Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 07.09.2020 - 08:29  //  aktualizácia: 07.09.2020 - 08:31  //  zobrazené: 1730

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali

 

Názov projektu

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali

Číslo zmluvy

Z M L U V A č. 146358 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ev. č. prijímateľa 414/2020) zo dňa 28.8.2020 zverejnená dňa 2.9.2020 na: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4942531&l=sk.

Program

podpora formou dotácie pre rok 2020 z Environmentálneho fondu na činnosť L6 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Financovaný z

Environmentálny fond

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

06/2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

11/2020

Schválená dotácia

100 000,00 EUR

Celkové náklady po verejnom obstarávaní

275 581,75 EUR

Dodávateľ:

STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r. o., Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta, IČO: 36231371, Zmluva o dielo č. 285/2020, bola podpísaná 16.6.2020 a zverejnená na webovej stránke mesta https://sala.sk/data/esam/ico/f13019-1.pdf

Stručný popis projektu

Projektová dokumentácia bola spracovaná na stavebné práce s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy ZŠ Ľ. Štúra v Šali, pozostáva z 5 stavebných objektov. Predmetom projektu sú však samostatné stavebné objekty SO 01 - budova ZŠ 1. stupeň, S0 02 budova ZŠ 2. stupeň a SO 03 spojovacia chodba, kde navrhované stavebné úpravy budú riešiť zateplenie obvodových zvislých nosných konštrukcií a plochej strechy a výmenu bleskozvodu pavilónoch učebni pre 1. a 2. stupeň a spojovacej chodby vrátane nového bleskozvodu v zmysle vydaného stavebného povolenia. Z rozpočtu projektu spolufinancovaného z Environmentálneho fondu bude realizovaná časť prác týkajúca sa zateplenia obvodových konštrukcií. V rámci oprávneného obdobia, teda v roku 2020 bude realizovaný rozsah rozpočtu projektu špecifikovaný v položkách:

 

SO 01 – budova ZŠ 1. stupeň, S0  02 budova ZŠ 2. stupeň, SO 03 spojovacia chodba:

 - Zateplenie sokla, tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 20 mm a 120 mm,

 - Zateplenie obvodových stien, kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 20, 50,  

   150 a 160 mm,

 - Zateplenie ostení otvorových konštrukcií, kontaktný zatepľovací systém 

   z minerálnej vlny hr. 20 mm,

 - Zateplenie atík z hornej a vnútornej strany, zateplenie komína pri styku so strechou,

   tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 50 mm,   

- Montáž a demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                                               

Ostatné výdavky (výmena vonkajších výplní otvorov, zateplenie striech, konštrukcia klampiarske a všetky výdavky na výmenu bleskozvodov vo všetkých stavebných objektoch, teda zostávajúca časť výdavkov na projekte boli zaradené medzi ostatné výdavky mimo rozpočtu projektu a budú hradené z rozpočtu mesta. Prijímateľ zrealizuje aj tieto zostávajúce práce a dodávky z vlastných zdrojov tak, aby bol zrealizovaný celý obsah predloženej žiadosti o dotáciu podľa výsledkov verejného obstarávania, tak aby boli zostávajúce práce nielen zrealizované, ale aj uhradené do konca novembra 2020.

   

 

Tento projekt podporil

Environmentálny fond

 

www.envirofond.sk