Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2022 - 09:27  //  aktualizácia: 06.10.2022 - 09:27  //  zobrazené: 823

Poprosím o odstránenie konárov stromov a úpravu stromu tak, aby neprečnievali konáre poza plota. Lokalita: Cintorín Veča, pri ul. Nitrianska.

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2022

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 09. 2022, ste podali písomné interpelácie v znení:

„Poprosím o odstránenie konárov stromov a úpravu stromu tak, aby neprečnievali konáre poza plota. Lokalita: Cintorín Veča, pri ul. Nitrianska.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

Orezanie konárov bude zrealizované do 31. 10. 2022.

Na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali konanom dňa 22. 09. 2022 ste zároveň opakovane podali písomné interpelácie z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva:

  1. V strede Pribinovho parku vo Veči pri detskom ihrisku nefunguje osvetlenie

(táto interpelácia bola podaná na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 04. 11. 2021 a odpoveď znela: „Porucha bude odstránená do konca
novembra 2021.“)

  1. Osadenie zrkadla v križovaní ul. Gorkého - Komenského

(táto interpelácia bola podaná na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020 a odpoveď znela: „Po odsúhlasení umiestnenia dopravného  zariadenia (zrkadlo) dopravným inžinierom v križovaní ul. Gorkého – Komenského z dôvodu zlých rozhľadových pomerov, mesto následne dopravné zariadenie osadí.“)

2

  1. Osvetlenie priechodu pre chodcov pri starom kostole

(táto interpelácia bola podaná na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017 a odpoveď znela: „Dodatočné osvetľovanie priechodov pre chodcov bude prebiehať aj v nasledujúcich rokoch podľa dostupnosti finančných prostriedkov.“)

K opakovane podaným interpeláciám oznamujeme nasledovné:

  1. Tanierové led svietidlá, ktoré sú použité aj  v Pribinovom parku, vykazujú časté
    poruchy na regulácii stmievania, ktoré sa nachádza v dolnej časti stožiara. Po nahlásení  v novembri 2021 bola táto súčiastka vymenená. Kontrolou dňa 26. 09. 2022 bolo zistené, že daná súčiastka je opätovne nefunkčná a bola odstránená s tým, že svietidlo je po úprave funkčné.

  1. Požiadavka o umiestnenie dopravného zrkadla v križovaní Gorkého - Komenského nebola z pohľadu dopravného inžiniera opodstatnená. Podľa jeho vyjadrenia ul. Gorkého je jednosmerná so širokým výjazdom na ul. Komenského. K zlepšeniu výhľadových pomerov stačí minimálna úprava zelene.

  1. V meste Šaľa prebehlo niekoľko etáp obnovy verejného osvetlenia vrátane podzemných vedení. Priechod pre chodcov na ul. Nitrianskej v Šali (kostol) má spracovanú projektovú dokumentáciu a je 1. v poradí o osadenie nového nasvietenia. Taktiež sme sa uchádzali o dotácie, no neúspešne. Koncom minulého roka bol plánovaný presun osvetlenia priechodu pre chodcov z ul. Kráľovskej, z dôvodu osadenia cestnej dopravnej signalizácie na
    ul. Nitriansku, bohužiaľ z nedostatku financií sa táto akcia neuskutočnila. Opakovane sa však pokúšame tento presun zrealizovať v tomto roku. Napriek všetkému sa mestu podarilo vybudovať bezbariérový prístup a v spolupráci so správcom komunikácie sa vybudoval aj ostrovček, ktorý zvýšil bezpečnosť chodcov využívajúcich uvedený priechod. Dopravný inšpektorát tu vedie iba jednu dopravnú nehodu spôsobenú počas dňa, kde z dôvodu nepozornosti vodiča prišlo k poškodeniu stredového ostrovčeka.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností