Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 04.08.2021 - 13:51  //  aktualizácia: 04.08.2021 - 13:53  //  zobrazené: 679

Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART

Názov Projektu

Moderné technológie - Šaľa na ceste SMART

Operačný program

311000 – Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

311070 – Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ:

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

OPII-2020/7/11-DOP

Kód projektu:

311071ASS6

Oblasť intervencie:

079 - Prístup k informáciám verejného sektora (vrátane elektronickej kultúry s otvoreným prístupom k údajom, digitálnych knižníc, digitálneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: č. 876/2021 - Z311071ASS6  (zo dňa 23.7.2021), číslo zmluvy mesta Šaľa: 537/2021 , zverejnená na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5863883/  a na f14005-1.pdf (sala.sk)

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

3/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

7/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

17

 

V zmysle zmluvy o NFP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

869 248,78 €

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

825 786,34 €

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

43 462,44 €

 

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je posunúť Mesto Šaľa smerom k inteligentným riešeniam využiteľným pri riadení v aspekte budovania trvalo udržateľnej IoT architektúry. Týmto sa Mesto Šaľa stane SMART mestom, t. j. mestom 21. storočia. Projekt bude pomáhať implementovať informačné systémy inteligentného mesta do štruktúry jeho fungovania. Systémy budú zamerané na bezpečnosť, životné prostredie, parkovanie a informovanie verejnosti, teda na oblasti, v ktorých sa zvyšujú nároky občanov na, kvalitu, spôsob a poskytovanie služieb a informácií. Ide o budovanie komplexnej IKT platformy v rámci mesta zameranej na prepojenie informačných systémov na rôznych úrovniach, vrátane externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát. Vďaka tomu sa zefektívni fungovanie mesta a zlepší komunikácia s občanmi, verejnosťou. Týmto sa mesto priblíži k SMART myšlienke svojho fungovania. IKT platforma bude pozostávať IoT dátového centra a štyroch modulov. Centrálna mestská IoT platforma bude vykonávať spracovanie a analýzu dát. Ide o zabezpečovanie výstupov pre dohľadové centrum, ale aj analýzy a predikcie pre smerovanie politík mesta, či realizáciu akcie na konkrétnu situáciu. IoT platforma umožní integrovať a koncentrovať do jedného systému aplikácie tretích strán, ktoré ako hardvér a softvér vytvoria jednotlivé moduly. Riešenie umožňuje vytvárať a prevádzkovať vlastné aplikácie a rovnako dobre umožní integrovať a koncentrovať do jedného systému aplikácie tretích strán. Vďaka týmto schopnostiam je riešenie ideálne z pohľadu dlhodobej udržateľnosti. Samotné vybudovanie IoT platformy bude zaradené k modulu Bezpečnosť. Úlohou modulu Bezpečnosť bude vykonávať dohľad nad bezpečnosťou v meste. Využije pritom prvky existujúceho kamerového systému, ktorý bude doplnený o nové kamery. Modul bezpečnosť bude obsahovať dopravné kamery, bezpečnostné kamery a videostenu. Modul Životné prostredie bude zameraný na inštaláciu senzorov, ktoré budú v rámci mesta zbierať údaje o environmentálnych veličinách: úrovne prašnosti, plynov (emisiách skleníkových plynov) a meteorologických veličín. Modul Parkovanie bude zameraný na manažovanie parkovania a dopravy v meste. Prostredníctvom senzorov bude monitorovaná obsadenosť parkovacích miest a prostredníctvom informačných tabúľ budú vodiči navigovaní k zaparkovaniu. Tým sa ušetrí čas potrebný na hľadanie voľného miesta. Modul Informačný kanál bude sprostredkovávať informácie zo zariadení a senzorov verejnosti. Bude sa jednať o komunikačnú platformu pre zobrazovanie údajov, ale aj výstupov agend mesta smerom k občanom. Projekt prispeje k zvýšeniu štandardu a dostupnosti služieb mesta občanom a k zvýšeniu používania inteligentných riešení pri správe mesta z hľadiska bezpečnosti, životného prostredia a parkovania. Dosiahne sa tak vytvorenie inteligentného mesta za využitia internetu vecí pre verejnú správu.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná Infraštruktúra je: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

SO pre OPII je: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky