Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 04.08.2019 - 14:47  //  aktualizácia: 04.08.2019 - 14:50  //  zobrazené: 2877

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2018-2022

Čo je to KOMUNITNĚ PLÁNOVANIE ?

Metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály pre rôzne oblasti verejného života na úrovni obce, kraja a ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Jej charakteristickým znakom je dôraz kladený na:

- zapojovanie všetkých, ktorých sa spracovávaná oblasť dotýka 
- na dialóg a vyjednávanie 
- na dosiahnutie výsledku, ktorý je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov

Čo je to KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ?

Metóda prostredníctvom ktorej možno na úrovni obce, kraja plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Predstavuje otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov ako aj hľadania optimálnych riešení v oblasti sociálnych služieb.

Čo je CIEĽOM komunitného plánovania sociálnych služieb ?

- posilňovať sociálnu súdržnosť komunity 
- podporovať sociálne začleňovanie a predchádzať sociálnemu vylúčeniu jednotlivcov i skupín

Čo všetko komunitný plán OBSAHUJE ?

- popis a analýzu existujúcich zdrojov (zoznam verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a súvisiacich služieb v oblastiach zdravotníctvo, školstvo, možnosti práce dobrovoľníkov...) 
- štatistické -  sociologické a demografické údaje (napr. vekové zloženie obyvateľov, prognózy demografického vývoja) 
- popis a analýzu existujúcich prianí a  potrieb obyvateľov v oblasti sociálnych služieb 
- predstavu budúcnosti sociálnych služieb - stanovenie priorít a cieľov v oblasti soc. služieb 
- spôsob akým budú jednotliví účastníci na miestnej úrovni zapojení do procesu tvorby a naplňovania komunitného plánu  
- spôsob akým bude komunitný plán sledovaný,  vyhodnocované jeho plnenie, prípadne menený

Kto sa na procese prípravy komunitného plánu ZÚČASTŇUJE ?

Zadávateľ (objednávateľ)
- ten, kto je zodpovedný za zaistenie sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú miestnym  potrebám – obec

Poskytovateľ 
- môže ním byť verejný či neverejný poskytovateľ sociálnych služieb (fyzická osoba, nezisková organizácia, organizácia zriadená obcou)

Užívateľ 
- človek v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorému sú služby určené 

Verejnosť 
- každý, kto má záujem zapojiť sa do procesu komunitného plánovania, v každom prípade však  musí byť od začiatku vytvorený informačný kanál o procese dostupný všetkým 

Čo je základnou PRIORITOU komunitného plánovania sociálnych služieb?

- partnerstvo medzi všetkými účastníkmi, ich vzájomná a otvorená spolupráca
- hľadanie zdrojov a potenciálu pre zaistenie služieb v komunite 
- dostupnosť informácií – zaistenie dobrej informovanosti o oblasti sociálnych služieb všetkým členom komunity 
- uvedomujúc si súvislosti – sociálne služby musia byť hodnotené a riešené v súvislosti s ďalšími službami občanom, napr. zdravotnými, voľnočasovými a vzdelávacími aktivitami
- verejný záujem – komunitný plán musí byť verejnou vecou a verejnosťou kontrolovaný
- kompromis predstáv a možností, požiadaviek a dostupných zdrojov

Aký je prínos komunitného plánovania sociálnych služieb pre MESTO?

Proces komunitného plánovania umožňuje, aby sociálne služby zodpovedali zisteným miestnym potrebám a reagovali na lokálnu odlišnosť, a tiež združovali súčasné zdroje a zefektívnili ich využitie. Komunitné plánovanie zvyšuje dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb a rozširuje alebo optimalizuje ich ponuku.

Aký je prínos komunitného plánovania sociálnych služieb pre OBČANA? 

Umožňuje občanom účasť a zapojenie sa do procesu prípravy a uskutočňovania plánu sociálnych služieb v komunite, zvyšuje sa tak ich podiel na rozhodovaní o tom, kým budú zabezpečované, akú budú mať formu a v akej kvalite budú poskytované.

Čo je VÝSLEDKOM komunitného plánovania ?

Výsledkom je predovšetkým systém sociálnych služieb, ktorý zodpovedá zisteným miestnym potrebám, reaguje na lokálne odlišnosti a zaisťuje, že finančné prostriedky vynakladané na služby sú efektívne využité.  

Prílohy