Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 29.03.2016 - 11:45  //  aktualizácia: 20.05.2019 - 13:18  //  zobrazené: 10206

Rozbor hospodárenia

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta.

Spracovanie a schválenie záverečného účtu mesta upravuje § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa ktorého:

 • po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce,
 • prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
  a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
  b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami,
 • ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov,
 • návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok sú povinní prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia mesta Šaľa bol schválený rozpočet na rok 2018. Mesto Šaľa v roku 2018 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10, odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2018 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 15-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov resp. prvkov, v ktorých boli alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2018 bol schválený Uznesením MsZ č. 9/2017 – X  dňa 30.11.2017, 1. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 5/2018 – XVII. dňa 28.06.2018 a 2. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 8/2018 – VI. dňa 6.11.2018.  V priebehu roka primátor mesta vykonal 62 rozpočtových opatrení a 11 povolení na prekročenie rozpočtu, pri ktorých sa nezmenila výška schváleného rozpočtu.

  

 

Schválený rozpočet

2018

Rozpočet po 1. úprave

Rozpočet po 2. úprave

Bežné príjmy

16 350 780

17 085 917

17 371 964

Bežné výdavky

15 758 480

16 840 702

16 962 234

Rozdiel

592 300

245 215

409 730

 

 

 

 

Kapitálové príjmy

1 970 200

3 914 600

3 539 290

Kapitálové výdavky

5 385 200

7 942 530

6 933 530

Rozdiel

-3 415 000

-4 027 930

-3 394 240

 

 

 

 

Príjmové finančné operácie

3 169 000

4 104 015

4 104 015

Výdavkové finančné operácie

346 300

321 300

321 300

 

 

 

 

Rozdiel

2 822 700

3 782 715

3 782 715

PRÍJMY SPOLU

21 489 980

25 104 532

25 015 269

VÝDAVKY SPOLU

21 489 980

25 104 532

24 217 064

ROZDIEL

0

0

798 205

 

 

OBSAH :

 

 1. Vyhodnotenie dlhodobých cieľov v hospodárení mesta
 2. Rozpočet mesta na rok 2018
 3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
 4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
 5. Výsledok  rozpočtového hospodárenia za rok 2018
 6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
 13. Správy o stave súdnych sporov
 14. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu
 15. Prílohy

Prílohy