Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.05.2022 - 09:54  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 09:54  //  zobrazené: 1028

Má mesto Šaľa (ďalej len ,,mesto“) vypracovanú Smart stratégiu, koncepciu prípadne iný dokument, ktorý obsahuje inovatívne alebo rozvojové zámery,

číslo: I23/2022

Požadované informácie citujeme:

1.    „Má mesto Šaľa (ďalej len ,,mesto“) vypracovanú Smart stratégiu, koncepciu prípadne iný
       dokument, ktorý obsahuje inovatívne alebo rozvojové zámery,

2.     aké finančné, personálne, projektové či iné problémy rieši mesto pri implementácii
       inovatívnych projektov,

3.      aké má mesto plány, schválené projekty v oblasti Smart agendy a inovatívneho rozvoja na
       najbližších 5 rokov,

4.     koľko inovatívnych projektov mesto realizovalo v sociálnej oblasti v období 2014-2020
      a aká bola výška nákladov na projekty,

5.     koľko inovatívnych projektov mesto realizovalo v oblasti zdravotníctva v období 2014-
      2020 a aká bola výška nákladov na projekty,

6.     koľko inovatívnych projektov mesto realizovalo v oblasti dopravy v období 2014-2020
       a aká bola výška nákladov na projekty,

7.     koľko inovatívnych projektov mesto realizovalo v oblasti vzdelávania v období 2014-
       2020 a aká bola výška nákladov na projekty,

8.     koľko inovatívnych projektov mesto realizovalo v oblasti kultúry v období 2014-2020
       a aká bola výška nákladov na projekty,

9.     koľko inovatívnych projektov mesto realizovalo v oblasti životného prostredia v období
       2014-2020 a aká bola výška nákladov na projekty,

10.  koľko inovatívnych projektov mesto realizovalo v oblasti územného plánovania v období
       2014-2020 a aká bola výška nákladov na projekty,

11.  koľko inovatívnych projektov mesto realizovalo v oblasti cestovného ruchu v období
       2014-2020 a aká bola výška nákladov na projekty?“

Sprístupnené informácie:

Požadované informácie Vám sprístupňujeme nasledovne:

 1. V roku 2017 bol spracovaný „Audit mesta Šaľa pre zapojenie mesta do programu Smart  City“ a to v rámci členstva v Smart cities Klube.

 1. V tejto oblasti sú aktuálne personálne (nedostatok voľných odborných kapacít), finančné (nutnosť uchádzať sa o mimorozpočtové zdroje) problémy.

Mesto pre prípravu inovatívnych projektov v oblasti informačných technológií muselo úkony spojené s prípravou žiadosti o NFP (zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta), ale následne aj s verejným obstarávaním zadať externým spoločnostiam (projekt: Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART), nakoľko nedisponovalo voľnými s vlastnými odbornými kapacitami, ktoré by vedeli uvedené aktivity vykonať v danom čase. Menšie projekty ako Wifi pre teba, či wifi4EU si realizovalo mesto z vlastných zdrojov. Mesto Šaľa sa taktiež uchádzalo ako partner projektu v rámci výzvy Horizon2020, avšak táto žiadosť bola neúspešná.

https://www.sala.sk/clanok/wifi-pre-teba-sala

https://www.sala.sk/clanok/wifi4eu-sala

 1. Mesto má schválený projekt Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART cez OPII, momentálne vo fáze verejného obstarávania.

https://www.sala.sk/clanok/8014-moderne-technologie-sala-na-ceste-smart)

      Ďalším schváleným projektom je projekt Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa
      (je vo fáze prípravy zmluvy o poskytnutí NFP).

      Menšie inovatívne prvky (napr. smart lavičky) sú zakomponované v rámci projektu  
      riešenia predstaničného priestoru, ktorý je vo fáze verejného obstarávania a tiež v rámci
      predloženého projektu revitalizácie vnútrobloku na Vlčanskej ulici, ktorý je
      v posudzovaní.

      V realizácii je aj projekt Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien
      spolufinancovaných Nórskych fondov (aktivity na znižovanie CO2) – prebieha verejné
      obstarávanie.

https://www.sala.sk/clanok/sala-na-ceste-k-zmiernovaniu-klimatickych-zmien

Okrem toho sa naša samospráva zapojila do projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, teda modelu CAF, ktorý prebieha.

https://www.sala.sk/clanok/zavadzanie-a-podpora-manazerstva-kvality-v-organizaciach-verejnej-spravy

 1. Počet: 3
 •  organizácia bezplatného poradenského dňa pre občanov za účasti poskytovateľov sociálnych služieb a príslušného úradu práce, sociálnych vecí   a rodiny o zabezpečení sociálnych služieb a peňažných príspevkov pre ťažko zdravotne postihnutých (2014, z vlastných zdrojov)
 •  organizácia kreatívneho popoludnia pre deti z nízkopríjmových rodín – tvorivých dielní (2014, z vlastných zdrojov)
 •  počas pandémie zriadenie krízovej telefónnej linky pre občanov (poradenstvo, možnosť realizácie nákupov potravín, drogérie a liekov (2020, z vlastných zdrojov)
 1. Počet: 1

-   osadili sme automatické defibrilátory v športovej hale, na futbalovom štadióne a na
      MsP (zakúpené s podporou dotácie NSK 5 454 EUR z toho dotácia 1 700 EUR)
     
https://www.sala.sk/clanok/bezpecne-sportovanie-dotacia-nsk-2020

6.     Počet: 6

 •  osvetlenie 2 priechodov pre chodcov  dotácia 17 447 EUR, vlastné zdroje 999,98   EUR.
   https://www.sala.sk/clanok/osvetlenie-dvoch-priechodov-pre-chodcov-v-sali
 •  osvetlenie 11 priechodov pre chodcov (vlastné zdroje v rámci 3. etapy modernizácie verejného osvetlenie – samostatne nie sú vyčíslené náklady na realizáciu)
 •  obstaranie elektromobilu pre potreby mestského úradu z dotácie Environmentálneho fondu - celkové 31 500 EUR z toho dotácia 29 925 EUR)

https://www.sala.sk/clanok/referentsky-elektromobil-pre-potreby-mestskeho-uradu-sala

 •  obstaranie 2 elektromobilov pre aktívnu službu MsP z vlastných zdrojov (55 947,96 EUR)
 •  zavedenie elektrobusu do MHD v meste (ako podmienka vo verejnom obstarávaní služby – nie sú vyčíslené náklady)
 •  DNA označovanie bicyklov a objektov - Prevencia kriminality a ochrana majetku inovatívnym spôsobom v meste Šaľa – celkový rozpočet 8 750 EUR dotácia 7 000 EUR)

      https://www.sala.sk/clanok/prevencia-kriminality-2015-dna

 1. Počet projektov: 5

-  vybavenie 9 učební na 5 základných školách v meste modernými učebnými
       pomôckami v celkovej sume vyše 365 tis. EUR z toho NFP 332 tis. EUR

     2015

 • Racionalizácia siete MŠ – zriadenie MŠ Bernolákova
 • 1. 9. 2015 - Vytvorenie triedy pre deti s autizmom v MŠ Bernolákova

     2016

 • Racionalizácia siete MŠ – spojenie ZŠ Bernolákova s MŠ Bernolákova od 1. 9. 2016

     2017

 • Rekonštrukcia osvetlenia za úsporné LED žiarovky na ZŠ, CVČ, ZUŠ – 217 970,91 EUR
 • 1. 9. 2017 – vytvorenie elokovaného pracoviska ZUŠ v mestskej časti Veča

     2014-2020

 • Každoročná organizácia akcie pre žiakov 9. ročníka „ Burza stredných škôl“ ( okrem r. 2020 ) 12 EUR
 • Každoročná organizácia akcie pre žiakov ZŠ a SŠ na konci školského roka „ Najúspešnejší žiak“ ( okrem r. 2020 )  700 EUR
 • Každoročná organizácia akcie pre žiakov 1. ročníka „ Prvácka žiacka knižka“ 500 EUR

 
 

8.     Počet: 5

9.     Počet: 2

Celkové výdavky na 17 stojísk a vybavenie 36 ks polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad bolo v sume 298 tis. EUR z toho oprávnené výdavky  na 10 stojísk boli 59 309 EUR. Okrem  toho boli výdavky na 22 ks kontajnerov na separáty v sume 83 tis. EUR.

 • Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa – celková výška oprávnených  zúčtovaných výdavkov 461 500,99 EUR

https://www.sala.sk/clanok/revitalizacia-verejnych-medziblokovych-priestorov-sidliska-veca-v-meste-sala

 1. Mesto Šaľa pravidelne posudzuje a prehodnocuje požiadavky na zmeny funkčného využitia  jednotlivých lokalít na základe objektívnych potrieb spoločensko-ekonomického vývoja a na základe ich vyhodnotenia zabezpečuje zmeny a doplnky  územného plánu mesta a spracovanie Územných plánov zón. Mestské zastupiteľstvo schválilo v priebehu obdobia 2014 - 2020 nasledovné územnoplánovacie dokumentácie. Na nákladoch participujú navrhovatelia zmien a doplnkov na základe dohody a zmluvy o spolupráci.

Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov:

1/ ZaD č.5 ÚPNO Šaľa bol schválený MsZ v Šali zo dňa 22. októbra 2015... náklady na
    územnoplánovaciu dokumentáciu Zmeny a doplnky č.5 UPNO Šaľa: 3 100 EUR+DPH

2/ ZaD č.6 ÚPNO Šaľa bol schválený MsZ v Šali zo dňa 10. mája 2018 ... náklady na
     územnoplánovaciu dokumentáciu Zmeny a doplnky č.6 UPNO Šaľa: 3 500 EUR+DPH

3/ ZaD č.7 ÚPNO Šaľa bol schválený MsZ v Šali zo dňa 12. novembra 2020 ... náklady na
    územnoplánovaciu dokumentáciu Zmeny a doplnky č.7 UPNO Šaľa 14 100 EUR+DPH

Územné plány zóny:

1/ Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení Zmien a doplnkov č. 2 bol
     schválený MsZ v Šali dňa 30. 10. 2014 ... náklady na územnoplánovaciu dokumentáciu
     Zmeny a doplnky č.2 UPN-Z CMZ:1 950 EUR+DPH

2/ Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení Zmien a doplnkov č. 3 bol
     schválený MsZ v Šali dňa 22. 03. 2018... náklady na územnoplánovaciu dokumentáciu
     Zmeny a doplnky č.3 UPN-Z CMZ: 1 850 EUR+DPH

3/ Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení Zmien a doplnkov č. 4 bol
     schválený MsZ v Šali dňa 03. 12. 2020... náklady na územnoplánovaciu dokumentáciu
     Zmeny a doplnky č.4 UPN-Z CMZ: 2 800 EUR+DPH

4/ Územný plán zóny Šalianska tabuľa lokalita pri Váhu bol schválený MsZ v Šali dňa
     28. 01. 2016 ... náklady na územnoplánovaciu dokumentáciu UPN-Z:

           9 810 EUR+DPH

 1. Počet: 1

 • na podporu cestovného ruchu sme organizovali od roku 2015 nové podujatie – Víno Terra Wag, ktoré láka do mesta nových návštevníkov (náklady sa každoročne menia  a časť z nich je kompenzovaná príjmami z ochutnávky vín, či registračnými poplatkami – do
  10 000 EUR.