Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 23.10.2003 - 11:07  //  aktualizácia: 10.10.2011 - 11:08  //  zobrazené: 3419

O určení názvov ulíc v meste Šaľa

číslo: 04/2003  |  dátum schválenia: 25.09.2003  |  dátum účinnosti: 23.10.2003  |  stav: účinné

§1
Úvodné ustanovenia


(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie názvu nových ulíc v meste Šaľa.
(2) Pri určovaní názvov ulíc sa postupuje v zmysle platných právnych predpisov. 1/


§2
Určenie názvu ulice


(1) V rámci realizácie novej bytovej výstavby „Obytný celok na ul. Fraňa Kráľa v Šali – Veči“ v meste Šaľa vznikajú dve nové ulice.
(2) Na označenie ulíc sa určujú nasledovné názvy: Ulica Rímska, Ulica Germánska.
(3) Názvy ulíc určené v ods.(2) patria uliciam vyznačeným v prílohe č.1 tohto VZN.


§3
Záverečné ustanovenia


(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali 25. septembra 2003 a nadobúda účinnosť 15 – tým dňom po vyvesení na úradnej tabuli.


Ing. Tibor Baran, v. r.
primátor mesta


1/ §2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
§1-3 vyhlášky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb


Dodatok č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 4/2003 o určení názvov ulíc v meste Šaľa

 

Mení sa §2 nasledovne

§2
Určenie názvu ulice

(4) Nové ulice na území mesta Šaľa vznikli v rámci realizácie:
a. novej bytovej výstavby „Obytný celok na ul. Fraňa Kráľa v Šali – Veči“
b. stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“
(5) Na označenie ulíc sa určujú nasledovné názvy
a. označenie ulíc podľa ods. (1) písm. a.:
Ulica R í m s k a
Ulica G e r m á n s k a.
b. označenie ulice podľa ods. (1) písm. b.:
Ulica J. F e k e t e h á z y h o
(6) Názvy ulíc určené:
a. v ods.(2) písm. a. patria uliciam vyznačeným v prílohe č.1 tohto VZN.
b. v ods.(2) písm. b. patria ulici vyznačenej v prílohe č.2 tohto VZN


Dodatok č.1 k VZN č. 4/2003 o určení názvov ulíc v meste Šaľa schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1/2006, časť X. , 16. februára 2006.

Prílohy