s tokom je v súčasnosti zrealizované umiestnením zaizolovaného potrubia na moste. Vodovodné potrubie za mostom križuje cestu a je trasované v krajnici vozovky. 

Vybudovaním navrhovanej okružnej križovatky sa vodovodné potrubie dostáva do kolízie s plánovanými úpravami.

Kolízia vodovodu s navrhovanými úpravami je riešené preložkou vodovodného potrubia v dotknutých úsekoch okružnej križovatky (SO 104-02).

Prekládka vodovodného potrubia je navrhovaná z potrubia HDPE DN 150, PN 10 s vyhľadávacím káblikom. Pri prechádzaní pod vetvou križovatky bude potrubie umiestnené v oceľovej chráničke. Na trase preložky je v najnižšom mieste navrhnutý podzemný hydrant – kalník.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný určený stavebný úrad podľa § 33, § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 a § 41 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene územného rozhodnutia. Keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na zmenu územného rozhodnutia, stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona

upúšťa

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade (Mestský úrad Šaľa, stavebný úrad, 3. posch., č. dverí 4.20, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a tiež na internetovej stránke uvedených obcí, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.

Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk, aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 3. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
 4. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Šaľa 5 Dlhá nad Váhom č. 225  +  2 x verejná vyhláška
 5. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71  +  2 x verejná vyhláška
 6. Obec Trnovec nad Váhom, Ul. Hlavná č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom a časť obce Horný Jatov  +  2 x verejná vyhláška
 7. Zajarčie, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
 8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava
 9. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24, § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018
 10. Ostatným účastníkom konania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb – známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté:

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, mestská časť Veča, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu – zverejnenie po dobu 15 dní

 

Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 810 05 Bratislava 1, 812 35 Bratislava, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
 2. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (CD a PK), Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 5. Nitriansky samosprávny kraj, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava
 7. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 37/147, 949 01 Nitra
 8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
 9. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 10. Krajské riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 11. Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 12. Krajské riaditeľstvo polic. zboru v Nitre, Piesková 32, P.O.Box 13/C, 949 01 Nitra
 13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 14. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 15. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnut. majetku a výstavby, Kutuzovova 8,              832 47  Bratislava
 16. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 17. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 18. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 20. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 21. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 22. Západoslovenská vodárenská spol., a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
 23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 24. Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
 25. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
 26. TELEMONT, a.s., Trnavská cesta 102, P.O.BOX č. 88, 820 09 Bratislava 29
 27. Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 28. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 29. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., P. O. BOX 216, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5
 30. TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
 31. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 32. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 33. PROBUGAS, a.s., Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
 34. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
 35. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 36. Vodohosp. výstavba. š. p, Karloveská 2, P.O.BOX č. 45, 842 04 Bratislava
 37. Hydroinvest spol. s r. o., Smolenická 2, 851 05 Bratislava
 38. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod Nové Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky
 39. Ministerstvo dopravy a výstavby, B900 sekcia vodnej dopravy, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
 40. Dopravný úrad. Divízia vnútrozemskej plavby, Odbor štátneho odborného dozoru, Ostrov Sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno
 41. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky, Podzámska 9434/34A,                    940 01 Nové Zámky
 42. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 43. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
 44. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
 45. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 15880/59A,                                         824 84 Bratislava 26
 46. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

 

na vedomie:

 1. Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava

 

ostatní:

 1. GEOCONSULT, spol. s r. o. - Ing. Dušan Hestera, Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava
 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Zákres

(pdf - 591.29 kB)