Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.06.2016 - 16:15  //  aktualizácia: 22.06.2016 - 08:19  //  zobrazené: 1510

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktorá sa uskutoční dňa

20. júna 2016

so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

 

Program:

 1. Žiadosť o predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

 2. Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2015

 3. Prijatie daru – ihrisko „Žihadielko“

 4. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015; Stanovisko hlavnej kontrolórky

mesta k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2015

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016

 2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej

            organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016

 1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016

 2. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči

 3. Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali

 4. Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli

Športovej haly na ulici Hornej v Šali

 1. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na

 Hospodárskej ulici v Šali-Veči

      12. SRDIEČKO, n. o., Kukučínova 534/38, 927 01 Šaľa – žiadosť o rozšírenie predmetu    prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

      13. Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – okrasnej

            záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

      14. František Lukáčik, P. J. Šafárika 379/21, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku –

            záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

      15. SC-LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku

            z dôvodu hodného osobitného zreteľa

      16. Ing. Marián Gažík a spol., Komenského 49A, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo

            vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

      17. Euro Gastro Style, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 282 – žiadosť o prenájom

           pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

     18. Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu

           hodného osobitného zreteľa

     19. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov

            z dôvodu hodného osobitného zreteľa

     20. ELTECHMA, s.r.o., 925 81 Diakovce 416 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu

           hodného osobitného zreteľa

     21. Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa – prevod

           pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

     22. Zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve

           spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1 vo vlastníctve mesta

          Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

    23. Zámena pozemkov v k.ú. Šaľa vo vlastníctve p. Mária Klajmana, bytom Ul. SNP

          2243/32A, Šaľa, parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali za časť parcely KN E

          č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali vo vlastníctve mesta Šaľa,

          ako prípad hodný osobitného zreteľa

    24. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul.

          v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú,

         Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa

    25. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul.

          v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evu

         Kučerovú, Hollého 1925/5, Šaľa

   26. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára

         v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Boltenkova, Nešporova

         1007/3, Šaľa

   27. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely KN C

        č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, za pozemky vo

        vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, ako prípad hodný osobitného zreteľa

  28. Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 01 Galanta – prevod pozemku na Okružnej

        ulici v Šali

  29. Namik Saliji, Letná 567/2, Šaľa – prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali

  30. Pavol Pápay, Nešporova 1016/14, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na

        pozemku v k. ú. Šaľa

  31.BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zriadenie

      vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská                     distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

  32. Návrh na úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov

       dôchodcov Šaľa

  33. Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť

        o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

  34. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali

       z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa

  35. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul.

       v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Alexandra Štítnického a Sabinu               Štítnickú, Hliník 45, Šaľa

 

 

 

Ing. Tibor Baran

predseda komisie