Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 22.07.2011 - 10:13  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:27  //  zobrazené: 3687

O určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa

číslo: 07/2011  |  dátum schválenia: 30.06.2011  |  dátum účinnosti: 22.07.2011  |  stav: zrušené

§ 1
Všeobecné ustanovenie

Účelom tohto nariadenia je určenie školských obvodov pre jednotlivé základné školy tak, aby
zohľadňovali umiestnenie základnej školy v danom obvode, možnosť dochádzky žiakov, priestorové podmienky školy, možnosť vzdelávania v maďarskom jazyku, racionálne využitie kapacity  škôl a určenie termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ.

§ 2
Spoločné ustanovenia

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len spádová škola?), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.  Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku; riaditeľ spádovej školy v lehote do 15. apríla zašle zoznam všetkých detí, ktoré boli zapísané na plnenie  povinnej školskej dochádzky obci podľa trvalého bydliska žiaka. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a žiakov z iných obvodov v prípade voľných kapacít.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Zápis sa koná v prvý pondelok, utorok a stredu v týždni po 15. januári  kalendárneho roku.  Presný časový harmonogram a miesto  zápisu pre jednotlivé základné školy určí zriaďovateľ Mesto Šaľa po prerokovaní s riaditeľmi základných škôl.
Žiak, ktorý sa vzdeláva v maďarskom jazyku, plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole s  vyučovacím jazykom maďarským.
V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia Mesto Šaľa určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

§ 3
Školské obvody

Školský obvod tvorí určené územie mesta, z ktorého žiaci navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky v súlade s § 2.

ZŠ  Bernolákova 1, Šaľa

Územie mestskej časti Šaľa - Veča, ktoré tvoria ulice: Nitrianska, Hospodárska,  Bernolákova, Nivy, Jilemnického, Dlhoveská, Narcisová, Komenského, Dózsova, Gorkého, Priečna, Úzka, Hliník, Nová, Trnovecká, Lužná.

ZŠ Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa

Územie mestskej časti Šaľa - Veča, ktoré tvoria ulice: Fr. Kráľa, Hollého, Lúčna, Cintorínska, Slnečná, Gen. L. Svobodu, Rímska, Germánska.

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

Územie mesta Šale, ktoré tvoria ulice: Staničná, SNP ? ľavá strana od Staničnej  po   Štúrovu,
Štúrova, P. Pázmaňa - ľavá strana od Štúrovej po SNP, Mostová, Váhová, Robotnícka, Bottova, J.Kollára, Horná, Vajanského, Čsl. armády, Okružná, Kvetná, Partizánska, SNP od Štúrovej po P. Pázmaňa, 8. mája, 1. mája, M. M. Hodžu, Hurbanova, Kráľovská od SNP po Štúrovu, Švermova, Jánošíkova, Kpt. Jaroša, Sládkovičova, Agátová, Bilická, Smetanova, Murgašova, Nádražná, Hlboká, Nešporova.

ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa

Územie mesta Šale, ktoré tvoria ulice: SNP- pravá strana od Staničnej po Štúrovu, Sadová, Malá, L. Novomeského, Kráľovská od  SNP po Hlavnú, Nemocničná, Hlavná, Budovateľská,
Družstevná, Broskyňová, Záhradnícka  od  Družstevnej  po  Orechovú, Orechová,  J. Palárika,
Brezová, Gagarinova, Markovičova, Kalinčiakova, Ružová, Železničná, Drieňová, Lipová, Dolná od križovatky s Družstevnou smer Vlčany, V.Šrobára, Letná, Jazerná, Jesenského, Lesná, Pažitná, Krátka, Jarmočná, Vlčanská, Nezábudková, Tulipánová, Diakovská, Kilič, Hetméň, Liesková, Jelšová, Dubová, Jaseňová, Hrabová, Gaštanová, Topoľová, Javorová, Feketeházyho, Kúpeľná.

ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa

Územie mesta Šaľa, ktoré tvoria ulice: Dolná od Hlavnej po Družstevnú, B. Nemcovej, P. J. Šafárika, Pionierska, M.R. Štefánika, Záhradnícka od Školskej po Družstevnú, Vinohradnícka, Školská, Hviezdoslavova, Nábrežná, P. Pázmaňa - pravá strana od Dolnej po SNP, Kukučínova, Krížna.

ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,  P.Pázmaňa 48, Šaľa

Územie mesta Šaľa pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v maďarskom jazyku.

§ 4
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste  Šaľa zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 15. júna 2011.

2. VZN č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa  schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 8. zasadnutí dňa 30. júna 2011 prijatím Uznesenia č. 8/2011 VII.

3. VZN č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa  bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 7. júla 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa 22. júla 2011.

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa sa ruší  VZN č. 38/2002 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 5/2002, časť XV., zo dňa 21. novembra 2002.

Prílohy