Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.12.2022 - 09:55  //  aktualizácia: 28.12.2022 - 09:58  //  zobrazené: 777

Plánuje mestský úrad/ vedenie mesta v priebehu roku 2023 predložiť mestskému zastupiteľstvu na rokovanie návrh „etického kódexu zamestnancov mesta“ a návrh „etického kódexu volených predstaviteľov mesta“?

predkladateľ: Mgr. Miloslav Kollár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2022

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Plánuje mestský úrad/ vedenie mesta v priebehu roku 2023 predložiť mestskému zastupiteľstvu na rokovanie návrh „etického kódexu zamestnancov mesta“ a návrh „etického kódexu volených predstaviteľov mesta“?

 1. Prečo mestský úrad nenavrhol mestskému zastupiteľstvu navýšenie dane za „dlhodobo rozostavané stavby a schátrané stavby“, ktoré schválili napríklad v Nitre?

 1. Z akých dôvodov sa ešte stále nezačala výstavba kruhovej križovatky pri „Trikote“, ku ktorej sa zaviazal súkromný investor? Ako mesto do tohto procesu za posledné 2 roky vstupovalo v záujme urýchlenia výstavby? Kedy je momentálne očakávaný začiatok výstavby?

 1. Zazmluvnená firma má 15 mesiacov na dokončenie rekonštrukcie predstaničného priestoru (cca február-marec 2024). Financie z európskych fondov je však možné čerpať len na práce vykonané do konca decembra 2023. Akým spôsobom je riešená tato situácia a financovanie projektu?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Mestský úrad v Šali sa ako úrad jednej z ôsmich slovenských samospráv, zapojil ešte
  v minulom roku do národného projektu s názvom: „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy pod gesciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu
  a skúšobníctvo SR (ďalej len projekt CAF)“, ktorého cieľom bolo skvalitniť služby smerom k obyvateľom a tiež rozvíjať kvalitu práce svojich zamestnancov. Do akčného plánu zlepšovania, ktorý si prijal úrad a pravidelne aktualizuje, bola v rámci porady koncom júna 2022 doplnená aktivita „Aktualizácia etického kódexu“, nakoľko mesto Šaľa disponuje etickým kódexom zamestnanca mesta a kódexom manažéra mesta cca z roku 2002. Takže áno, MsÚ plánuje aktualizáciu etického kódexu zamestnanca mesta. Tento bude predložený na pripomienkovanie zamestnancom a manažérom mesta. Spomínaný projekt bol ukončený hodnotením Externej spätnej väzby (ESV) dňa 18.7.2022, kde externí hodnotitelia na mieste overovali stav implementácie projektu, a následným udelením titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Na hodnotení externej spätnej väzby sa zúčastnili aj dvaja poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali, pričom po tomto hodnotení ESV sa poslankyňa MsZ JUDr. Anna Torišková podujala, že súbežne s prípravou aktualizácie etického kódexu zamestnanca mesta zo strany úradu, ona bude zastrešovať prípravu etického kódexu poslancov resp. volených zástupcov mesta. Predpokladáme, že uvedený materiál bude pripravený na pripomienkovanie v polovici roka 2023 a bude predložený na pripomienkovanie všetkým dotknutým subjektom.

 1. Dňa 5. mája 2022 Národná rada SR schválila zákon č. 178/2022 Z.z., ktorým sa mení
  a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela"). Novela nadobudla účinnosť 15. júna 2022. Cieľom novely je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami nevyhovujúcimi (závadnými), ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb. Novela preto zavádza účinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov schátraných, resp. neudržiavaných stavieb motivovať', aby zabezpečili ich riadnu údržbu. Ide o ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb. Novela upravuje koeficient (násobok) ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu (vyššiu ako 1, najviac však 10) môžu určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení a ktorý ovplyvní výpočet výšky dane z neudržiavaných stavieb.

Podľa uvedenej novely koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby možno určiť pri stavbách, ktoré sú:

a) stavbami, ktoré vlastník riadne neudržiava podľa osobitného predpisu, a stavebný úrad mu vo verejnom záujme právoplatne nariadil, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu podľa osobitného predpisu, pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil;

b) stavbami, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby podľa osobitného predpisu, čím ohrozujú alebo obťažujú užívateľov alebo okolie stavby a stavebný úrad ich vlastníkovi právoplatne nariadil uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe, pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil;

c) závadnými stavbami ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb podľa osobitného predpisu, ak ich nemožno hospodárne opraviť a stavebný úrad vlastníkovi právoplatne nariadil odstránenie stavby podľa osobitného predpisu, pričom vlastník túto povinnosť'
v stanovenej lehote nesplnil

Ad a): Osobitným predpisom je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len „stavebný zákon“) a v tomto prípade ide
§ 86 ods. 1 a 2 stavebného zákona, podľa ktorého:

(1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom
a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa najviac predĺžila jej užívateľnosť.

(2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby. Povinnosti vlastníka stavby starať sa o stavbu a zabezpečovať jej riadnu údržbu sú teda uložené stavebným zákonom jednak v záujme udržania stavebného fondu z hľadiska jeho životnosti, a jednak vo verejnom záujme, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia ľudí, najmä z dôvodov požiarnej bezpečnosti a možných hygienických nedostatkov. Ak si vlastník stavby tieto povinnosti ani napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu (pozri § 98 až § 102 stavebného zákona) neplní a hrozí pritom vznik nebezpečenstva podľa § 86 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad rozhodnutím uloží vlastníkovi stavby ich plnenie a zároveň mu určí lehotu, v ktorej má zistené nedostatky odstrániť. Podmienkou vydania takéhoto rozhodnutia je však preukázanie verejného záujmu, teda nie individuálneho záujmu napr. vlastníka susednej nehnuteľnosti, ktorého neudržiavaná stavba ohrozuje alebo poškodzuje. V takom prípade si svoj individuálny záujem môže sused uplatňovať žalobou na súde.

Každý vlastník nehnuteľnosti aj neudržiavanej a nepoužívanej stavby je daňovníkom dane z nehnuteľnosti. Tieto stavby sú zdaňované daňou zo stavieb ako ostatné stavby. MsZ schválilo na svojom zasadnutí dňa 15. 12.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa ( ďalej aj ako VZN). V zmysle schváleného VZN sa s účinnosťou od 1. januára 2023 zvyšuje daň z nehnuteľnosti pri ostatných stavbách z pôvodnej sadzby 1,50 Eur/m2 na 3,50 Eur/m2 čo správca dane považuje za krok, ktorý podstatným spôsobom zvýšil zdaňovanie predmetných nehnuteľností. V prípade ďalšieho zvýšenia dane by sa de facto opätovne navýšila daň, čo by mohlo mať za následok ďalšiu finančnú záťaž najmä pri podnikateľských subjektoch, ktorí už teraz nesúhlasia so zvyšovaním daní na úkor ich podnikateľskej činnosti. Je to citlivá téma, ktorú treba zvážiť najmä vzhľadom na možný dopad finančnej záťaže
a následného nezaplatenia takejto dane.

 1. Mesto Šaľa sa zúčastňovalo priebežne podľa požiadavky investora rokovaní
  k investičnému zámeru retail box a kruhová križovatka. Po vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov a upresnení projektovej dokumentácie investor postupuje
  v intenciách stavebného zákona. Momentálne čaká na vydanie stavebného povolenia špeciálneho stavebného úradu, odbor dopravy v Nitre, potom následne požiada o stavebné povolenie Stavebný úrad v Šali a predpokladá začatie prípravných prác ihneď po nadobudnutí právoplatnosti týchto rozhodnutí. Pracovné stretnutie k danému investičnému zámeru sa malo uskutočniť dňa 20.12.2022 v budove MsÚ, ale bolo zrušené (zo strany investora) a náhradný termín bude mestu oznámený.

 1. V zmysle zmluvy o dielo 889/2022 platia medzi inými aj nasledovné ustanovenia:

4.1     Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť Dielo v termínoch podľa časového
a vecného plánu prác stavby - Harmonogramu plnenia Diela, realizácie prác uvedeného v prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom začatie plnenia Diela nastáva dňom protokolárneho odovzdania staveniska, a dokončenie plnenia Diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého Diela najneskôr do 15 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný splniť riadne a včas všetky povinnosti vyplývajúce z kolaudačného konania týkajúce sa predmetu tejto zmluvy
a to najmä v súvislosti s plnením predmetu Diela podľa odseku 3.3., 3.4. tejto zmluvy.

4.4     Lehoty zhotovenia a odovzdania Diela dohodnuté v ods. 4.1. je možné predĺžiť len vtedy, ak je Zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia Objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Obmedzujúcim faktorom je skutočnosť, že Dielo musí byť zrealizované, skolaudované aj finančne ukončené najneskôr do 31.12.2023, aj keby došlo k okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť, kedy by práce museli byť pozastavené, predĺženie nad uvedený termín nie je možné z dôvodu konca prípustného obdobia na čerpanie prostriedkov v rámci programového obdobia 2014-2020.

11.16 V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle čl. IV
ods. 4.1 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/ alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP EÚ a ŠR a riadiacim orgánom pre IROP resp. SO pre IROP, s ktorým Objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP až do výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP, ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov
a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť. Termín realizácie Diela je teda upravený tak, že lehota je do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy, ale zároveň platí, ods. 4.4. že ukončené musí byť najneskôr do 31.12.2023.

Na uvedené ustanovenia sa aj počas priebehu verejného obstarávania dotazovali záujemcovia. Žiadali vysvetliť, ako sa bude postupovať v prípade, ak by napr. došlo
k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o Dielo po októbri 2022? Všetci záujemci dostali nasledovnú odpoveď: „Nastavená lehota výstavby vychádza zo zazmluvneného predpokladaného termínu realizácie projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP a to začatím stavebných prác 06/2022. Tento termín vychádza z predpokladu ukončenia vyhodnotenia ponúk v rámci procesu verejného obstarávania v lehote 03-04/2022, realizáciu kontroly ex-ante pred podpisom zmluvy na ÚVO cca 30 dní, teda do 04-05/2022, následne ex-post kontrolu verejného obstarávania po podpise zmluvy o Dielo 05 - polovica 06/2022
a následne nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo doručením pozitívnej správy
z kontroly VO po podpise v druhej polovici 06/2022. V tom prípade termín realizácie diela 15 mesiacov je do polovice 09/2023, následne sa počíta s kolaudáciou objektu tak, aby boli všetky úkony (zrealizovanie Diela, kolaudácia aj úhrady faktúr) ukončené do 31.12.2023. Dĺžka trvania týchto úkonov (externé kontroly) nezávisí od verejného obstarávateľa. V prípade akýchkoľvek zdržaní v rámci procesu verejného obstarávania je počítaná rezerva ako píšete cca do 10/2022, kedy je možné dodržať termín 15 mesiacov na realizáciu aktivít projektu, tak aby boli zrealizované v rámci oprávneného obdobia, pretože to je podmienka zabezpečenia financovania diela z prostriedkov EÚ s ŠR. Bez týchto zdrojov a splnenia podmienok financovania z EŠIF, Dielo nie je financovateľné ani zrealizovateľné. V prípade, ak by došlo k posunu nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo za uvedený termín, nebude možné poskytnúť zhotoviteľovi celých 15 mesiacov na realizáciu, preto je uvedená podmienka, že Dielo musí byť finančne ukončené aj skolaudované do 31.12.2023, súčasťou zmluvných podmienok. Pretože v prípade nedokončenia Diela ako celku v danej lehote, projekt nebude ukončený a z pohľadu zmluvy o NFP by došlo k závažnému porušeniu zmluvných podmienok, čo je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa NFP, a v tom prípade nebude preplatená ani len časť už zrealizovaných prác. Preto je na zvážení uchádzačov, aby zodpovedne posúdili svoje možnosti a kapacitné rezervy pre prípad kratšej doby realizácie Diela a predkladali ponuky zohľadnením všetkých najmä, ale nielen technických, časových a aj zmluvných podmienok pre realizáciu Diela uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách. Tieto limitujúce podmienky žiaľ vyplývajú z podmienok financovania Diela a sú rovnaké pre všetkých uchádzačov. Verejný obstarávateľ pri najväčšej snahe nemá možnosť reálne stanoviť vopred termín začiatku realizácie stavebných prác, má však k dispozícii limitujúci termín na ukončenie Diela, ktoré má byť skolaudované a finančne ukončené do 31.12.2023. Potvrdzujeme teda, že v prípade neskoršieho nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo ako 10/2022 by muselo dôjsť
k skráteniu lehoty výstavby tak, ako je uvedené v návrhu zmluvy o dielo, že Dielo musí byť ukončené a skolaudované najneskôr do 31.12.2023.“ Uvedené platí naďalej, ak nedôjde k zmenám podmienok zo strany Poskytovateľa NFP.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomického

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ