Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.06.2016 - 08:35  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:52  //  zobrazené: 3375

Výberové konanie - vedúci Oddelenia správy majetku a zariadení mesta

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

 

na základe ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

 

vedúci Oddelenia správy majetku a zariadení mesta

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

 • znalosť zákonov samosprávy, všeobecných právnych predpisov,

 • práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web prehliadači,

 • prax v odbore vítaná,

 

Charakteristika pracovného miesta:

 • priame riadenie zamestnancov oddelenia správy majetku a zariadení mesta,

 • práce spojené so šetrením vlastníckych a  užívateľských vzťahov knehnuteľnostiam v katastrálnom území Šaľapri príprave materiálov na rokovanieorgánov miestnej samosprávy (dôvodové správy a návrh uznesení na rokovanie MsZ),

 • vypracovávanie VZN a smerníc v oblasti nakladania s majetkom mesta,

 • v oblasti majetkovo – právnych vzťahov činnosti spojené s výkupompozemkov,

 • prípravu OVS podľa schválených podmienok MsZ ,

 • prípravu dražieb na odpredaj mestského nehnuteľného majetku podľa schválených podmienok MsZ.

   

  Predpokladaný nástup do zamestnania: august 2016 – september 2016

   

  Termín uzávierky prihlášok:  06. júla 2016

   

  Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

 • fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,

 • profesijný životopis,

 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon                č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov),

 • Koncepcia riadenia Oddelenia správy majetku a zariadení mesta – rozsah max. 8 strán.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné  doručiť v  obálke „Výberové konanie – vedúci OSMaZM - NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne MsÚ alebo zaslať poštou na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                           Zn. vedúci OSMaZM                                  

Nám. Sv. Trojice č. 7                                  

927 15  Šaľa 

 

Šaľa  09. 06. 2016