Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 29.03.2016 - 11:06  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 11:07  //  zobrazené: 8079

Odmeňovací poriadok poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva

§ 1
Rozsah platnosti

1. Zásady odmeňovania upravujú priznanie odmien zástupcovi primátora mesta, poslancom mestského zastupiteľstva, členom a tajomníkom komisií mestského zastupiteľstva.

§ 2
Zástupca primátora

1. Je menovaný primátorom mesta, zastupuje primátora mesta počas jeho neprítomnosti a vykonáva činnosti určené primátorom mesta.

2. Za výkon jeho funkcie mu patrí odmena schválená mestským zastupiteľstvom po prerokovaní v ekonomickej komisii mestského zastupiteľstva.
Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora podáva primátor mesta, prípadne poslanec, poslanecký klub, či skupina poslancov.

3. Vypláca sa mesačne v riadnom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov mesta. 

§ 3
Poslanci mestského zastupiteľstva

1. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancom mesačná odmena vo výške, ktorú stanovuje príloha č.1, písm. a/ a písm. b/.

2. Odmena sa určuje z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR.

3. Na odmenu nemá nárok poslanec, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta.

§ 4
Predsedovia, členovia a tajomníci komisií mestského zastupiteľstva

1. Komisie mestského zastupiteľstva sú utvorené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta – odborníkov.

2. Predsedu komisie a členov komisie volí mestské zastupiteľstvo.

3. Za účasť na zasadnutiach patrí:
a/ predsedom odmena vo výške podľa prílohy č.1, písm. c/
b/ členom komisií (poslancom i neposlancom) odmena vo výške podľa prílohy č.1,   písm. d/
c/ tajomníkom komisií odmena vo výške podľa prílohy č.1, písm. e/

4. Odmena sa určuje z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR.

§ 5
Predsedovia a členovia výborov mestských častí

1. Predsedov výborov mestských častí si určujú zvolení poslanci príslušného výboru.

2. Predsedom a členom výborov mestských častí patrí odmena podľa prílohy č.1, písm. f/ a písm. g/.

3. Odmena sa určuje z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR.

§ 6
Spoločné ustanovenia

1. Odmeny poslancov, členov komisií a tajomníkov komisií sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent smerom nahor.

2. Odmeny sa každoročne prepočítavajú a vyrovnávajú po zverejnení údajov ŠÚ SR priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok od            1. januára daného roka.

3. Odmeny sa budú vyplácať polročne na bankový účet resp. v hotovosti v pokladni mestského úradu.

4. Odmeny sú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov SR.

5. Odmeny osobám uvedeným v § 4 ods. 3 a v § 5 ods. 2 sa priznávajú iba jedenkrát mesačne i v prípade, že počet zasadnutí je v mesiaci vyšší.

6. Zasadnutia musia byť doložené zápisnicou zo zasadnutia a prezenčnou listinou.

7. Odmeny sú vyplácané zo schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre poslancov mestského zastupiteľstva.

8. Odmena predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov je zahrnutá v mesačnej odmene poslanca v zmysle prílohy č.1 písm a/

9. Odmena nepatrí osobám uvedeným v § 2 až § 5 vrátane, ktoré písomne vyhlásili, že svoju funkciu budú vykonávať bez odmeny.

10. Odmeny priznané podľa týchto zásad za rok 2012 budú stanovené z priemerného mesačného zárobku v národnom hospodárstve SR za kalendárny rok 2010.

§ 7
Záverečné ustanovenia

1. Tieto „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva     v Šali č. 2/2011 - VIII. dňa 10. februára 2011 a nadobúdajú účinnosť dňom 1. marca 2011.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad odmeňovania sa ruší doterajší „Odmeňovací poriadok poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií - neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2009 – X. dňa 26. marca 2009, v znení zmien a doplnkov schválených Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2010 – VIII. dňa 1. júla 2010.

3. Zmeny a doplnenia „Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov         a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Šali dňa 19. mája 2011, Uznesením č. 6/2011 – IX. a nadobúdajú účinnosť od              19. mája  2011.

4. Zmeny a doplnenia „Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov         a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Šali dňa 26. januára 2012, Uznesením č. 1/2012 – VII. a nadobúdajú účinnosť od              26. januára 2012.

Príloha č.1
k „Zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

koeficient
a/ mesačná odmena poslanca                               0,07
b/ zasadnutie zastupiteľstva                          0,07    
c/ predseda stálej komisie MsZ                               0,03
d/ člen stálej komisie MsZ                                       0,02
e/ tajomník stálej komisie MsZ                               0,02
f/ predseda VMČ                                                    0,03
g/ člen VMČ                                                            0,02