Domov   >  Čas a my
publikované: 10.02.2021 - 23:00  //  aktualizácia: 11.02.2021 - 10:15  //  zobrazené: 3576

Šalianske poklady sú schované v CVČ Šaľa

Stála expozícia archeologického krúžku CVČ Šaľa

 

Nasledujúci príspevok je vytvorený z citácie textu z webovej stránky Centra voľného času Tip Top v Šali www.cvcsala.skSPRIEVODCA stálou expozíciou archeologického krúžku Centra voľného času, ktorá je zameraná na históriu mesta Šaľa a jeho blízkeho okolia pod názvom „Zo súčasnosti do minulosti“. Autorom textu je Ján Kormoši a autorom fotografií je Michal Malárik.

Nuš, ludé mojí, je to paráda, že sa Vám ťažilo doma lapet a dokvitli sťe lažáluvat do pinďasu a pozrét našú stálú expozíciju, kerú pre Vás spízgali členová starinárského branču společňe z kapitáňma pinďasu. Expozícija pojennáva o našém mesce a též o históriji blízkého okolá od ňeskajších dób až po tí najstaršé. Ňebuďem Vás balamucit a aňi blečat, ale buďellár nám stačev len na tento bagateľ kerí tu kukáťe. Cugrunt je málo na čítání, ale o to vácej na kukání a poučení. Ale abi jazikovedcóv šlak ňetráfal, vipráváňí buďe ďaléj z velkú snahu v spisovčine.

Vážení a milí návštevníci. Vítame Vás v Centre voľného času TipTop a sme radi, že ste si našli trochu času na vzhliadnutie našej stálej expozície, ktorú pre Vás pripravili členovia archeologického krúžku CVČ v spolupráci s vedením CVČ. Expozícia pod názvom „Zo súčasnosti do minulosti“ mapuje históriu nášho mesta a blízkeho okolia od nedávnych udalostí postupnou formou až po tie najstaršie, keď sa na tomto území objavili prvé známky života. Všetky tu vystavené exponáty sú výsledkom takmer tridsaťročnej študijnej a zberateľskej práce jednotlivých členov krúžku, ktorí neustále zveľaďovali a dopĺňali zbierkové fondy. Veríme, že sa Vám naša expozícia bude páčiť a možno pre mnohých z Vás to bude v budúcnosti aj impulzom vo väčšej miere chrániť naše kultúrne a historické dedičstvo.

Stála expozícia „Zo súčasnosti do minulosti“ je riešená sektorovým spôsobom pozvoľným návratom akoby cez stroj času do dôb veľmi dávnych.

V jednotlivých sektoroch a vo vitrínach nájdete exponáty s nasledovným zameraním:

Sektor A – vstupné schodište

č.1 – moderné letecké snímky Šale a okolia

č.2 – privítanie s jednoduchým znázornením spracovania histórie regiónu

č.3 – dobové pohľady na Šaľu z konca 19. až do polovice 20. storočia

č.4 – mapové zobrazenie regiónu od roku 1528 až do roku 1932 na dobových mapách

č.5 a 6 – šalianske školstvo, učebnice, obežníky a ďalšie exponáty od 17. až do polovice 20. storočia

č.7 – deti v pionierskej organizácii do sklonku 20. storočia

č.8 – dobová rovnošata pionierskeho vedúceho

č.9 – budovateľské úsilie a aktivity mládeže v 20. storočí

č.10 – krátky pohľad na vojsko (ČSĽA) v 20. storočí

č.11 – voľne na stene pohľad na socialistickú symboliku pred nežnou revolúciou

č.12 – uniforma Verejnej bezpečnosti z rokov 1970 – 89

č.13 – bývalé aktivity Revolučného odborového hnutia

č.14 – poľný kabát Ľudových milícií

č.15 – z histórie činnosti archeologického krúžku CVČ

č.16 – rôzne tváre práce komunistov v minulom storočí

Sektor B – vstupná chodba

č.1 – historické platidlá, s ktorými sa môžeme stretnúť v našom najbližšom okolí – prehľad platidiel od praveku až do roku 1918

č.2 – československé mince od roku 1918 do roku 1992

č.3 – stredoveké falšovanie mincí

č.4 – prídelové lístky rôzneho druhu, povinné dodávky na rôzne komodity ako odraz momentálnej hospodárskej situácie

č.5 – dievčenský kroj z Hájskeho

č.6 – hájčanský ženský krojový kožuštek

č.7 – spomienka na šalianskych hasičov z 1.polovice 20. storočia

č.8 – bežné domáce potreby zo 17. až 20. storočia a rôzna dobová dokumentácia voľne na stene

Sektor C – veľká sála

č.1,2,3 – široká paleta predmetov z II. svetovej vojny – vyznamenania, zbrane, uniformy, dobové dokumenty, spomienka na SNP

č.4 – doba rímska a doba sťahovania národov (0-600 rokov n.l.) – zastúpené sú hlavne nálezy zo sídliska vo Veči doba železná (latén a halštat – 0 – 700 rokov p.n.l.) reprezentujú keramické fragmenty a predmety používané keltským obyvateľstvom na území Šalianskeho okresu

č.5 – výber zkamenelých rastlín a živočíchov od Prvohôr (Ordovik 500 mil.rokov) až po Pleistocén (10 000 rokov p.n.l.) ako ukážka vývoja života na Zemi.

č.6 – doba bronzová (2000 – 700 r.p.n.l.) – zhustený pohľad na výrobky z tohto obdobia ako napr. kolekcie ozdôb, pracovných nástrojov a zachovalých častí keramiky doba kamenná (Paleolit až Eneolit, 100 000 – 2000 r.p.n.l.) je zastúpená širokým pohľadom na vývoj kamenných pracovných nástrojov a unikátnymi nálezmi pozostatkov neandertálcov nájdených na území Šale a Veče

č.7 – veľmi široký a zhustený výber pozostatkov pravekých zvierat žijúcich v našom regióne v období Pleistocénu (5 mil. – 10 000 r.p.n.l.)

č.8 – fragmenty pozostatkov lovných zvierat žijúcich v našom regióne v dobe bronzovej až v stredoveku (2000 r.p.n.l. – 14 stor.n.l.)

č.9 – pestrý výber hrnčiarskych značiek – kolkov na dnách a okrajoch nádob z 11. – 19. stor. zo Šale a okolia

č.10 – súbor fajok a fajčiarskych potrieb zo 17. – 20. storočia

č.11 – torzá zbraní, domácich potrieb, ozdôb, nádob a kostených výrobkov z 11. – 18. storočia

č.12 – zlomky hlinených nádob, kovové a sklené ozdoby zo 7. – 13- storočia

č.13 – štiepaná kamenná mikroindustria a ďalšie pracovné pomôcky z mladšej doby kamennej (5500 – 3200 r.p.n.l.)