Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.01.2020 - 07:28  //  aktualizácia: 03.01.2020 - 07:29  //  zobrazené: 2376

Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004

číslo: I19/2019

Požadované informácie citujeme:

„Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004“.

 

Sprístupnené informácie:

„Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“ ako orgán, ktorému sa podávajú „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov“, je povinná podľa Čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Na základe vyššie uvedeného sprístupňujeme požadované informácie o oznámení primátora mesta:

Meno a priezvisko, titul: MUDr. Martin Alföldi

Oznámenie za rok: 2007

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2008

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): FORLIFE n.o.

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): nevykonáva

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): FORLIFE, n.o. – člen DR

MeT s.r.o. – valné zhromaždenie

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v Sk: 853290
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v Sk: 10342

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: rodinný dom s garážou
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): ----
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): ----
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver,  leasing auta, kreditné karty.

 

Meno a priezvisko, titul: MUDr. Martin Alföldi

Oznámenie za rok: 2008

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2009

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): FORLIFE n.o.

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): nevykonáva  

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): FORLIFE n.o. – člen DR

MeT s.r.o. – valné zhromaždenie

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v Sk: 1249442
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v Sk: ---

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: rodinný dom s garážou
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): nemá
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): nemá
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver,  leasing auta, kreditné karty.

 

Meno a priezvisko, titul: MUDr. Martin Alföldi

Oznámenie za rok: 2009

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2010

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

Názov zamestnávateľa: GYNASONO, spol. s.r.o. – dohoda o vykonaní práce

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): nevykonáva

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): poslanec NSK od 14. 12. 2009

FORLIFE, n.o. – člen DR na základe uznesenia zastupiteľstva NSK

 

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona): 35806,49

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €:
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €:
 • GYNASONO, spol. s.r.o.: 208,25 Eur

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: rodinný dom s garážou
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): nemá
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): nemá
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver,  leasing auta, kreditné karty.

 

 

Meno a priezvisko, titul: MUDr. Martin Alföldi

Oznámenie za rok: 2010

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2011

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

Názov zamestnávateľa: GYNASONO, spol. s.r.o. – dohoda o vykonaní práce

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): nevykonáva

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):

NSK – poslanec

FORLIFE, n.o. – člen DR na základe uznesenia zastupiteľstva NSK

 

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €: ----
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €: ---

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: rodinný dom s garážou
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): osobné auto
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): nemá
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver, kreditné karty.

 

 

Meno a priezvisko, titul: MUDr. Martin Alföldi

Oznámenie za rok: 2011

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2012

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

Názov zamestnávateľa: GYNASONO, spol. s.r.o. – dohoda o pracovnej činnosti

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): nevykonáva

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):

NSK – poslanec

FORLIFE, n.o. – člen DR na základe uznesenia zastupiteľstva NSK

 

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €: 28 102,60 Eur
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €:
 • GYNASONO, spol. s.r.o.: 1 991,64 Eur
 • NSK: 5 772,00 Eur

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: rodinný dom s garážou
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): osobné auto
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): nemá
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver, kreditné karty.

 

 

Meno a priezvisko, titul: MUDr. Martin Alföldi

Oznámenie za rok: 2012

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2013

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

Názov zamestnávateľa: GYNASONO, spol. s.r.o. – dohoda o pracovnej činnosti

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): nevykonáva

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):

NSK – poslanec

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €: 27 611,79 Eur
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €:
 • GYNASONO, spol. s.r.o.: 2 592,00 Eur
 • NSK: 6 006,21 Eur

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: rodinný dom s garážou
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): nemá
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): nemá
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: hypotekárny úver.

 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul: Mgr. Jozef Belický

Oznámenie za rok: 2013

Oznámenie bolo podané: do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): nevykonáva

 

Vykonával podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona):  

konateľ a spoločník obchodných spoločností Sportstyle s.r.o. a RUBEX, spol. s.r.o.

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): -----

 

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €: -----
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €: -----

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: byt, byt, garáž
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): nemá
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): nemá
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: bankový úver.

 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul: Mgr. Jozef Belický

Oznámenie za rok: 2014

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2015

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): nevykonáva

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona):

áno – spoločník obchodných spoločností Sportstyle s.r.o. a RUBEX, spol. s.r.o. (v súlade s čl. 5 ods. 6 ústavného zákona).

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): nemá

 

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €: 2 071,30 Eur
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €: ---

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: byt, byt, garáž
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): nemá
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): nemá
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: bankový úver, bankový úver.

 

 

 

Meno a priezvisko, titul: Mgr. Jozef Belický

Oznámenie za rok: 2015

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2016

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): -----                                                

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): -----                                     

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): -----

 

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €: 33 109,26 Eur
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €: -----

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: byt, byt
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): -----
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): -----
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: bankový úver, bankový úver.

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul: Mgr. Jozef Belický

Oznámenie za rok: 2016

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2017

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): -----

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): ----

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): nemá

 

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €: 39 025,23 Eur
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €: ---

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: byt, byt
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): -----
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): -----
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: bankový úver, bankový úver.

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul: Mgr. Jozef Belický

Oznámenie za rok: 2017

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2018

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): -----

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): -----

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): poslanec zastupiteľstva NSK

 

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €: 46 413,15 Eur
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €: 550,- Eur

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: byt, byt
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): -----
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): -----
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: bankový úver, bankový úver.

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul: Mgr. Jozef Belický

Oznámenie za rok: 2018

Oznámenie bolo podané k: 31. marcu 2019

Verejná funkcia: primátor mesta Šaľa

 

Ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 (prvá veta) ústavného zákona: áno

 

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): -----

 

Vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2
a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona): -----

 

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): poslanec zastupiteľstva NSK

 

V uplynulom kalendárnom roku dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

 • príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v €: 50 609,22 Eur
 • príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v €: 8 387,10 Eur

 

Majetkové pomery verejného funkcionára (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona):

 • nehnuteľný majetok: byt
 • hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy): -----
 • majetkové právo alebo iná  majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje
  35 - násobok minimálnej mzdy): -----
 • existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy: bankový úver, bankový úver.

 

 

Rozhodnutie, ktorým sa informácie čiastočne nesprístupňujú.