Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 22.05.2008 - 08:23  //  aktualizácia: 13.10.2011 - 08:24  //  zobrazené: 2770

O určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa

číslo: 03/2008  |  dátum schválenia: 22.05.2008  |  dátum účinnosti: 06.06.2008  |  stav: účinné

§ 1
Úvodné ustanovenia


(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie a zmena názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa.
(2) Pri určovaní a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev sa postupuje v zmysle platných právnych predpisov ¹.

§ 2
Určenie názvu ulice a iného verejného priestranstva


(1) Nové ulice a iné verejné priestranstvá na území mesta Šaľa vznikli v rámci realizácie:
a. novej bytovej výstavby „IBV Orechová II – 2. etapa, Šaľa“
b. novej bytovej výstavby „IBV za ul. Hospodárskou v Šali – Veči“
c. stavby „Prepojovacia komunikácia ulíc Vlčanská a Jesenského, Šaľa“

(2) Na označenie ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú nasledovné názvy:
a. označenie ulíc podľa ods. (1) písm. a.:
L i e s k o v á
D u b o v á
T o p o ľ o v á
J e l š o v á
H r a b o v á
b. označenie ulice podľa ods. (1) písm. b.:
L u ž n á
c. označenie ulice podľa ods. (1) písm. c.:
K ú p e ľ n á

(3) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev určené:
a. v ods.(2) písm. a. patria uliciam vyznačeným v prílohe č. 1 tohto VZN
b. v ods.(2) písm. b. patria ulici vyznačenej v prílohe č. 2 tohto VZN
c. v ods.(2) písm. c. patria ulici vyznačenej v prílohe č. 3 tohto VZN

§ 3
Zmena názvu ulice a iného verejného priestranstva


(1) Mení sa označenie ulice a iného verejného priestranstva nasledovným názvom:
      a. pôvodný názov Námestie Alexandra Dubčeka na nový názov Námestie Sv. Juraja.

§ 4
Záverečné ustanovenia


(1) Na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia bol návrh VZN č. 3/2008 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa zverejnený spôsobom v meste obvyklým a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, dňa 29.04.2008.

(2) VZN č. 3/2008 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 3/2008 – V. dňa 15. mája 2008.

(3) Toto VZN č. 3/2008 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 22. mája 2008, účinnosť nadobúda od 6. júna  2008.

Prílohy