Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.02.2023 - 09:22  //  aktualizácia: 16.02.2023 - 09:23  //  zobrazené: 527

Ohľadne kontajneru s azbestom na Krátkej ulici v Šali

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste predniesli interpelácie v znení:

  1. „keď som pred dvomi mesiacmi s jemnou iróniou sa pýtal na ten kontajner, čo je na Krátkej, s tým azbestom, tak som teda naozaj dúfal, že s tým niekto niečo bude robiť, evidentne je to každému ukradnuté, tak mám nejaké otázky, teda neviem, či sa nenašiel niekto za osem tisíc, čo to nevyhral ešte v súťaži, alebo fakt to každý má v kýbli, pomaly sa to ináč rozbije, už sa o to snažia, takže rád by som vedel, prečo sa tak deje, prečo to ešte nie je odpratané, kto je za to zodpovedný a po druhé by som chcel vedieť, či platíme denný nájom za ten kontajner, lebo to je zvykom u takýchto firiem a kto to potom zaplatí a tieto výhovorky by som teda rád písomne obdržal“

  1. „firma, ktorá bude zhotovovať ten predstaničný priestor, tak by som bol rád keby som dostal nejaké linky na ich stavebné úspechy, čo doteraz zhotovili atď. atď., ale ja by som to možno doplnil ešte o jednu vec, len tie, kde sa potom nesúdia s objednávateľom, čiže tam, kde sa súdia, tie ma nezaujímajú, ale kde sa nesúdia; tiež písomne“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Nezákonné uloženie azbestového odpadu na ulici Krátka rieši odbor environmentálnej kriminality v Nitre. Ku dnešnému dňu ešte nebolo vyšetrovanie ukončené. Sme v kontakte s vyšetrovateľkou a priebežne sa informujeme o situácii. Vzhľadom k tomu, že sa asi nepodarí objasniť páchateľa, odstraňovanie nebezpečných odpadov zabezpečuje Okresný úrad Šaľa prostredníctvom MŽP SR. Mesto nemôže a nemá oprávnenie s nebezpečným odpadom nakladať. Nemôžeme ho ani premiestniť na iné miesto, sú na to firmy, ktoré majú na túto činnosť príslušné povolenia a súhlasy a nemôžeme s ním nijako manipulovať, pokiaľ nebude ukončené vyšetrovanie.  

Vzhľadom na situáciu sa snažíme hľadať spôsoby ako odpad odstrániť tak, aby sme neporušili zákon. Komunikujeme s vyšetrovateľkou, okresným úradom, Centrom podpory Nitra, ako aj s firmami, ktoré sú oprávnené zabezpečiť odstránenie azbestu.

Za prenájom kontajnera neplatíme.

  1. V zmysle súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby „Záchytné parkovisko
    – Predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ boli v časti preukázania referencií stanovené nasledovné podmienky účasti, citujeme:

3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní, Systém environmentálneho manažérstva - § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá
k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

K bodu 1.: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za práce rovnakého alebo podobného charakteru predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ považovať práce na rekonštrukcii alebo výstavbe diaľnic, ciest, miestnych a účelových komunikáciách, námestiach, nábrežiach, chodníkoch, parkovísk, autobusových staníc, železničných staníc a pod.). Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru predmetu ako je predmet zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota týchto prác musí byť
v relevantnom období minimálne 5 000 000,00 v EUR bez DPH, pričom z toho uchádzač preukáže nasledovné: - Min. 1ks stavby rovnakého alebo podobného charakteru predmetu ako je predmet zákazky v minimálnej sume 3 000 000 EUR bez DPH. Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný
v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.“

Zoznam referencií úspešného uchádzača – zhotoviteľa spoločnosti MBM-GROUP a.s. (IČO 36 740 519) sú zverejnené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti – evidencia referencií, nasledovný link:

https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-subjekt/15489?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=MBM-GROUP&obec=&p=1&page=1&sort=nazov&sort-dir=ASC

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností