Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.11.2023 - 14:44  //  aktualizácia: 07.11.2023 - 14:44  //  zobrazené: 330

Informácie o správnych konaniach - výrub drevín - Miroslav Kužela

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

4146/2023

Dátum podania

30.10.2023

Žiadateľ, adresa

Miroslav Kužela

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

žiadosť

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

zápisnica 

rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie

Kapt. Jaroša 34

Dôvod podania

Koreňová sústava stromu narúša statiku nehnuteľnosti ,dreviny ohrozujú a znehodnocujú nehnuteľnosť žiadateľa a suseda

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

16.11.2023