Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 04.05.2018 - 11:35  //  aktualizácia: 24.01.2019 - 09:32  //  zobrazené: 2580

Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti

 

 

 

 

Názov Projektu

Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti

Operačný program

310000- Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Kód projektu:

310041H290

 

NFP310040H290

Oblasť intervencie:

013-Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H290

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3431262&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

06/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

09/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

16

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

505 821,37EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

480 530,30 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

25 291,07 EUR

 

V zmysle dodatku o poskytnutí NFP č. 1 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3658794&l=sk

Zo dňa 27.9.2018

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

473 557,86 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

449 879,97 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

23 677,89 EUR

 

V zmysle dodatku o poskytnutí NFP č. 2 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3760954&l=sk

Zo dňa 15.11.2018

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

491 353,27 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

466 785,61 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

24 567,66 EUR

 

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je komplex opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Šali - Veči. Na základe energetického auditu je v rámci oprávnených výdavkov navrhovaná realizácia nasledovných opatrení:

1 –zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií• zateplenie obvodovej steny• rekonštrukcia a zateplenie strechy• výmena výplní otvorov,

2. rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svetelných zdrojov,

3. rekonštrukcia a vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Výsledkom realizácie týchto 3 opatrení predkladaného projektu bude výrazné zníženie potreby energií na prevádzku objektu a teda zvýšenie energetickej efektívnosti budovy. Verejná budova (kategória administratívne budovy) s aktuálnou podlahovou plochou 1012,20 m2 dosiahne podľa globálneho ukazovateľa primárna energia po hĺbkovej obnove ultranízkoenergetickú úroveň výstavby (energetická trieda A1) v zmysle Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.. v znení vyhlášky č. 324/2016.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

            

 

SO pre RO Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

„Investícia do Vašej budúcnosti.“