Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 06.10.2008 - 12:35  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:04  //  zobrazené: 2383

Aké sankcie boli udelené spoločnosti BIG Šaľa, s.r.o.

číslo: I22/2008

Požadované informácie: aké sankcie boli udelené spoločnosti BIG Šaľa, s.r.o. a  ako bolo postupované voči nej v zmysle platných predpisov za nedodržanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie z dôvodu zriaďovania kanalizácie a vodovodu č. 291/2008-1, ktoré bolo platné do 30.4.2008.

Sprístupnené informácie:

• K začatiu konania cestného správneho orgánu - riešeniu spol. BIG Šaľa, s.r.o. ohľadom predmetného nedodržania podmienok rozhodnutia zvláštneho užívania došlo skutočne až na základe podnetu - podanej sťažnosti skupiny vlastníkov pozemkov zo dňa 17.6.2008.
• Na základe tohto podnetu príslušný cestný správny orgán – Mesto Šaľa, prostredníctvom oprávneného pracovníka OTČ – referátu dopravy vykonal dňa 7.8.2008 na predmetnej stavbe štátny odborný dozor, z ktorého bol vypracovaný protokol, nakoľko boli zistené určité závady a opodstatnenosť podania podnetu.
• K tomuto protokolu bola spol. BIG Šaľa, s.r.o. vyzvaná na písomné vyjadrenie.
• Ešte predtým, dňa 19.6.2008, však spol. BIG Šaľa, s.r.o. požiadala o vydanie nového rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejného  priestranstva z dôvodu nutnosti pokračovania prác v zriaďovaní vodovodu a kanalizácie v prospech stavby „Zóna rodinných domov Lužná, SO - Miestna upokojená komunikácia“. Predĺženie termínu zvláštneho užívania - pokračovanie rozkopávkových prác žiadateľ odôvodnil sklzom v dodávke materiálu a v kolísaní hladiny spodnej vody, čo mu zabraňovalo dodržaniu pôvodne povoleného termínu. Uznal pri tom svoje pochybenie a nesprávny postup týkajúci sa dodržania podmienok vydaného povolenia č. 291/2008-1.
• K dnešnému dňu voči spoločnosti BIG Šaľa, s.r.o. zatiaľ nebola uložená žiadna sankcia, nakoľko v danom prípade cestný správny orgán postupuje podľa ustanovení
§ 22b ods. 1, resp. ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré stanovujú, že : „Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, časť trvania a na rozsah spôsobenej škody“ a následne že  „pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa cestný správny orgán dozvedel o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila svoju povinnosť, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti“.

Žiadateľ: Ing. Viera Dudášová