Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2022 - 15:45  //  aktualizácia: 14.09.2022 - 15:46  //  zobrazené: 1030

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 na zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční 19. septembra 2022 o 16:30  hod. v zasadačke MsÚ na 1.poschodí

 

 1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2022
 2. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022
 3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť zabezpečenia zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečení ochrany zvierat
 4. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023
 5. MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o. – prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s. č. 1854 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 6. Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Viera Sedláková, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 8. Mário Ondriáš, Budovateľská 544/18, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka – nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 11. Valter Gujber VALTY, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 12. BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď a BRANMEDIA s.r.o., Malá ulička, 4721/2B, 926 01 Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu z Nájomnej zmluvy
  č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021
 13. BRANMEDIA s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď – žiadosť o zmenu predmetu nájmu z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 14. Michal Krajčír a manželka Veronika Krajčírová, Kráľová nad Váhom 684, 925 91 Kráľová nad Váhom  – žiadosť o vzájomnú výpožičku pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.
  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, 927 01 Šaľa
 16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta
  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Takáča, SNP 997/17b, 924 01 Galanta
 17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa
 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov Mgr. Antona Porhajaša
  a Mgr. Máriu Porhajašovú, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa
 2. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa – návrh na uzatvorenie dodatku č. 4 k Mandátnej zmluve č. 209/2018 zo dňa 29. 03. 2018
 3. LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemku vo vlastníctve mesta
 4. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176  m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová