Domov   >  Čas a my
publikované: 27.12.2020 - 15:31  //  aktualizácia: 12.01.2021 - 05:48  //  zobrazené: 4617

História Šale od roku 1002

História Šale od roku 1002

Július Morávek - stručná história Šale od prvej písomnej zmienky

1002 - v listine prvého uhorského kráľa sv.Štefana sa spomína územie „Terra Wag", súčasťou ktorého je aj časť katastra dnešnej Šale

1105 - 1111 - názov Šaľa sa vyskytuje prvýkrát v písomnej podobe

1251 - územie nazývané Šaľa s kostolom sv. Alžbety a územie nazývané Šaľa s kostolom sv. Margity daroval kráľ Belo IV. novozaloženému premonštrátskemu rádu v Turci

1252 - 1269 - kráľ Belo IV. udeľuje prvé výsady pre Šaľu, ktorá nesie titul "slobodná dedina"

1522 - Uriel Mathényi, zemepán, udelil výsady pre Šaľu, povolil obyvateľom slobodne súdiť vo vlastných záležitostiach a vykúpiť sa spod poddanských povinností

1536 - Ferdinand I. potvrdil výsady pre Šaľu kráľovskou listinou

1543 - najstaršia známa pečať zo Šale s vyobrazením čeriesla a dvoch klasov na štite

1586 - majetky Turčianskeho prepošstva daroval panovník jezuitskému rádu, vysokí predstavitelia tohto rádu prevzali darovaný majetok v šalianskom kostole

1598 - jezuitské kolégium premiestnili do Šale

List Alexandra Dobokayho - rektora šalianskeho kolégia (Maďarský krajinský archív)

1610 - Matej II. potvrdil pôvodné výsady mesta týkajúce sa súdnej právomoci a vykúpenia sa spod poddanských povinnosti

1618 - 1635 - ostrihomský arcibiskup Peter Pázmány si za svoje letné sídlo zvolil Šaľu

1664 - Šaľa sa dostala pod tureckú nadvládu, z 300 domov zostalo v meste 30

1665 - v Šali bola vybudovaná vojenská pevnosť pri Váhu

1675 - kaštieľ bol prebudovaný na pevnosť

1675 - cisár Leopold I. vydal výsadnú listinu pre obyvateľov vojenskej pevnosti

1687 - cisár Leopold I. vrátil Šaľu a okolité dediny Trnavskej univerzite a obnovil staré právo, výsady mesta a okolitých dedín

1692 - cisár Leopold I. vydal výsadnú listinu na konanie dvoch trhov v mestečku na deň sv. Doroty a na deň sv. Kataríny

1704 - 1708 - územie mesta, najmä jeho okolie sa s väčšími - menšími prestávkami stalo dejiskom vojenských akcií protihabsburského stavovského povstania Františka II. Rákocziho

1725 - Karol III. vydal pre mesto novú výsadnú listinu, ktorou povolil miesto doterajších 4 trhov konanie 5 trhov, a to na deň sv. Doroty, sv. Urbana, sv. Margity, na deň Povýšenia sv. kríža a na deň sv. Kataríny

1773 - po zrušení jezuitského rádu Šaľu preberá Kráľovská komora, ktorá celé tunajšie panstvo odovzdáva na správu Univerzitnej základine

1795 - 1798 - prvá regulácia Váhu pri Šali

jún 1849 - Šaľa sa stala strategickým miestom v boji medzi revolučnými maďarskými a cisárskymi vojskami

1850 - začiatok pravidelnej železničnej premávky cez Šaľu na trati Viedeň – Budapešť