Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2016 - 11:24  //  aktualizácia: 13.04.2016 - 11:25  //  zobrazené: 1561

Stavebné úpravy budovy súp. č. 906 na Ul. 8. mája v Šali

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 26.02.2016 podali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a NP TRIO, Ul. 8. mája č. 906/1, 927 01 Šaľa

 

ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

Stavebné úpravy budovy súp. č. 906 na Ul. 8. mája v Šali

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 2338/26, 2338/27 a 2338/28 v katastrálnom území Šaľa, za účelom obnovy bytového domu.

 

Stavba obsahuje:

 • zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami,

 • zateplenie strešného plášťa tepelnoizolačnými doskami,

 • zateplenie stropu 1. PP tepelnoizolačnými doskami,

 • výmena oplechovania atiky a vonkajších parapetov,

 • oprava balkónov,

 • < > 

   

   

  Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

   

  1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

    

  2. Stavba bude uskutočnená na bytovom dome súp. č. 906 na Ul. 8. mája v Šali, na pozemkuparc. č. 2338/26, 2338/27 a 2338/28 katastrálne územie Šaľa.

    

  3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

    

  4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

    

  5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: MPM-STAV, s.r.o., gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa.

    

  6. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

    

  7. Pripojenie na inžinierske siete:

  8. nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

    

  9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.

    

   9. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

    

   Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie:

  10. Stavebník zabezpečí, aby dodávateľ stavebných prác naložil s odpadmi vzniknutými počas stavebných úprav v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a po ukončení stavebných úprav boli predložené doklady o tom, ako bolo naložené s odpadmi.

  11. V prípade dodatočného nálezu úkrytu chránených druhov živočíchov, najmä netopierov a dažďovníkov v objekte, je potrebné prerušiť práce v mieste nálezu a nález ohlásiť neodkladne na Okresnom úrade životného prostredia Šaľa.

  12. Umiestniť na bytovom dome 2 hniezdne búdky pre netopiere a dažďovníky.

  13. Dodržiavať navrhované opatrenia vyplývajúce z odborného posudku na výskyt chránených druhov živočíchov v bytovom dome, ktorý vypracovalaMgr. Denisa Löbbová, Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, Ul. Kostolná 42, 949 01 Nitra.

  14. Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2016/001458-2 zo dňa 29.01.2016 a OU-SA-OSZP-2015/001465-2 zo dňa 03.02.2016.

    

   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

  15. OR HaZZ v Nitre súhlasí s vydaním stavebného povolenia a k riešeniu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.

  16. Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORHZ-NR1-141/2016 zo dňa 25.02.2016.2016.

    

   Ďalšie podmienky:

  17. Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku. V prípade použitia verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať Mesto Šaľa o vydanie Rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva.

  18. Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 5/2013 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

  19. Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce zo statického posúdenia stavby a z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže stavebník pri kolaudácii stavby.

  20. Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

    

  21. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.

    

  22. Stavebník jepovinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.

    

  23. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

    

  24. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesťstavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.

    

  25. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

    

  26. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

    

  27. Ku kolaudácii stavby predloží stavebník stavebnému úradu energetickú certifikáciu budovy.

    

   V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia

   

  Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

   

  Podľa § 70 je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

   

  Odôvodnenie:

  Dňa 26.02.2016 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

  Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

  Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

   

  Stanoviská oznámili:

  • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie,

  • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

    

   Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

   Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

   Účastníci konania:

  Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. 8. mája č. 906, Mesto Šaľa, Ing. Lívia Porubská, MPM-STAV, s.r.o.,

   

  Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

   

  Upozornenie:

  Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

  So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

   

  Poučenie o odvolaní:

  Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

  Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

   

  Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

   

   

  Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

   

   

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

   

  Poplatok:

  Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 26.02.2016.

   

  Príloha:

  • overená projektová dokumentácia

    

   Doručí sa:

  účastníkom konania verejnou vyhláškou

  1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. 8. mája č. 906/1,3,5, na pozemkoch register "C" parc. č. 2338/26, 2338/27 a 2338/28 kat. územie Šaľa 

  2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa   

  3. Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany

  4. MPM-STAV, s.r.o., gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa

   

  Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

  dotknutým orgánom jednotlivo

  5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,

      927 01  Šaľa

  6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,

      949 11  Nitra
   

  na vedomie:

  7. SVB a NP TRIO, Ing. Miroslav Hovorka, 8. mája č. 906/1, 927 01 Šaľa

   

   

  Ing. Jana Nitrayová

  prednostka

  Mestského úradu v Šali

  na základe Poverenia zo dňa  06. 04. 2016