Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.03.2021 - 14:18  //  aktualizácia: 10.03.2021 - 14:19  //  zobrazené: 267

VV - Rodinné domy“ SA-11 a SA-12

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 11.12.2020 podal

 

Ing. Tomáš Marek, Ul. Kukučínova 539/11, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO, s.r.o. so sídlom ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46243551

 

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Rodinné domy“

SA-11 a SA-12

(ďalej len "stavba") na Ul. Sama Chalupku na pozemkoch register "C" parc. č. 5019/27, 5019/95, 5019/96, 5019/97, 5019/98 a 5019/99 v katastrálnom území Šaľa, (druh pozemkov ostatná plocha), na účely bývania a garážovania motorových vozidiel.

 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod                               č. 42002/2020/SU/3353 dňa 01.12.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 04.01.2021.

 

 

 

Stavba obsahuje:

SO 100 „SA-11“

 • Samostatne stojaci, murovaný, nepodpivničený jednopodlažný objekt s valbovou strechou, max. pôdorysných rozmerov 15,60m x 20,45m, na pozemkoch parc.č. 5019/27, 5019/95, 5019/96 a 5019/97 kat. územie Šaľa,
 • štvorizbový rodinný dom s príslušenstvom, so vstupom z čelnej strany objektu,  
 • dispozičné riešenie rodinného domu: zádverie, obývacia izba a jedáleň, kuchyňa, špajza, spálňa, šatník, 2x kúpeľňa, 2x izba, technická miestnosť, WC, garáž.
 • súčasťou rodinného domu je garáž pre 2 osobné automobily,
 • objekt bude napojený na verejné inžinierske siete vodovodnou, kanalizačnou, elektrickou a plynovou prípojkou z Ul. Sama Chalupku,
 • zdrojom tepla bude plynový kotol umiestnený v technickej miestnosti,
 • súčasťou stavby budú spevnené plochy okolo objektu, terasa a 2 parkovacie miesta v exteriéri.
 • Zastavaná plocha RD: 260,20 m2,
 • Úžitková plocha: 199,63 m2,
 • Spevnené plochy: 53,58 m2.

 

SO 200 „SA-12“

 • Samostatne stojaci, murovaný, nepodpivničený dvojpodlažný objekt s valbovou strechou, max. pôdorysných rozmerov 12,95m x 7,35m, na pozemku parc. č. 5019/98 a 5019/99 kat. územie Šaľa,
 • Riešený objekt bude pozostávať z dvoch bytových jednotiek (byt A a byt B),

1. nadzemné podlažie (1.NP) bytová jednotka A /3 izbový byt,

 • dispozičné riešenie: zádverie, izba, spálňa, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou, technická miestnosť a terasa.

2. nadzemné podlažie (2. NP) bytová jednotka B/ 3 izbový byt,

 • dispozičné riešenie: zádverie, izba, spálňa, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou, technická miestnosť, terasa a vonkajšie schodisko,
 • objekt bude napojený na verejné inžinierske siete vodovodnou, kanalizačnou, elektrickou a plynovou prípojkou z Ul. Sama Chalupku,
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku A bude plynový kotol umiestnený v miestnosti 1.04 kúpeľňa, 
 • zdrojom tepla pre bytovú jednotku B bude plynový kotol umiestnený v miestnosti 2.04 kúpeľňa, 
 • bytová jednotka B na 2. NP bude prístupná oceľovým exteriérovým schodiskom,
 • súčasťou stavby budú spevnené plochy okolo objektu, terasa a 2 parkovacie miesta v exteriéri.
 • Zastavaná plocha RD: 94,91 m2,
 • Úžitková plocha: 131,20 m2,
 • 1.NP byt A: 65,60 m2, /3 izbový byt/
 • 2.NP byt B: 65,60 m2, /3 izbový byt/
 • Spevnené plochy: 59,16 m2,

 

SO 300 Oplotenie

 • Oplotenie je z časti existujúce a z časti navrhované.
 • Navrhované oplotenie je v kombinácii plotových tvárnic do výšky 1,8m a systémového pletivového oplotenia.

 

Budovy vyhovujú podľa vyhlášky č. 324/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. a č. 300/2012 Z.z., o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavkám STN 73 0540-2:2012 a STN 73 0540-3:2012 a sú zatriedené do energetickej triedy A1.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. arch. Maroš Varga, autorizovaný stavebný inžinier 2055AA, M. Bela č. 4752/50, 921 01 Piešťany a podľa energetického hodnotenia budov, ktoré vypracoval Ing. Marián Vargic, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 6146*14, a ktoré sú prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na pozemkoch parc. č. 5019/27, 5019/28 a 5019/78 kat. územie Šaľa, v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Šaľa pod č. 42002/2020/SU/3353 dňa 01.12.2020, právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až §43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 5. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2022.
 6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavebnému úradu do 15 dní po uskutočnení výberového konania.
 7. Pripojenie na inžinierske siete:

 stavba bude napojená na verejné rozvody inžinierskych sietí prípojkami vody, kanalizácie, plynu a elektrickej energie novými prípojkami z ul. Sama Chalupku.

 1. Stavba bude napojená na miestnu komunikáciu ul. Sama Chalupku.
 2. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci. 
 3. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebníci zabezpečia vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 • S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 • Stanovisko č. ORHZ-NR2- 2020/000891-002 zo dňa 02.09.2020.

 

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

 S realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny,

 Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

 •  Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2020/005253-2 zo dňa 22.07.2020.

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor

 Stavebníci zabezpečia základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko, až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.

 Stavebníci zabezpečia skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečia jej hospodárne a účelné využitie na nezastavaných častiach parcely.

  Dodržať ďalšie podmienky uvedené v rozhodnutí č. OU-SA-PLO-2021/001151-2 zo dňa 04.02.2021.

 

Mesto Šaľa, referát životného prostredia

 Pri zmene stavby, pri zmene druhu používaného paliva a surovín, na zmenu technologického zariadenia, resp. pri zmene využívania MZZO je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na jej vykonanie.

 Prevádzkovateľ stavby MZZO je pred uvedením zdroja do užívania povinný požiadať mesto Šaľa o vydanie súhlasu, v ktorom budú určené podmienky jeho užívanie. Súčasťou žiadosti musí byť preukázanie použitia najlepšej dostupnej techniky (certifikát použitých zariadení).

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 376/2021/OSaKČ/1004 zo dňa 14.01.2021.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 374/2021/OSaKČ/1003 zo dňa 14.01.2021.

 

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností

 zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie ul. Sama Chalupku na susednú nehnuteľnosť podľa predloženej projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok:

 šírka vjazdu bude 8,0 m podľa priloženej PD,

 zloženie konštrukčných vrstiev ako aj spôsob odvodnenia je stavebník povinný dodržať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie;

 samotné napojenie vjazdu na komunikáciu a jestvujúci chodník musí byť plynulé, bez výškových nerovností;

 žiadateľ v zmysle zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. § 9 ods.5 a v zmysle zákona  o  premávke  na   pozemných   komunikáciách  č. 315/1996 Z. z. § 20 ods. 3, pred výjazdom vozidiel zo staveniska je povinný tieto vozidlá očistiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie. V prípade znečistenia komunikácie, pracovníci žiadateľa zabezpečia jej neodkladné očistenie  na  vlastné  náklady; 

 so vzniknutým stavebným odpadom je žiadateľ povinný nakladať v zmysle zákona           č. 24/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. odpadoch a o zmene                             a doplnení niektorých zákonov;

 stavebný a iný materiál je stavebník povinný skladovať výhradne na svojom pozemku;

 o prípadné určenie umiestnenia a použitia trvalého dopravného značenia stavebník požiada pred kolaudáciou predmetnej stavby;

 za vykonanie prác a dodržanie všetkých podmienok uvedených v tomto rozhodnutí bude zodpovedný žiadateľ;

 žiadateľ berie na vedomie všetky podmienky stanovené týmto rozhodnutím a zaväzuje sa ich splniť. 

 Dodržať ďalšie podmienky záväzného stanoviska pod č. 744/2021/OSaKČ/1081 zo dňa 25.01.2021.

 Dodržať ďalšie podmienky záväzného stanoviska pod č. 743/2021/OSaKČ/1080 zo dňa 25.01.2021.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Vyjadrenie vodovod:

 Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky – 2x existujúca DN 25 (d32) materiál HDPE, v existujúcej spoločnej vodomernej šachte VŠ, pre p.č. 5019/27 a 5019/28. Jedná sa o montáž vodomerných zostáv.

 Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.

 V zmysle §27 ods.7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

 

Vyjadrenie kanalizácia:

 Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 61389/2020 zo dňa 24.08.2020.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Predložená projektová dokumentácia rieši 1kV elektrickú prípojku navrhnutú káblom uloženým v zemi, odbočením z novovybudovanej istiacej a rozpojovacej skrine SR, a ukončeným v skrini RE+SP umiestnenej vo vonkajšom oplotení objektu.

 žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači,

 meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.

 Dodržať podmienky stanoviska zo dňa 31.08.2020.

 

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

 • Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich plynárenských zariadení § 79 a § 80 Zákona  o energetike.
 • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005. STN 73 3050 a TPP 906 01.
 • Pred začatím zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
 • Dodržať ostatné podmienky tohto vyjadrenia č. TD/PS/0231/2020/An zo dňa 12.11.2020.
 • Dodržať ostatné podmienky tohto vyjadrenia č. TD/PS/0230/2020/An zo dňa 12.11.2020.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 Na definovanom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 14.08.2020 pod č. 6612022723.

 

Michlovský, spol. s.r.o.

 Na definovanom území  nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. BA-2829/2020 zo dňa 24.08.2020.

 

SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.ro.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. Sb 2204367 zo dňa 12.08.2020.

Ďalšie podmienky:

 Dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené len na pozemok stavebníka.

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníkov, resp. na prenajatom pozemku.

 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 Stavebník ku kolaudačnému konaniu preukážu, ako naložili s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

 Stavebníci sú povinní dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukážu pri kolaudácii stavby.

 Ku kolaudácii stavby predložia stavebníci stavebnému úradu energetickú certifikáciu budovy.

 1. Stavebníci sú povinní zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody sú stavebníci povinní odstrániť na vlastné náklady.   
 2. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.
 3. Stavebníci sú povinní oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
 4. Stavebníci sú povinní stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.
 5. Stavebníci sú povinní od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predložia ku kolaudácii stavby.
 6. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 7. Stavebníci všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, sú povinní plniť a po doručení tohto povolenia ich berú na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzujú.

 

Účastníci konania:

 1. Ing. Tomáš Marek, Mgr. Ladislav Szőcs, Mgr. Alexia Zaťková, VASAK s.r.o., Ervín Nagy, Mgr. Eva Korimová, Judita Izsáková, Ing. Juraj Kmotrík, PharmDr. Alexander Kmotrík, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Mária Hikkelová, Mikuláš Pozsonyi, Vlastníci pozemku parc. č. 4223/1 kat. uz. Šaľa.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 11.12.2020 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na umiestnenie predmetnej stavby bolo vydané Mestom Šaľa územné rozhodnutie pod č. 42002/2020/SU/3353 dňa 01.12.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 04.01.2021.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.02.2021, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:

 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor
 • Mesto Šaľa, referát životného prostredia
 • Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností
 •     Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
 • SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
 • Slovak Telekom, a.s. Bratislava

-     Michlovský, spol. s.r.o.

-     SALAMON INTERNET, s.r.o.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebníci k žiadosti predložili nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby, námietky účastníkov v konaní  neboli vznesené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. a) ods. 1  vo výške 130.00 € bol zaplatený dňa 25.01.2021.

 

Prílohy:

 • overená projektová dokumentácia
 • štítok „Stavba povolená“

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Príloha:

 • situácia

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 

 1. PeTEXO, s.r.o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Mgr. Ladislav Szőcs, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 777
 2. Mgr. Alexia Zaťková, Narcisová č. 4, 927 05 Šaľa
 3. VASAK s.r.o., Dlhoveská 1384/19, 927 05 Šaľa
 4. Ervín Nagy, Priečna 1561/13, 924 00 Galanta
 5. Mgr. Eva Korimová, 925 81 Diakovce č. 549
 6. Judita Izsáková, Jánošíkova č. 1374/1, 927 01 Šaľa
 7. Ing. Juraj Kmotrík, Jánošíkova č. 1373/3, 927 01 Šaľa
 8. PharmDr. Alexander Kmotrík, MPH, Agátová 12, 927 01 Šaľa
 9. MUDr. Svetozár Hikkel, Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa
 10. Mgr. Mária Hikkelová, Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa
 11. Mikuláš Pozsonyi, 925 91 Kráľová nad Váhom 625
 12. Vlastníci pozemku parc. č. 4223/1 kat. uz. Šaľa

14. Ing. arch. Maroš Varga, M. Bela č. 4752/50, 921 01 Piešťany

 

dotknuté orgány
15. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra – EP

16. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra – EP

17. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa – EP

18. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – EP

19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava – EP
20. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa č. 4, 927 01         Šaľa  – EP
21. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy č. 44b, 825 11 Bratislava – EP

22. SALAMON INTERENT s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa – EP

23. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – EP

24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava –EP

25. MsÚ v Šali, referát životného prostredia –EP

26. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností –EP

 

na vedomie:

27. PeTEXO, s.r.o. so sídlom ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa – EP

- k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                          Mgr. Eva Lukačovičová

                         vedúca stavebného úradu

             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016