Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.03.2016 - 08:08  //  aktualizácia: 14.03.2016 - 08:08  //  zobrazené: 1943

Stavebné úpravy v byte č. 5 na Ul. Hlavnej č. 13/51 v Šali

Ing. Marta Gajdošíková, bytom Ul. Hlavná č. 13/51, 927 01 Šaľa
(ďalej len "stavebník") dňa 12.02.2016 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Stavebné úpravy v byte č. 5 na Ul. Hlavnej  č. 13/51 v Šali,

na pozemku register "C" parc. č. 897/1 a 897/2 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
-   vybúranie dverového otvoru 800 mm x 1970 mm v nosnej stene medzi kuchyňou a izbou.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: ....................................


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Ing. Marta Gajdošíková, bytom Ul. Hlavná č. 13/51, 927 01 Šaľa
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na pozemkoch register "C" parc. č.    897/1 a 897/2 kat. územie Šaľa     
3. Ing. Ivan Tamaškovič, P.Pázmaňa 30, 925 01 Šaľa
4. Rondis, s.r.o., Robotnícka 980/7, 927 01 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,
    927 01  Šaľa
na vedomie
6. Ing. Marta Gajdošíková, bytom Ul. Hlavná č. 13/51, 927 01 Šaľa

 

 

 

Mgr. Jozef Belický
   primátor mesta