Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 29.03.2016 - 09:38  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 12:52  //  zobrazené: 27632

Štatút mesta

PRVÁ ČASŤ
MESTO§ 1
Úvodné ustanovenia(1) Mesto je samosprávny územný celok Slovenskej republiky; združuje občanov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.
(2) Pri výkone samosprávy používa mesto erb, vlajku, pečať mesta a ďalšie symboly mesta schválené mestským zastupiteľstvom.
(3) Erb a vlajku mesta môžu používať iba orgány samosprávy mesta (mestské zastupiteľstvo, primátor mesta, mestská polícia).
(4) Ukladať mestu povinnosti a obmedzenia alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.


§ 2
Územie mesta(1) Územie mesta tvorí jedno katastrálne územie. Mesto sa člení na mestské časti: Šaľa, Veča, Hetméň. Súčasťou mesta je aj územie pod názvom Kilič. Územným plánom mesta v znení zmien a doplnkov č. 1 a 2 zo dňa 15. mája 2008 mesto vymedzilo územie pod názvom Kilič ako osadu Kilič.
(2) Mesto sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov; názvy určuje a mení mesto nariadením.
(3) Mesto určuje stavbám súpisné a orientačné čísla, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom v zmysle zákona o obecnom zriadení.
(4) Na území mesta sú pamätné miesta a budovy spojené s osobnosťami a s historickými udalosťami.


§ 3
Obyvatelia mesta


(1) Obyvateľom mesta je občan, ktorý má na území mesta trvalý pobyt (1).
(2) Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich volený
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí, komisií mestského zastupiteľstva
e) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta
f) používať obvyklým spôsobom zariadenia a ostatný majetok mesta, slúžiaci pre verejné účely
g) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku, ktorý sa nachádza na území mesta
h) požadovať pomoc od mesta v čase náhlej núdze
(3) Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. Je povinný:
a) ochraňovať majetok mesta
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste
(4) Na samospráve mesta, okrem práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy mesta a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, má právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste trvale pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) zdržuje sa v meste a je v meste prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo mesta.
(5) Obyvateľ mesta a osoby uvedené v § 3 ods. 4 sa zúčastňujú na samospráve mesta v rozsahu a spôsobom určeným osobitným právnym predpisom(2).


§ 4
Vzťah štátu k mestu


(1) Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy.
(2) Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.


§ 5
Samospráva mesta


(1) Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta       a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
(2) Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
a) orgánmi mesta,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov mesta.
(3) Pôsobnosť samosprávy mesta je bližšie upravená osobitným predpisom(2).


§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia mesta


(1) Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
(2) Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
(3) Nariadenia musia byť každému prístupné na mestskom úrade a oficiálnom internetovom sídle mesta.
(4) Proces prijímania a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení je upravený osobitným predpisom(2).


DRUHÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE MESTA


§ 7
Financovanie mesta


(1) Mesto financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.


§ 8
Majetok mesta


(1) Majetok mesta tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta alebo ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona alebo osobitného predpisu alebo vlastnou činnosťou.
(2) Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.
(3) Podrobnosti o hospodárení s majetkom mesta upravujú osobitné predpisy(3) a všeobecne záväzné nariadenie mesta o zásady hospodárenia s majetkom mesta a interné smernice mesta.


§ 9
Rozpočet mesta


(1) Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta zostavovaný podľa osobitných predpisov(4). Zostavuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka.
(2) Mesto zostavuje aj viacročný programový rozpočet na obdobie troch kalendárnych rokov.
(3) Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv uzavretých mestom.
(4) Rozpočet mesta a viacročný programový rozpočet schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(5) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť          o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru.
(6) Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok alebo do rezervného fondu mesta.
(7) Mesto vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, stave a pohybe záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov, o výnosoch, nákladoch, príjmoch a výdavkoch a výsledku hospodárenia a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa osobitného predpisu(5).
(8) Príjmy rozpočtu mesta sú:
a) výnosy miestnych daní podľa osobitného predpisu,
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta a z činnosti mesta a jej rozpočtových organizácií,
c) výnosy z finančných prostriedkov mesta,
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom,
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
(9) Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú:
a) záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ktorý mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a výdavky na úhradu výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.


§ 10
Rozpočtové provizórium


(1) Ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok neschváli mestské zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, hospodári mesto podľa rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zaúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení.


TRETIA ČASŤ
ORGÁNY SAMOSPRÁVY

 

§ 11
Mestské zastupiteľstvo


(1) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo uznesením.
(2) Mestské zastupiteľstvo:
a) zriaďuje dočasné a stále komisie pri mestskom zastupiteľstve ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
b) zriaďuje výbory mestských častí, členmi ktorých sú poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v príslušnej mestskej časti,
c) volí a odvoláva hlavného kontrolóra,
d) zriaďuje a zrušuje mestskú políciu všeobecne záväzným nariadením mesta,
e) zriaďuje mestský hasičský zbor, menuje a odvoláva veliteľa mestského hasičského zboru.
(3) Mestské zastupiteľstvo sa riadi rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(4) Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
(5) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok(7),
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,
i) určiť plat primátora podľa osobitného zákona(8) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), ak osobitný zákon neurčuje inak (§ 3 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z.z.); zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.
(6) Mestské zastupiteľstvo ďalej:
a) schvaľuje interné predpisy súvisiace s uplatnením zákonných kompetencií mestského zastupiteľstva najmä v oblastiach:
- prípravy, realizácie a kontroly dodržiavania plnenia rozpočtu mesta,
- vytvárania účinných mechanizmov kontroly,
b) prerokováva zmluvné kontrakty na dodanie tovarov, služieb a prác:
- nad 10 tis. EUR pre dodávky tovarov a služieb,
- nad 20 tis. EUR pre dodávky stavebných prác,
c) schvaľuje plán verejného obstarávania na všetky obstarávania, ktorých predpokladaná výška presahuje 10 tis. EUR na tovar a služby a 20 tis. EUR na stavebné práce,
d) prerokúva výsledky verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené podľa písmena c)
(7) Odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva upravujú zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(8) Rokovanie mestského zastupiteľstva vedie primátor. V prípade jeho neprítomnosti zástupca primátora. V prípade, že na rokovaní mestského zastupiteľstva nie je prítomný primátor ani zástupca primátora, vedie rokovanie mestského zastupiteľstva poslanec, ktorého tým poverí mestské zastupiteľstvo.


§ 12
Poslanci mestského zastupiteľstva


(1) Poslanci mestského zastupiteľstva v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sú verejnými funkcionármi.
(2) Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu a iným orgánom návrhy,
b) interpelovať primátora vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať vysvetlenie a informácie od fyzických a právnických osôb, ktoré v meste vykonávajú podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie,
g) požadovať informácie a vysvetlenia od poslancov schválených mestským zastupiteľstvom do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je mesto, resp. s majetkovou účasťou mesta, nadácií a združení dotýkajúce sa záujmov mesta.
(3) Poslanec je povinný najmä:
a) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
b) dodržiavať štatút obce a rokovací poriadok mestského zastupiteľstva,
c) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,
d) na požiadanie informovať svojich voličov o vlastnej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.
(4) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
(5) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.
(6) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov(9).


§ 13
Primátor mesta


(1) Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.
(2) Primátor mesta je v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sú verejným funkcionárom.
(3) Primátor mesta:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom o obecnom zriadení a podpisuje uznesenia mestského zastupiteľstva,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
f) uchováva vlajku a pečať mesta,
g) používa mestské insígnie,
h) udeľuje Cenu primátora,
i) v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže vykonávať zmeny rozpočtu mesta,
j) vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (§ 3 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z.z.)
(4) Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon(8).


§ 14
Zástupca primátora mesta


(1) Zástupcom primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva.
(2) Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
(3) Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch, ktoré určuje zákon o obecnom zriadení(2).
(4) Zástupcu primátora poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
(5) Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.


§ 15
Hlavný kontrolór mesta


(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
(2) Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu(10). Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy.
(3) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
(4) Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:
a) mestský úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie mesta,
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
d) iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
e) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
(5) Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon(11).


§ 16
Výbory mestských častí


(1) Výbory mestských častí reprezentujú obyvateľov mestských častí a podieľajú sa na samospráve mesta.
(2) Mesto zriadilo tri výbory mestských častí. Členmi výborov sú poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v jednotlivých volebných obvodoch.
(3) Predsedu výboru zvolia spomedzi seba jeho členovia.
(4) Výbory mestských častí sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Vydávajú stanoviská k záležitostiam mestskej časti.


§ 17
Komisie mestského zastupiteľstva


(1) Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.
(4) Ustanovenie komisií, spôsob voľby členov komisií, jej predsedov a činnosť komisií stanovuje rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(5) Odmeňovanie členov komisií stanovujú zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.


ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY MESTA

 


§ 18
Mestský úrad


(1) Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
(2) Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania mestského zastupiteľstva a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.
(3) Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu.
(4) Prácu mestského úradu riadi primátor.
(5) Mesto, v zmysle zákona o obecnom zriadení(1a), má zriadený útvar hlavného kontrolóra, ktorý:
a) je súčasťou mestského úradu,
b) riadi ho a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór,
c) zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.


§ 19
Prednosta mestského úradu


(1) Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
(2) Prednosta mestského úradu:
a) vedie a organizuje prácu mestského úradu,
b) zabezpečuje hospodárny a správny chod mestského úradu,
c) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
d) zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
(3) Prednosta mestského úradu plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor a mestské zastupiteľstvo.


§ 20
Mestská polícia


(1) Mestské zastupiteľstvo zriadilo v zmysle zákona o obecnom zriadení(2) mestskú políciu, ako svoj poriadkový útvar, určuje jej organizáciu, úlohy, objem mzdových prostriedkov, rozsah technických prostriedkov s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
(2) Mestskú políciu riadi náčelník, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
(3) Mestskú políciu, jej postavenie a úlohy upravuje osobitný zákon, štatút mestskej polície a organizačný poriadok mestského úradu.
(4) Príslušníci mestskej polície sú zamestnanci mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
(5) Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje osobitný predpis(6).


§ 21
Mestský hasičský zbor


(1) Mestský hasičský zbor je zriadený mestským zastupiteľstvom za účelom zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
(2) Veliteľa mestského hasičského zboru menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo.


PIATA ČASŤ
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A INÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

 


§ 22
Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby


(1) Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať:
a) rozpočtové organizácie mesta,
b) príspevkové organizácie mesta,
c) obchodné spoločnosti,
d) iné právnické osoby.
(2) Rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú základné školy, materské školy, základná umelecká škola, centrum voľného času, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali.
(3) Príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.
(4) Obchodnou spoločnosťou založenou mestom je MeT Šaľa, spol. s r.o.


ŠIESTA ČASŤ
REGIONÁLNE A ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA

 


§ 23
Záujmové združovanie


(1) Mesto Šaľa je členom záujmových združení: Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.
(2) Mesto môže byť členom aj iných záujmových združení.
(3) O združení mesta alebo o vystúpení zo združenia rozhoduje mestské zastupiteľstvo.


§ 24
Regionálne združovanie


(1) Mesto má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
(2) Mesto Šaľa je členom regionálneho združenia - Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu.
(3) O združení mesta alebo o vystúpení zo združení rozhoduje mestské zastupiteľstvo.


SIEDMA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA


§ 25


(1) Mesto môže nadväzovať partnerské vzťahy s obcami v zahraničí za účelom vzájomnej výmeny skúseností, poznávania, vzájomného kultúrneho obohacovania obyvateľov jednotlivých miest.

(2) Partnerskými mestami mesta Šaľa sú:
a) Telč, Česká republika
b) Kuhmo, Fínsko
c) Oroszlány, Maďarská republika
d) Konskie, Poľská republika
e) Mogiľov – Podoľskij, Ukrajina
(3) Partnerské vzťahy sa riadia zmluvami uzatvorenými medzi mestom a zahraničným partnerom.
(4) O nadviazaní a zrušení partnerského vzťahu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.


ÔSMA ČASŤ
SYMBOLY MESTA, OCENENIA, KRONIKA MESTA


§ 26
Symboly mesta Šaľa


(1) Mesto má právo na svoje symboly.
(2) Symbolmi mesta sú:
a) erb mesta - v červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi strieborný, kolmo postavený lemeš. Na vrchnom okraji štítu je zlaté zemské jablko z oboch strán doprevádzané strieborným rastlinným motívom,
b) vlajka mesta – tvorí ju päť rovnakých pruhov v poradí žltá, biela, červená, biela, žltá. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom (zástrihom), siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky,
c) pečať mesta – tvorí ju erb mesta s kruhopisom „MESTO ŠAĽA“ o priemere 30 mm.


§ 27
Symboly mestskej časti Veča


(1) Symbolmi mestskej časti Veča sú:
a) erb mestskej časti - v modrom štíte zlaté skrížené sklonené, striebrom okované veslá prekryté zlatým skloneným striebrom okovaným hákovitým bidlom, to všetko po bokoch sprevádzané nebeskými telesami s tvárami – vpravo zlatým slnkom striedavých lúčov, vľavo strieborným polmesiacom,
b) vlajka mestskej časti pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, modrej, žltej, bielej, modrej; má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do jednej tretiny jej listu.


§ 28
Ocenenia


(1) Mesto Šaľa môže udeliť jednotlivcom, kolektívom, inštitúciám, resp. iným právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj mesta Šaľa alebo jeho propagáciu, nasledovné ocenenia:
a) Čestné občianstvo mesta Šaľa,
b) Cenu mesta Šaľa,
c) Cenu primátora mesta Šaľa,
d) zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka.
(2) Udeľovanie ocenení sa riadi všeobecne záväzným nariadením mesta.


§ 29
Kronika mesta


(1) Mesto vedie kroniku mesta v štátnom jazyku.
(2) Kronikou sú písomné zápisy udalostí a faktov zo života mesta a jeho obyvateľov, ktoré sú začlenené do jednotlivých tematických celkov a zviazané do zväzkov.


DEVIATA ČASŤ
MIESTNE REFERENDUM, ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV MESTA, PETÍCIA


§ 30
Miestne referendum


(1) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
b) odvolanie primátora,
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta, ktorú podporí aspoň 30% oprávnených voličov,
d) zmenu označenia mesta.
(2) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta, ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone o obecnom zriadení a v tomto Štatúte.
(3) Petíciu podľa ods. (1) písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a primátor. Primátor neoveruje petíciu na odvolanie primátora. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa ods. 2 tohto článku, mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu(2).
(4) Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.


§ 31
Zhromaždenia obyvateľov mesta


(1) Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.
(2) Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli mesta Šaľa, príp. iným vhodným spôsobom (napr. na internetovej stránke mesta a pod.).
(3) O priebehu zhromaždenia sa spisuje zápisnica.


§ 32
Petícia


(1) Obyvatelia mesta môžu v zmysle príslušných zákonov využiť petičné právo na vyjadrenie svojho názoru a požiadaviek(12).


DESIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33


(1) Štatút mesta je základnou právnou normou mesta. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.
(2) Štatút mesta, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(3) Štatút mesta bol schválený 8. decembra 2011 Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 12/2011 – VI. a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
(4) Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút mesta Šaľa, ktorý bol schválený                   19. mája 2011 Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2011 – VII. 
(5) Podľa doteraz platného štatútu sa posudzujú práva a záväzky vzniknuté z právnych úkonov pred účinnosťou tohto štatútu.

Poznámka:
(1) zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene       a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
(1a) zákon č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení (§ 18g) ,  v znení neskorších predpisov
(2) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
(3) najmä zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
(4) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
(5) zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov a Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti    o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
(6) zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších právnych predpisov, vyhláška MV SR       č. 532/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
(7) zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
(8) zákon NR SR č. 253/2004 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
(9) zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(10) zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
(11) zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(12) zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Prílohy