Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.09.2020 - 09:30  //  aktualizácia: 28.09.2020 - 08:54  //  zobrazené: 488

Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK31 – Separačná stanica GTV

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Spoločnosť MeT Šaľa spol. s.r.o., so sídlom ul. Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161

(ďalej len "stavebník") dňa 23.09.2020 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – prepojenie CK31 – Separačná stanica GTV“

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch register "C" parc. č. 2476/1, 2476/74, 2476/75, 2477, 2508/7 a 2508/8 katastrálne územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 2424/3, 2508/2, 2508/4 a 2508/6 katastrálne územie Šaľa, vo vlastníctve Mesta Šaľa, ku ktorým má navrhovateľ zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 464/2019.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresným úradom Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019, ktoré sa stalo právoplatným dňa 31.10.2019.

 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod č. 30526/2020/SU/1002 dňa 08.06.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 13.07.2020.

 

Stavba obsahuje:

 

 • strednotlaký plynovod na prepojenie separačnej nádrže geotermálnej vody s mikroturbínou umiestnenou v kotolni CK31,
 • vonkajší areálový plynovod začína pri objekte Separačná stanica, potrubie sa napojí na plánované technologické zariadenie na sušenie plynu, ktoré je separované zo separačnej nádrže geotermálnej vody,
 • v mieste napojenia bude umiestnený guľový uzáver,
 • potrubie klesne do zeme a bude vedené po strojovňu kotolne CK31,
 • na fasáde strojovne potrubie stúpne na strechu a bude súbežne vedené potrubím vykurovacej vody,
 • zo strechy strojovne plynovod bude vedený na existujúci potrubný most,
 • po potrubnom moste sa rozvod plynu privedie k objektu Kotolňa CK31,
 • rozvod plynu bude ukončený v kotolni pred technologickým zariadením Mikroturbína,

 

parametre prepojenia:

 • STL areálový plynovod – 63x5,8 – HDPE100/SDR11 – 121m – 30kPa
 • STL areálový plynovod – DN50 – oceľ tr. 11.353 – 90m – 30kPa

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

20. 10. 2020 o 10.00 hodine

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, stavebný úrad, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Príloha:

 • situácia

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
 3. Vlastníci pozemkov a stavieb na nich register "C" parc. č. 2508/10, 2507/1, 2424/5, 2424/6, 2508/1, 2424/1, 2424/13, 2424/2, 2424/4, 2507/2, 2506/4, 2476/2, 2476/88, 2476/3, 2476/4, 2476/5, 2476/6, 2476/7, 2476/8, 2476/9, 2476/10, 2476/11, 2476/12, 2476/13, 2476/14, 2476/15, 2476/16, 2476/17, 2476/18, 2476/19, 2476/20, 2476/21, 2476/22, 2476/23, 2476/24, 2476/25, 2485, 2483, 2481/1, 2481/2, 2479/1, 2479/2, 2437, 2476/87, 2476/86, 2476/85, 2476/84, 2476/83, 2476/82, 2476/81, 2476/80, 2476/79, 2476/89, 2475/1, 2475/13, 2475/12, 2475/11, 2475/10, 2475/9, 2476/78, 2475/16, 2475/8, 2475/7, 2475/6, 2475/5, 2475/4, 2474, 2473, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461, 2460, 2459, 2458, 2457, 2456, 2455, 2444, 2442/2, 2442/3, 2438/11 a 2438/3 katastrálne územie Šaľa, a pozemkov register "E" 1469/101 a 1469/101 katastrálne územie Šaľa
 • Slovenská republika, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 (parc.č.: 2424/1 (parcela reg. „E“ 1469/101), 2442/2, 2442/3 (parcela reg. „E“ 1469/101), 2438/11, 2438/3)
 • Veselka Július a Priska r. Belovičová, SNP 5, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/3)
 • Mgr. Huček Andrej a MUDr. Tatiana Hučeková r. Romanová,, Jánošíkova 27, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/4, 2475/13)
 • Lelovics Juraj a Katarína r. Sziváková, Okružná 1025/18, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/5)
 • Hubináková Natália r. Hubináková, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/6)
 • Ing. Petro Igor a Ing. Zuzana Petrová r. Sopková, Lužná 2257/21, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/7)
 • Mátyus Peter, Horná 916/14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/8)
 • Hubinák Róbert, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/9)
 • Visnyei Mikuláš a Anna r. Šimšíková, Vajanského č.1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/10)
 • Bc. Černák Martin, Švermova 28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/11)
 • Klenovič Dušan a Jana r. Staneková, Okružná 28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/12)
 • Tanka Erik a Angela Tanková r. Kovácsová, Cintorínska 6, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/13)
 • PaedDr. Baručáková Ingrid r. Lenická, Horná 916/20, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/14)
 • Tóth Oto, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/15)
 • Šipická Mária r. Pappová, Okružná 1025/28, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2476/16)
 • Boháč Peter, Slnečná č.1939/2, 927 05 Šaľa (parc.č.: 2476/17)
 • Skandík Vladimír a Jana r. Bajzíková, Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/18)
 • Ing. Igriciová Jana, Kráľovská č.29, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/19)
 • Keller Petr, Okružná č. 26, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/20)
 • Vánik Karol, Bottova č.1021/2, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/21)
 • Ing. Menyhárt Štefan a Ľubica Menyhártová r. Pšenková, Ul. Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/22)
 • Gelnický Ladislav a Silvia r. Melicherová, Partizánska č.14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/23)
 • 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/24)
 • Ondriaš Mário, Budovateľská 544/28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2476/25)
 • Čemez Peter, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2485)
 • Hanus Július, Galanta, Hanus Milan, Hanusová Helena, Sedlák Štefan a Zuzana r. Molnárová (parc.č.: 2483)
 • Mgr. Zozuľáková Margaréta r. Lukácsová, Hlboká č.1049/10, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2481/1, 2481/2)
 • Horňáková Eva r. Mészarosová, Kvetná 2263/2A, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2479/1, 2479/2)
 • Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, SNP 14, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/12)
 • Czigleová Ildikó r. Czigleová, Okružná 1025/26, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/11)
 • Gál Tibor a Zuzana Gálová r. Vörösová, Novomeského 18, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/10)
 • Horváthová Aneta r. Horváthová, Kvetná 1044/1, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/9)
 • Horváth Ladislav, kpt. Jaroša 1290/32, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/8, 2467)
 • Pál Alexander a Zuzana Pálová r. Fülöpová, Jánošíkova 1358/33, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/7)
 • László Jozef a Margita rod. Miháliková, Vlčanská 2/556, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2475/6)
 • Odrážka Zoltán a Mária r. Paczková, Okružná 16, 927 0 Šaľa  (parc.č.: 2475/5)
 • Szabo Gejza a Mária Szabová r. Masaryková, Okružná 5, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2475/4)
 • Petrova Viola, Agátová 22, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2474)
 • Demeter Bohumil a Helena Demeterová r. Lenčešová, Kvetná 1039/15, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2473)
 • Ing. Kubolka Ivan, Partizánska 1029/2, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2472)
 • Táborský Stanislav a Veronika Táborská r. Kráľová, Nešporova 11, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2471)
 • Hudecová Eva r. Mráziková, Vajanského 1022/1, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2470)
 • Demín Milan a Dana Demínová r. Kuricová, Horná 10, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2469)
 • Hajdú Štefan a Lýdia Hajdúová r. Krištofová, Horná 916/12, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2468, 2466)
 • Ing. Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 956/8, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2465)
 • Ščepka Robert a Eva Ščepková r. Szabadosová, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2464)
 • Bereczová Mária r. Karkušová, Horná 916/8, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2463)
 • Kuraňková Elena r. Horváthová, SNP č. 956/4, , 927 01 Šaľa (parc.č.: 2462)
 • Ščepka Emil a Alena Ščepková r. Vydrová, 90635, Plavecký Peter, č. 155 (parc.č.: 2461)
 • Varga Gabriel a Margita Vargová r. Molnárová, Nešporova 9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2460)
 • Plevková Mária, Bottova 6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2459)
 • Čurka Jozef a Veronika r. Mišíková, Febr. víťazstva 8, 927 00 Šaľa (parc.č.: 2458)
 • Matuška Milan a Gabriela Matušková r. Kováčová, Ul. Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2457)
 • Ing. Neuhold Zuzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3981/8, Bratislava, PSČ 851 07 (parc.č.: 2456)
 • Husár Tibor, Ul. Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2455)
 • Mgr. Zimmermannová Katarína r. Klihová, P.Pázmaňa 54/28, 927 01 Šaľa (parc.č.: 2444)

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 2. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
 5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 9. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 12. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 13. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 14. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 15. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa
 16. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 17. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 18. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

ostatní:

 1. Ing. Ladislav Horváth, Clementisove sady 906/14, 824 01 Galanta
 2. Ing. Ákos SZABÓ-HWGS projekcia technických zariadení budov, P. Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa

 

na vedomie

24.   MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

 

 

Prílohy

SKMBT_28320092512160

(pdf - 425.33 kB)