Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 10.06.2011 - 09:34  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:13  //  zobrazené: 3279

O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác

číslo: 03/2011  |  dátum schválenia: 19.05.2011  |  dátum účinnosti: 10.06.2011  |  stav: účinné

ZMENA
http://www.sala.sk/cms.article/default/2288/vzn-ktorym-sa-meni-a-doplna-o-povinnosti-vypracovat-a-aktualizovat-povodnove-plany-zachrannych-prac

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2011 ? IV. dňa 19. mája 2011
Vyvesené na úradnej tabuli 26. mája 2011
Účinnosť od 10. júna 2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s ust. § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 26    ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení mesta Šaľa
č. 3/2011
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Úvodné ustanovenie


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány pre právnické osoby a fyzické osoby ? podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Povodňový plán záchranných prác je organizačný dokument vypracovaný v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postupov ich schvaľovania.

2. Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, ktoré je vymedzené hrádzami. 

3. Pobrežnými pozemkami sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

DRUHÁ ČASŤ
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov


§ 3
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb ? podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou

1. V katastrálnom území Šaľa môžu byť postihnuté povodňou objekty nachádzajúce sa na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodného toku Váh uvedeného v § 2 odseku 2 VZN.

2. Povodňové plány záchranných prác sú povinné vypracovať a aktualizovať všetky právnické osoby a fyzické osoby ? podnikatelia, ktorých objekty môžu byť povodňou postihnuté:
a) právnické osoby a fyzické osoby ? podnikatelia, ktorí už podnikajú na území obce,   do 31. júla 2011,
b) právnické osoby a fyzické osoby ? podnikatelia, ktorí budú podnikať na území obce, do 30 dní od začiatku podnikateľskej činnosti.  

3. Mesto Šaľa ukladá subjektom uvedeným v § 3 odseku 2 tohto VZN na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 3 ods. 8 vyhlášky
č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, povinnosť vypracúvať alebo preskúmať a podľa potreby aktualizovať pre objekty uvedené v § 3 odseku 2 tohto VZN povodňové plány záchranných prác každoročne do 31. júla.

4. Právnické osoby a fyzické osoby ? podnikatelia povodňové plány každý rok preskúmajú a podľa potreby aktualizujú a odovzdávajú mestu Šaľa do 31. júla tak, aby sa zmeny a doplnky mohli schváliť do konca kalendárneho roka. Zmeny podstatného významu je povinné zapracovať do povodňových plánov bezodkladne.

5. Vypracované alebo aktualizované povodňové plány záchranných prác podľa § 3 odseku 3 a odseku 4 tohto VZN sú ich spracovatelia povinní predložiť mestu Šaľa v 2 exemplároch.

§ 4
Povodňový plán záchranných prác

1. Obsah povodňového plánu právnických osôb a fyzických osôb ? podnikateľov na území mesta stanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania v prílohe č. 4.

2. Povodňový plán záchranných prác subjektov uvedených v § 3 odseku 2 tohto VZN musí obsahovať najmä:
a) základné údaje o subjekte,
b) popis objektu,
c) počet zamestnancov a iných osôb obvykle sa nachádzajúcich v objektoch,
d) zoznam (druh, množstvo) používaných a skladovaných nebezpečných látok nachádzajúcich sa v objektoch,
e) menovitý zoznam pracovných síl a zoznam technických prostriedkov využiteľných pri vykonávaní záchranných prác, zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
f) určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenie a materiál,
g) organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne ? rozmiestnenie protipovodňových zábran.

TRETIA ČASŤ

§ 5
Priestupky


1. Nesplnenie povinnosti uloženej v § 3 tohto VZN je priestupkom na úseku ochrany pred povodňami podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písmena l) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

2. Priestupky prejednáva mesto Šaľa s možnosťou uloženia pokuty do 1 700 Eur.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 6
Záverečné ustanovenia


1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 3/2011 o povinnosti vypracovať                   a aktualizovať povodňové plány záchranných prác zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 4. mája 2011.

2. VZN č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 6. zasadnutí dňa 19. mája 2011 prijatím Uznesenia č. 6/2011 ? IV.

3. VZN č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 26. mája 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa 10. júna 2011.

Prílohy