Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.12.2022 - 09:53  //  aktualizácia: 28.12.2022 - 09:54  //  zobrazené: 922

Ak by mesto Šaľa chcelo zriadiť oficiálny útulok pre zvieratá (predovšetkým psy a mačky), aké podmienky, okrem dostatku financií a vhodného pozemku/budovy, musí mesto splniť?

predkladateľ: Ing. Ingrid Kántorová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2022

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2022,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Ak by mesto Šaľa chcelo zriadiť oficiálny útulok pre zvieratá (predovšetkým psy a mačky), aké podmienky, okrem dostatku financií a vhodného pozemku/budovy, musí mesto splniť? Ktoré z týchto podmienok v súčasnosti spĺňa? Existuje aspoň hrubý odhad, koľko by prevádzka “oficiálneho” mestského útulku ročne stála?

  1. Budú v roku 2023 v Šali (rovnako ako v mestskej časti Veča) vyznačené vyhradené parkovacie miesta? Ak áno, kedy sa s prácami začne a v ktorých častiach mesta?

  1. Aký je v súčasnosti predpokladaný začiatok výstavby nového mestského cintorína?

  1. Existuje nejaká prekážka, ktorá by bránila na stránke www.sala.sk viditeľne umiestniť a pravidelne aktualizovať rozpis ambulantnej pohotovostnej služby (pre deti a dospelých), podobne ako je to v prípade pohotovosti lekární? Ak nie, chcem požiadať mesto o jeho zverejňovanie.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Mesto nemá vypracovaný odhad prevádzky útulku. Kalkuláciu nákladov je potrebné stanoviť (okrem vstupných nákladov na pozemok/objekt a všetky povolenia) podľa kapacity útulku a s tým súvisiacich služieb v prípade zabezpečenia nepretržitej prevádzky (napr. mzdové náklady, materiálne a veterinárne zabezpečenie starostlivosti, režijné náklady prevádzky). V územnom pláne mesta Šaľa, nie je vyčlenená plocha v k. ú. Šaľa, ktorá by bola určená konkrétne na zriadenie oficiálneho útulku pre zvieratá. Prípadné vhodné lokality na umiestnenie útulku sú nevyužité plochy v okrajových lokalitách mesta, vzdialených od zástavby určenej na bývanie, napr. okraje záhradkárskych osád, pri železničnej trati, a pod. Útulok pre zvieratá zásadne nie je možné umiestňovať v lokalitách určených na bývanie, vzhľadom na negatívne ovplyvňovanie hlavnej funkcie, t. j. bývanie, produkovaním hluku, zápachu a rušením pohody bývania. Mesto zabezpečuje v súlade     s § 22 zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších noviel služby   v oblasti starostlivosti o odchytených psov na území mesta Šaľa na základe Zmluvy          o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej starostlivosti o ne na území mesta Šaľa č. 141/2022 a Zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat             č. 97/2022.

  1. V roku 2023 bude dokončené vyznačenie vyhradených parkovacích státi na ul.:VIčanská, Hlavná, Budovateľská, V. Šrobára (v závislosti od projektu zjednosmernenia), Letná (v predpríprave), Jazerná (v predpríprave), Novomeského, Kukučínova, Dolná, Hurbanova, 8.mája, 1. mája a M.M. Hodžu.

  1. Na pozemky určené na výstavbu nového cintorína bola spracovaná štúdia v roku 2018       a od toho času nebolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, keďže na to neboli v minulých rokoch a ani pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky.

  1. Z technického hľadiska nie je problém zapracovať danú časť na webovú stránku mesta      a nie je problém ju aj pravidelne aktualizovať. Mesto skôr musí odkomunikovať s NSK, akým spôsobom alebo od koho budeme dostávať pravidelné informácie o pohotovostnej službe, aby sme ju mohli zverejňovať na sala.sk.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia stratégie a komunálnych činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Mgr. Martin Fabián, referent referátu informatiky