Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.07.2016 - 12:07  //  aktualizácia: 24.07.2016 - 12:08  //  zobrazené: 1542

VV - Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Jozef Kertész, trvale bytom 925 84 Vlčany č. 155

v zastúpení Ing. Líviou Porubskou, trvale bytom Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

 

(ďalej len "stavebník") dňa 11.07.2016 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373,

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 590/5 v katastrálnom území Šaľa, za účelom vytvorenia 2 bytových jednotiek. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa pod spis. č. 02248/2016/SU/01814 zo dňa 06.06.2016.

 

Stavba obsahuje:

 • Jestvujúci objekt súp. č. 373 je jednopodlažná budova, bez podpivničenia s plochou strechou.

 • nadstavbou jestvujúceho objektu s.č. 373 sa vytvorenia dve samostatné bytové jednotky,

 • na 1. NP bude bytová jednotka prístupná samostatným vstupom zo závetria z  Ul. P.J. Šafárika,

 • na 2. NP bude bytová jednotka, ktorá bude prístupná navrhovaným pristavaným schodiskom,

 • vykurovanie celého objektu bude ústredné, plynovým nástennýmkotlom umiestneným v miestnosti 2.11 /práčovňa/,

 • objekt je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí – vodovod, kanalizáciu, elektriku a plyn existujúcimi prípojkami, súčasťou stavby sú nové inštalácie: zdravotechnická, ústredné kúrenie, elektrická, bleskozvod.

   

  Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona               č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona     

   

   

  u p ú š ť a 

   

  od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania.

   

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín.

(Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Príloha:

 • situácia

   

   

  Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

  Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

   

   

   

  Doručí sa:

  účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

(splnomocnenec stavebníka)

 1. Mag. arch., Mgr. Art. Kristián Csémy, Akvadrat s.r.o., Ul. Dunajská 3,                               945 01 Komárno        
 2. GA.STAV s.r.o., 925 42 Trstice č. 685
 3. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 590/6, 590/4, 587/2 v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 4. Bytový dom  súp. č. 376, na Ul. Dolnej, na pozemku register "C" parc. č.  524/8, kat. územie Šaľa
 5. Bytový dom  súp. č. 377, na Ul. Dolnej, na pozemkoch register "C" parc. č.  524/7, 524/6, 524/5 kat. územie Šaľa

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
 2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,

949 11  Nitra

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
 2. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 3. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia

 

 na vedomie

Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

           (splnomocnenec stavebníka)

 • k spisu

   

Prílohy

Príloha

(pdf - 571.68 kB)