Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 20.01.2014 - 14:34  //  aktualizácia: 07.03.2014 - 22:24  //  zobrazené: 2449

VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 2-2012 o symboloch mesta Šaľa, ich používaní a ochrane

číslo: 03/2014  |  dátum schválenia: 04.02.2014  |  dátum účinnosti: 27.02.2014  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 1/2014 – VI. dňa 4. februára 2014

Vyvesené na úradnej tabuli 12. februára 2014

Účinnosť od 27. februára 2014

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 3/2014,

ktorým sa zrušuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2012

o symboloch mesta Šaľa, ich používaní a ochrane

 

 

§ 1

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2012 zo dňa 26. januára 2012 o symboloch  mesta Šaľa, ich používaní a ochrane.

 

 

§ 2

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

Prílohy