Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 02.11.2021 - 08:32  //  aktualizácia: 01.12.2021 - 10:11  //  zobrazené: 976

Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

 • dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

                                                

 

Názov Projektu

Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA

Financovaný z

dotácie MPSVaR SR

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Druh dotácie:

Dotácia na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska v súlade ustanovením § 9b ods. 1 písm. e) zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Ukončenie realizácie projektu

Kapitálový transfer - najneskôr do 2 nasledujúcich rozpočtových rokov

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5980303/

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2095/2021 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy: 18721/2021-M_ORF

(ev. č. prijímateľa 609/2021 zo dňa 11.10.2021)

Výška poskytnutej dotácie

34500 EUR (max. 90 % celkových nákladov)

Miesto

Šaľa, vnútroblok ulíc Bottova – Čsl. armády,

Parcela: 2663/1, LV 1

Obsah projektu:

Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska podľa PD – Autor návrhu ihriska: Akad. sochár Jozef Kliský  - zodpovedný projektant: Ing. arch. Andrea Kliská, s nasledovnými prvkami:

 • pieskovisko čln - hlavný inkluzívny prvok.
 • kolotoč - hlavný inkluzívny prvok: 1 ks
 • hojdačka hniezdo - hlavný inkluzívny prvok:  1 ks
 • veľká loď Nina: 3 – 14 rokov: 1 ks
 • fitdráha: 1 ks
 • infotabuľa: 1 ks
 • lavička: 1 ks
 • smetný kôš: 1 ks

Všeobecná vizualizácia zverejnená na stránke MPSVaR SR: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/postavime-100-novych-ekologickych-detskych-ihrisk-bez-barier.html

Ciele projektu:

 • vytvorenie vyhovujúcich priestorových podmienok pre podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,
 • vytvorenie v rámci sídliska atraktívneho a bezpečného miesta pre pohyb, hry a rodinnú pohodu.
 • vytvorenie podmienok pre aktívne využitie voľného času rodín, času a zábavy, spoločenského kontaktu, stretnutia a oddychu pre deti v sprievode ich rodičov.
 • rozvoj pohybových aktivít detí všetkých kategórií, vrátane imobilných detí, ich zručností a predstavivosti, pretože každé dieťa má mať vytvorené podmienky pre bezstarostný život naplnený hrou.
 • Ihrisko, ktoré plánujeme bude prístupné pre deti so všetkými úrovňami telesných či duševných schopností. Našou snahou je vytvoriť podmienky na hru i na telesnú aktivitu bez ohľadu na schopnosti dieťaťa.
 • podporiť aktívne trávenie voľného času najmä mladých, ale aj ich rodičov, podporiť pohybové aktivity a kolektívne resp. párové športy, obnoviť stratený záujem ľudí o osobnú komunikáciu.
 • zlepšiť kvalitu života v meste pre mladých ľudí aj v okrajovej časti mesta a odhaliť možnosti, ktoré ponúkajú nenápadné vnútrobloky sídlisk, inšpirovať ďalšie sídliská na verejnoprospešné projekty.

 

Projekt na podporu plnenia funkcií rodiny formou výstavby inkluzívneho detského ihriska sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Postavíme 100 nových ekologických detských ihrísk bez bariér - MPSVR SR (gov.sk)