Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 31.05.2008 - 08:20  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:11  //  zobrazené: 2527

O vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 2

číslo: 02/2008  |  dátum schválenia: 15.05.2008  |  dátum účinnosti: 31.05.2008  |  stav: zrušené

§ 5
ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE KONCEPCIU ROZVOJA MESTA

V bode 1. Základná stratégia rozvoja mesta sa dopĺňa (zmeny sú vyznačené tučným šikmým písmom):
a) Formovať urbanistickú štruktúru mesta v kontinuálnom priestorovom celku na princípe základného motta, ktoré formuje myšlienku vytvoriť mesto Šaľa ako: „Mesto pre ľudí, mesto na rieke“. Urbanistickú štruktúru definovať na princípe dvoch rovnocenných štruktúr navzájom previazaných rozvíjaných najmä do juhovýchodného a severozápadného priestoru na obidvoch stranách rieky s dôrazom na nízkopodlažné obytné funkcie a s vytlačením automobilové tranzitu mimo zastavanú časť mesta na jeho severozápadnú, severnú a severovýchodnú stranu katastrálneho územia ako tesné obopnutie mesta, s vytvorením dostatočného priestoru pre lokalizáciu výrobných prevádzok miestneho charakteru južne od železničnej trate a definovanie kvalitného priestoru pre rekreáciu v polohe osady Hetméň. Rieku Váh definovať ako prirodzený prírodný fenomén, ktorý v priestore prieniku so zastavaným územím mesta sa postupne stane aktívnou súčasťou urbanistickej štruktúry vo forme urbánnej vegetácie.

V bode 3. Urbanistická stratégia mesta sa vypúšťa a dopĺňa:
b) Formovať a podporovať PFCelky urbanistického typu usporiadané do hierarchickej štruktúry, ktorá tvorí základné usporiadanie mesta podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
urbanistické celky regionálneho a mestského charakteru (PFCelok Šaľa, PFCelok Nová Veča, PFCelok Veča-sever2 a PFCelok Jozefov pričom PFCelok Šaľa bude mať dominantné postavenie),
urbanistické celky miestneho charakteru (PFCelok Veča, PFCelok Veča-sever2, PFCelok Vršky, PFCelok Bilica),
monofunkčný – výrobný urbanistický celok regionálneho charakteru (PFCelok Duslo),
monofunkčný – výrobný urbanistický celok miestneho charakteru (PFCelok Pod Bilicou),
monofunkčný – rekreačný urbanistický celok miestneho charakteru (PFCelok Hetméň – osada).

§ 6
ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE URBANISTICKÚ ŠTRUKTÚRU

V § 6 bod 1. Zástavba sa vypúšťa a dopĺňa text:
g) Vytvoriť resp. zachovať územné a priestorové podmienky pre sformovanie priestranstiev typu námestie vo vyšpecifikovaných polohách:
námestie sv. Trojice ako najvýznamnejší priestor,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Nitrianska a Dlhoveská,
novonavrhované námestie v polohe cesty I/75 ulíc Štúrovej a Kráľovskej ulice,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Pázmaňa a SNP,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Štúrova a SNP,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Kráľovská a SNP,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Kráľovská a Hlavná,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Kráľovská, Dolná a Družstevná,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Nitrianska a Fraňa Kráľa,
jestvujúce námestie Pribinu,
novonavrhované námestie v polohe centra Vršky,
novonavrhované námestie v polohe centra Bilica

V § 6 bod 2. Verejné dopravné vybavenie sa dopĺňa text:
a) Nadradenú cestnú dopravu na území katastra mesta Šaľa organizovať nasledovne podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
zabezpečiť prekládku resp. presmerovanie cesty I/75 do severozápadnej, severnej a severovýchodnej okrajovej polohy zastavaného katastrálneho územia mesta Šaľa - Veča,  v dotyku s obytnou zástavbou realizovať protihlukové opatrenia;
cestu II/573 trasovať v zastavanom území mesta v trasách ulíc Dlhoveská, Nitrianska, SNP, Kráľovská, Vlčanská. Pri vstupe cesty II/573 do obce Dlhá nad Váhom trasovať komunikáciu v novej polohe ako východný obchvat tejto obce;
cestu III/5085 trasovať v zastavanom území mesta v trasách ulíc Diakovská, Hlavná, po križovatku s ulicami  Kráľovská a Štúrova;
upraviť napojenie cesty III/0753 do novej križovatky s cestou I/75;
zabezpečiť územnú rezervu v navrhovanej trase pre výhľadový zámer možného presmerovania tranzitnej dopravy v súvislosti s prehodnotením trasy cesty I/75
v rámci aktualizácie ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja;

V § 6 bod 4. Socio-ekonomická štruktúra sa dopĺňa text a vypúšťa sa:
h) V oblasti obchodu a služieb v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
rozvoj a výstavbu stravovacích zariadení usmerňovať a orientovať najmä v polohe mestských a miestnych centier a v rámci hlavných mestských urbanistických osí;
rozvoj a výstavbu ubytovacích zariadení usmerňovať a orientovať najmä v polohe mestských centier, prípadne v rámci hlavných mestských urbanistických osí;
rozvoj a výstavbu zariadení typu shopping city, hypermarket, supermarket
a obchodný dom umiestňovať mimo územie mestských centier v polohe vstupov do hlavných mestských urbanistických osí v okrajových polohách zastavaného územia mesta, nepripúšťa sa ich umiestnenie v iných polohách, umiestnenie malokapacitných maloobchodných zariadení typu obchodný dom, tržnica, predajňa, stánok doporučujeme v polohách celomestského centra, mestských a miestnych centier, v rámci hlavných mestských, mestských a miestnych urbanistických osí;
rozvoj a výstavbu veľkoobchodných zariadení je nutné orientovať najmä v rámci tzv. vybavenostno-výrobnych zoskupení v PFČastiach Jozefov centrum, Veča-sever2- centrum pozdĺž hlavnej cesty, Šaľa pri železnici, Veča východ, Východná mestská os alebo v zónach výrobných zariadení.
ponechať na dožitie  jestvujúci cintorín v PFCelku Šaľa a  zabezpečiť zriadenie nového cintorína v PFČasti Bilica juh, vytvoriť územnú rezervu pre nový cintorín v mestskej časti Veča v polohe územia Veča sever 2;

§ 7
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, STAVBY MESTSKÉHO ZÁUJMU, CHRÁNENÉ ÚZEMIA A ÚZEMIA NAVRHOVANÉ NA STAVEBNÚ UZÁVERU A ASANÁCIU

V bode 1. Verejnoprospešné stavby  (VPS) sa dopĺňa text nasledovne:
b)  Verejno-prospešné stavby v oblasti dopravy:
Prekládka cesty I/75 (D-01). Verejno-prospešná stavba regionálneho významu vyplývajúca z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. Jedná sa prekládku cesty I/75 z intravilánu mesta. V dotyku s obytnou zástavbou realizovať protihlukové opatrenia.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Štúrova ulica (D-02). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Štúrovu ulicu prekategorizovať do MZ 12/50.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Kráľovská ulica (D-03). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Kráľovskú ulicu prekategorizovať do MZ 12/50.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Dlhoveská ulica (D-04). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Dlhoveskú ulicu prekategorizovať do MZ 12/50.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Jesenského ulica a prepojenie na ulicu Vlčanská (D-05). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Jesenského ulicu prekategorizovať do MO 12/40 a súčasne bude potrebné vytvoriť prepojenie na Vlčanskú ulicu.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Murgašova ulica a prepojenie na cesty I. triedy I/75 Štúrovu ulicu (D-06). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Murgašovu ulicu prekategorizovať do MO 12/40 a súčasne bude potrebné vytvoriť prepojenie na cestu I/75 Štúrovu ulicu.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Družstevná ulica (D-07). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Družstevnú ulicu prekategorizovať do MO 12/40.
Zmena kategórie miestnej komunikácie ulice Fraňa Kráľa a Komenského ulice (D-08). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné ulicu Fraňa Kráľa a Komenského ulicu prekategorizovať do MO 12/40.
Nová obslužná komunikácia v PFČasti Šaľa-centrum prepájajúca Kráľovskú a Štúrovu ulicu (D-09). V súvislosti s realizáciou pešej zóny bude potrebné vytvoriť systém obslužných komunikácií.
Smerová úprava cesty III/0753 v napojení na cestu I/75 (D-10). V súvislosti s realizáciou tzv. severného obchvatu bude potrebné urobiť smerovú úpravu napojenia cesty III/0753 v napojení na cestu I/75.
Výstavba hromadných garáží (D-12). V súvislosti s postupným nahradzovaním radových garáží formou hromadných garáží budú postupne vybudované hromadné garáže. Celkovo sa jedná o 15 lokalít o celkovej kapacite 3300 státí. V polohe pri autobusovej stanici sa požaduje riešiť dopravné zariadenie pre zachytenie statickej dopravy na okraji centrálnej mestskej zóny - verejné viacúrovňové parkovacie garáže. Objekt riešiť vrátane prístupovej cesty, ktorá bude zabezpečovať aj dopravný prístup do vnútorných priestorov pozemkov medzi ulicami Hlavná a SNP.
Integrovaná železničná a autobusová stanica (D-13) – verejno-prospešná stavba. Výstavba nového komplexného integrovaného systému železničnej a autobusovej stanice. Súčasťou stavby je aj speronizovanie železničných nástupíšť.
Protihluková bariéra od železničnej trate (D-14). Výstavba protihlukovej bariéry medzi mestom a železničnou traťou. Jedná sa líniovú stavbu o dĺžke 3,6 km.
Nákladný lodný prístav (D-15). Verejno-prospešná stavba regionálneho významu vyplývajúca z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. Výstavba terminálu nákladného lodného prístavu pre potreby najmä Dusla Šaľa v súvislosti so splavnením rieky Váh.
Prestavba nákladného lodného prístavu na osobný lodný prístav (D-16). Prestavba existujúceho nákladného lodného prístavu na osobný lodný prístav v časovej náväznosti na výstavbu nákladného lodného prístavu pri železničnom moste.
Kruhová úrovňová križovatka (D-17). Prestavba jestvujúcej štvoramennej križovatky na kruhovú úrovňovú.
Nová obslužná komunikácia v PFČasti Šaľa-centrum prepájajúca ulicu Pázmaňa a Školskú ulicu (D-18). V súvislosti s realizáciou pešej zóny bude potrebné vytvoriť systém obslužných komunikácií tak, aby bolo možné odkloniť dopravu mimo budúcej pešej zóny. Táto stavba je podmienená preložením areálu letného kina (amfiteátra) a zabezpečením hygienických podmienok voči existujúcej zástavbe (škola a bývanie). Z hľadiska časovej postupnosti bude táto stavba realizovaná v horizonte 10 až 15 rokov (ponávrhové obdobie platnosti ÚPN CMZ Šaľa).
Cestné podjazdy v krížení so železnicou v polohách Hlavná a Vlčanská (D-19). Prestavba úrovňových krížení cestných komunikácií so železnicou na mimoúrovňové formou podjazdov. Celkovo sa jedná o dva mimoúrovňové podjazdy v polohách ulíc Hlavná a Vlčanská.
Prekládka cesty II/573 – obchvat obce Dlhá nad Váhom (D-20) – verejno-prospešná stavba. Prekládka trasy ako východný obchvat obce Dlhá nad Váhom.

V § 7 sa dopĺňa nový bod 5 a 6:

5. Legislatívne podmienky
Stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Archeologického ústavu SAV v Nitre v stupni územného konania vyžiada stanovisko k plánovavej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk.

6. Ostatné podmienky
Zásady a  podmienky na umiestňovanie plošných reklamných zariadení  na území mesta Šaľa sú stanovené takto:
na území PFČasti Šaľa – centrum, PFČasti Veča – centrum a PFČasti Nová Veča centrum nie je prípustné umiestňovať a povoľovať  zariadenia reklamy ako samostatné objekty (bilbordy) alebo dodatočne umiestnené zariadenia reklamy na stavebné objekty; na vyhradených miestach je možné umiestniť informačné tabule mesta s výmerou ich plochy do 2m2;
na ostatnom zastavanom území mesta je prípustné umiestňovať a povoľovať  zariadenia reklamy ako samostatné objekty (bilbordy) s výmerou ich plochy do 3m2; dodatočne umiestnené zariadenia reklamy na stavebné objekty je možné umiestniť iba so súhlasom Mesta Šaľa;
mimo zastavané územie mesta je prípustné umiestňovať zariadenia reklamy v súlade s platnou legislatívou a iba so súhlasom Mesta Šaľa.

§ 9
ZÁVEREČNÉ A SPOLOČNÉ USTANOVENIA

sa dopĺňa o body 7, 8, 9:
7. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení              neskorších úprav bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 2, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1 k ÚP mesta Šaľa a Energetická koncepcia mesta Šaľa, zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa od 25.04.2008 do 15.05.2008.
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 2, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1 k ÚP mesta Šaľa a Energetická koncepcia mesta Šaľa, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 15. mája 2008 prijatím Uznesenia č. 3/2008 – IV. 
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 z 15. mája 2008 o vyhlásení záväznej časti              územného plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 2, ktorým sa mení všeobecne              záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu              mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1 k ÚP mesta Šaľa a Energetická koncepcia              mesta Šaľa, bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 16. mája 2008, a nadobúda              účinnosť 15–tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli t.j. dňom 31. mája 2008.

Prílohy