Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.07.2023 - 12:10  //  aktualizácia: 06.07.2023 - 12:10  //  zobrazené: 718

Územný plán obce Močenok - Zmeny a doplnky č. 4

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa ak dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán obce Močenok - Zmeny a doplnky č. 4“

 

Celý dokument je zverejnený na web stránke MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-mocenok-zmeny-doplnky-c- 4

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

                

Mgr. Jozef  Belický  v.r

                          primátor