Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 04.05.2018 - 11:32  //  aktualizácia: 25.01.2019 - 09:25  //  zobrazené: 2339

Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu

 

 

 

 

Názov Projektu

Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,

 

1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane

nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov

vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy,

prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej

infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a

miestnej mobility

Špecifický cieľ:

1.2.2 –Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej

dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO1-SC122-2016-15

Kód projektu:

302011K236

Kód žiadosti o NFP:

NFP302010K236

Oblasť intervencie:

090 - Cyklistické trasy a turistické chodníky

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z-302011K236-122-15

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3277650&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

12/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

11/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

24

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

1 187 216,06 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

1 127 855,26 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

59 360,80 EUR

 

V zmysle dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 14.8.2018, účinný dňa 16.8.2018 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3588813&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

02/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

04/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

15

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

1 005 123,66 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

954 867,48 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

50 256,18 EUR

 

Stručný popis projektu

 Predmetom projektu je vybudovanie 3,43 km dlhej osvetlenej cyklistickej komunikácie (vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vo forme 216 ks parkovacích miest pre bicykle v 2 prístreškoch pre bicykle) spájajúcej vzdialený priemyselný areál spoločnosti Duslo a. s. a ďalšie výrobné závody (celkom s vyše 2000zamestnancami) s okresným sídlom Šaľa s vyše 22 tis. obyvateľmi, tak aby sa vytvorili podmienky pre bezpečnú a ekologickú nemotorovú dopravu zaručujúcu lepšiu mobilitu a prístup obyvateľov k práci. Zároveň vytvoriť podmienky pre udržateľný a vyvážený územný rozvoj, rast a konkurencieschopnosť mesta, pretože v súčasnosti v Šali nie je vybudovaná žiadna cyklistická komunikácia, čo je obyvateľmi považované za konkurenčnú nevýhodu oproti iným sídlam a znižuje kvalitu života v meste a potenciál jeho ďalšieho rastu. V neposlednom rade je cieľom, aby sa zvýšila atraktivita tohto druhu dopravy, ktorý má medzi inými aj pozitívny vplyv na životné prostredie, čo v našom meste, ktoré je historicky známe centrum priemyslu, má neoceniteľnú hodnotu. Všetky aktivity projektu sú nasmerované na vytvorenie infraštruktúrnych podmienok pre udržateľnú mestskú a prímestskú mobilitu rozvojom a zvýšením prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy v podmienkach mesta Šaľa, ktoré dlhodobo trpí následkami vysokej intenzity automobilovej, prevažne nákladnej tranzitnej dopravy (nástup na cyklistickú komunikáciu v priechode cez cestu I/75 s intenzitou 15937 vozidiel za deň podľa výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v SR v roku 2015). Toto všetko má za následok nevyhovujúce podmienky pre cyklistov a z dôvodu absencie cyklistickej infraštruktúry a nedostatku pocitu bezpečia v rámci cyklistickej dopravy dlhodobé uprednostňovanie inej ako cyklistickej dopravy. Tomuto trendu má predložený projekt zamedziť.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

            

SO pre RO Nitriansky samosprávny kraj.

„Investícia do Vašej budúcnosti.“

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mpsr.sk, www.unsk.sk