Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 11.02.2010 - 09:23  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:12  //  zobrazené: 2679

O vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa a Energetická koncepcia mesta Šaľa

číslo: 01/2004  |  dátum schválenia: 04.06.2004  |  dátum účinnosti: 07.08.2004  |  stav: zrušené

ZMENA
http://www.sala.sk/cms.article/default/2289/o-vyhlaseni-zavaznej-casti-uzemneho-planu-mesta-sala-zmeny-a-doplnky-c-4-ktorym-sa-meni-vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-sala-c-1-2004

Mesto Šaľa na základe ustanovenia  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie mesta Šaľa toto všeobecne záväzné nariadenie

§ 1
1. Územný plán mesta Šaľa 2004  (ďalej len  „ÚPN mesta Šaľa“), bol spracovaný v súlade so zákonom č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
2. ÚPN mesta Šaľa 2004 bol spracovaný  firmou San Huma ´90 Nitra spol. s r. o.  v roku 2004.
3. ÚPN mesta Šaľa bol schválený  uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 3/2004, časť VIII, zo dňa 24. 6. 2004.
4. V súlade s ustanovením § 27 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) záväznú časť územného plánu a jeho zmien a doplnkov vyhlasuje  mesto všeobecne záväzným nariadením mesta.

§ 2
Návrhové obdobie územného plánu je 10 rokov od schválenia  mestským zastupiteľstvom.

§ 3
Súčasťou územného plánu je  stratégia  rozvoja mesta tak, ako je uvedené vo výkrese
č. 2 a textovej časti kapitola E ako aj regulatívy využitia územia, jeho priestorové usporiadanie  a limity využitia tak, ako sú uvedené v kapitole č. 4 textovej časti a  výkrese
č. 4 v grafickej časti.

§ 4
Oddiel dokumentácie ÚPN Mesta Šaľa č. 4 „Návrh záväznej časti“ je záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Šaľa a jeho zmien a doplnkov. Je rozčlenený na štyri základné kapitoly, ktoré súhrnne tvoria záväzné regulatívy územného rozvoja mesta Šaľa:
- záväzné regulatívy pre stratégiu rozvoja mesta,
- záväzné regulatívy pre prírodnú štruktúru,
- záväzné regulatívy pre urbanistickú štruktúru,
- verejno-prospešné stavby, stavby mestského záujmu a chránené územia.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto oddielu je výkres č. 4 Komplexný návrh, v rámci ktorého sú vyznačené všetky záväzné regulatívy popísané v texte.

§ 5
ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE KONCEPCIU ROZVOJA MESTA

1. Základná stratégia rozvoja mesta
a) Formovať urbanistickú štruktúru mesta v kontinuálnom priestorovom celku na princípe základného motta, ktoré formuje myšlienku vytvoriť mesto Šaľa ako: „Mesto pre ľudí, mesto na rieke“. Urbanistickú štruktúru definovať na princípe dvoch rovnocenných štruktúr navzájom previazaných rozvíjaných najmä do juhovýchodného a severozápadného priestoru na obidvoch stranách rieky s dôrazom na nízkopodlažné obytné funkcie a s vytlačením automobilové tranzitu mimo zastavanú časť mesta na jeho severnú stranu ako tesné obopnutie mesta, s vytvorením dostatočného priestoru pre lokalizáciu výrobných prevádzok miestneho charakteru južne od železničnej trate a definovanie kvalitného priestoru pre rekreáciu v polohe osady Hetméň. Rieku Váh definovať ako prirodzený prírodný fenomén, ktorý v priestore prieniku so zastavaným územím mesta sa postupne stane aktívnou súčasťou urbanistickej štruktúry vo forme urbánnej vegetácie.

2. Prírodná stratégia mesta
a) Formovať prírodnú štruktúra mesta v zmysle územného systému ekologickej stability a kritérií špecifikovaných v rámci územného plánu pomocou nasledovných prvkov:
prírodné celky,
biocentrá,
biokoridory
prírodné dominanty.
b) Formovať a podporovať PFCelky prírodného typu usporiadané do hierarchickej štruktúry, ktorá tvorí základné usporiadanie mesta podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
prírodné celky regionálneho charakteru (PFCelok rieky Váh ako biokoridoru regionálneho a nadregionálneho významu),
prírodné celky miestneho typu (PFCelok Večianska tabuľa, PFCelok Šalianska tabuľa,  PFCelok Hetméň).
c) Formovať a podporovať biocentrá podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
biocentrá nadregionálneho významu (Meander pri Tešedíkove, Sútok Dvorského
a Šalianskeho kanála, Hetméň – Hájske, Kopanica,  Baránok),
biocentrá regionálneho významu (Mlynárske domčeky),
biocentrá miestneho významu (Slepé rameno na sútoku Váhu s kanálom, Slepé rameno Váhu pri lodenici, Lesy nad železničným mostom, Slepé rameno Váhu a lesy pri, Amerika, Blatné, Trnovecké rameno, Sútok, Malá Lúčina, Vráble).
d) Formovať a podporovať biokoridory podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
biokoridory nadregionálneho významu (rieka Váh),
biokoridory regionálneho významu (Zajarčie, Pri hlavnej, Šaliansky kanál, Selický kanál),
biokoridory miestneho významu (Trnovec – Amerika, Kanál Močenok, Trnovecký kanál I, Trnovecký kanál II., Baránok - Trnovecký kanál II., Trnovecký kanál II. – Kopanica, Šaliansky kanál, Dvorský kanál, Kolárovský kanál, Bývalý vodný tok Tešedíkovo – Žihárec).

3. URBANISTICKÁ STRATÉGIA MESTA
a)   Formovať urbanistickú štruktúra mesta pomocou koncepčných prvkov:
urbanistické celky,
urbanistické centrá,
urbanistické osi,
urbanistické dominanty,
urbanistická periféria.
b) Formovať a podporovať PFCelky urbanistického typu usporiadané do hierarchickej štruktúry, ktorá tvorí základné usporiadanie mesta podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
urbanistické celky regionálneho a mestského charakteru (PFCelok Šaľa, PFCelok Nová Veča, PFCelok Veča-sever2 a PFCelok Jozefov pričom PFCelok Šaľa bude mať dominantné postavenie),
urbanistické celky miestneho charakteru (PFCelok Veča, PFCelok Vršky, PFCelok Bilica),
monofunkčný – výrobný urbanistický celok regionálneho charakteru (PFCelok Duslo),
monofunkčný – výrobný urbanistický celok miestneho charakteru (PFCelok Pod Bilicou),
monofunkčný – rekreačný urbanistický celok miestneho charakteru (PFCelok Hetméň – osada).
c) Formovať a podporovať urbanistické centrá usporiadané do hierarchickej štruktúry podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
regionálne a hlavné mestské centrum Šaľa;
regionálne a mestské centrum Nová Veča, Veča-sever2 a Jozefov;
miestne centrá Veča, Vŕšky a Bilica.
d) Formovať a podporovať urbanistické osi a urbanistické dopravné osi usporiadané do hierarchickej štruktúry podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
nadregionálna dopravná urbanistická os (Nitriansko – pohronská železničná os),
regionálne a hlavné mestské (Podunajská os vrátane vetvy na Duslo, Východná a Západná mestská os a Hlavná mestská os),
miestne (Šalianska os, Večianska os, os Vŕšky, Bilická os a Hetméňska os).
e) Formovať a podporovať urbanistické dominanty usporiadané do hierarchickej štruktúry podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
regionálne a mestské dominanty (jestvujúca urbanistická dominanta – symbol mesta: veža kostola sv. Margity a navrhovaná mestská dominanta v polohe kríženia ulíc Dlhoveská a Nitrianska),
miestne urbanistické dominanty (v polohe kríženie ulíc Pázmaňa a SNP, v polohe kríženia ulíc Štúrova a SNP, v polohe kríženia ulíc Kráľovskej a SNP, v polohe kríženia ulíc Kráľovskej a Hlavnej, v polohe kríženia ulíc Vlčanská a Dolná, v polohe kríženia ulíc Nitrianska a Fraňa Kráľa, podporovať a zachovať jestvujúcu miestnu dominantu vežu kostola na Pribinovom námestí, v polohe navrhovaného centra Vršky, v polohe navrhovaného centra Bilica).

4. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE PRÍRODNÚ ŠTRUKTÚRU
a)   Rešpektovať chránené prírodné prvky a územie prírody:
prírodná pamiatka Trnovské rameno,
Chránený strom – lipa malolistá (Tilia cordata) v Šali na Okružnej ulici.
b) Rešpektovať návrh na  vyhlásenie nových chránených území prírody v zmysle Zákona NR SR č.583/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny:
prírodná rezervácia Ostrov Váhu - genofondovo významná lokalita,
chránený areál Vráble - genofondovo významná lokalita,
prírodná pamiatka Blatné - genofondovo významná lokalita,
Lesík Hetméň - genofondovo významná lokalita.
c) Rešpektovať návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia, zachovať, chrániť a vytvoriť podmienky pre realizáciu návrhu dobudovania miestnej kostry územného systému ekologickej stability územia mesta.

§ 6
ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE URBANISTICKÚ ŠTRUKTÚRU

1. ZÁSTAVBA
a) Stavebný rozvoj mesta realizovať prednostne v hranici súčasného zastavaného územia prestavbou stavebnej štruktúry, dostavbou v prelukách a na voľných plochách.
b) Stavebný rozvoj mimo hranicu zastavaného územia realizovať na nových plochách rozšírením zastavaného územia v rámci dvoch etáp podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
-    v rámci prvej etapy realizovať rozvoj:
v polohe PFCelku Jozefov na západnom okraji pre potreby vybavenosti a priemyselnej výroby a na severnom okraji pre potreby športovej vybavenosti vo formách strednopodlažnej areálovej zástavby;
v polohe PFCelku Bilica a Vŕšky pre potreby bývania v nízkopodlažných uličných formách;
v polohe PFCelku Veča a Nová Veča na ich severnej, južnej a západnej strane najmä pre potreby bývania v nízkopodlažných a strednopodlažných formách zástavby a  pre potreby vybavenosti a na strane severovýchodnej pre potreby extenzívnej priemyselnej výroby a vybavenosti v nízkopodlažných areálových alebo uličných formách zástavby;
v PFCelku Hetméň-osada pre potreby na umiestnenie špecifických rekreačných funkcií a doplnkových funkcií bývania a vybavenosti viazaných v tomto území na rekreačnú funkciu.
v polohe PFCelku Veča – sever 2 okolo preložky cesty I/75 pre potreby základnej a vyššej vybavenosti a extenzívnej priemyselnej výroby (podnikateľských aktivít, výrobných služieb a bývanie).
v rámci druhej etapy realizovať rozvoj až po vyčerpaní poľnohospodárskej pôdy na lokalitách prvej etapy:
v polohe PFCelku Pod Bilicou pre potreby umiestnenia extenzívnej priemyselnej výroby prípadne poľnohospodárskej výroby;

c) Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie novej stavebnej štruktúry formovať a regulovať nasledovne podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
PFCelok Šaľa, PFČasť Šaľa – centrum:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP v polohách pri Trojičnom námestí, Hlavnej ulici, Štúrovej ulici, ulici Pázmáňa a Dolnej ulici v minimálnej podlažnosti 3NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 3NP a v maximálnej podlažnosti 6NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Západná os:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Bilická os a Os Vršky:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Šaľa – sever a Šaľa - juh:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v niektorých polohách iba bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Šaľa – západ, Šaľa - východ a Šaľa - juhovýchod:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Pri železnici:
- pri Murgašovej ulici voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a v ostatných polohách zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;
PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča – centrum:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri športovom štadióne zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v polohe pri športovom štadióne iba športová vybavenosť, prípustná je individuálna rekreačná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Nová Veča, PFČasť Východná os:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri vstupe do mesta zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a v polohe pri vstupe do mesta aj extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie
s prípustnou špecifickou vybavenosťou;
PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča – sever:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča – juh:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v polohách vzdialenejších od centra voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFČasť Veča – sever 2:
- zástavba areálová do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou max. 40% a ozelenením min. 20%, v polohe navrhovaného cintorínu zástavba areálová malou architektúrou;
- vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba (podnikateľské aktivity - výrobné služby) a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Neprípustné využitie pre areály poľnohospodárskej výroby a priemyselnej areálovej výroby vyžadujúcich si ochranné pásmo;
PFCelok Jozefov, PFČasť Jozefov - centrum:
- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba s prípustnou dopravnou vybavenosťou a bývaním a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie;
PFCelok Jozefov, PFČasť Jozefov - sever:
- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia alebo základná športová vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vybavenosť viazaná na šport, ostatné funkčné využívanie je neprípustné;
PFCelok Veča, PFČasť Veča – centrum; PFCelok Vršky, PFČasť Vršky – centrum a PFCelok Bilica, PFČasť Bilica - centrum:
- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou vyššou vybavenosťou a bývaním. Vo vyznačenej polohe s funkčným využívaním ako cintorín. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Veča, PFČasť Večianska os:
- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou vyššou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Veča, PFČasť Veča – sever a Veča – juh; PFCelok Vršky, PFČasť Vršky – sever a Vršky – juh; PFCelok Bilica, PFČasť Bilica – sever a Bilica - juh:
- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba. V rámci PFCelku Bilica v PFČasti Bilica juh je lokalizovaný nový mestský cintorí (vyššia vybavenosť);
PFCelok Veča, PFČasť Veča – východ:
- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 2NP alebo zástavba uličná voľná do 2NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;
PFCelok Hetméň-osada, PFČasť Hetméň osada - centrum:
- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP; v priestore areálu poľnohospodárskeho družstva zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 2NP alebo zástavba uličná voľná do 2NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a  vyššia alebo základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou; v priestore areálu poľnohospodárskeho družstva špecifická poľnohospodárska výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie; ostatné funkčné využívanie je neprípustné.
PFCelok Hetméň-osada, PFČasť Hetméň osada - okolie:
- porast stromový, prípustná zástavba solitérna do 1NP (zastavanosť max. 5%), zástavba malou architektúrou a porast krovinný alebo bylinný;
- skupinová rekreácia a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vybavenosť príslušiaca rekreačnej funkcii, bývanie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné.
d) Vytvoriť podmienky pre umiestnenie nových cintorínov:
v polohe PFCelku Veča sever, (PFČasť Veča - centrum realizovať rozšírenie jestvujúceho cintorína – ruší sa text a nahrádza sa) vytvoriť územnú rezervu pre umiestnenie nového cintorína;
v polohe PFCelku Bilica, PFČasť Bilica – juh vybudovať nový mestský cintorín;
jestvujúci mestský cintorín v PFCelku Šaľa po vybudovaní cintorína v PFCelku Bilica uzavrieť a postupne z neho vytvoriť mestský park.
e) Stavby pre funkcie a prevádzky drobnej, strednej a veľkokapacitnej poľnohospodárskej výroby (rastlinnej a živočíšnej) sú v zastavanom území mesta v  PFCelkoch Šaľa, Jozefov, Veča, Nová Veča, Veča-sever2, Vršky, Bilica neprípustné. Jestvujúce stavby a výrobné poľnohospodárske prevádzky budú z územia PFCelkov postupne vylúčené;
f) Sformovať pešiu zónu v PFCelku Šaľa, v PFČasti – Šaľa centrum v priestore resp v jeho časti ulíc Hlavná, Pázmaňa, Štúrova a v priestore námestia Sv. Trojice. Predpokladá sa etapovitosť pri realizovaní takéhoto zámeru: 1. etapu bude predstavovať zámer v zmysle ÚPN CMZ Šaľa s realizáciou do 10 rokov a 2. etapu bude predstavovať rozsah v zmysle ÚPN Šaľa s realizáciou do 10 až 15 rokov
g) Vytvoriť resp. zachovať územné a priestorové podmienky pre sformovanie priestranstiev typu námestie vo vyšpecifikovaných polohách:
námestie sv. Trojice ako najvýznamnejší priestor,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Nitrianska a Dlhoveská,
novonavrhované námestie v polohe kríženia cesty I/75, Štúrovej a Kráľovskej ulice,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Pázmaňa a SNP,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Štúrova a SNP,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Kráľovská a SNP,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Kráľovská a Hlavná,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Kráľovská, Dolná a Družstevná,
novonavrhované námestie v polohe kríženia ulíc Nitrianska a Fraňa Kráľa,
jestvujúce námestie Pribinu,
novonavrhované námestie v polohe centra Vršky,
novonavrhované námestie v polohe centra Bilica
h) V oblasti sídelnej vegetácie:
zachovať resp. vytvoriť ucelené plochy tzv. urbánnej ekostabilizujúcej vegetácie (parkovej zelene) pričom treba dbať na zachovanie ich plochy väčšej ako 0,5 ha v nasledovných polohách:
- v PFCelku Šaľa pri kostole sv. Margity, bývalom vodnom hrade a pri farskom úrade, ďalej nemocničnú záhradu, park na krížení Kráľovskej a Dolnej ulice, park pri krížení Kráľovskej ulice a ulice SNP a zabezpečiť postupné prebudovanie mestského cintorína na mestský park, v PFČasti Šaľa – sever vytvoriť z jestvujúcej zelene funkčný park,
- v PFCelku Nová Veča vytvoriť park pri vstupe do športového štadióna a park pri vstupe do areálu SOUCH,
- v PFCelku Jozefov v súvislosti s výstavbou areálu športovej vybavenosti vybudovať rozsiahly park,
- v PFCelku Veča zachovať a z jestvujúcej zelene v priestore Pribinovho námestia vytvoriť funkčný park, chránený areál zelene – kultúrnu pamiatku sprístupniť pre využívanie ako špecifického parku,
- v PFCelku Vršky a v PFCelku Bilica rezervovať v rámci novonavrhovaného centra plochy pre vytvorenie parku;
v rámci navrhovaných stavebných štruktúr zabezpečiť minimálny podiel ozelenenia jednotlivých stavebných pozemkov v podiele podľa typu navrhovanej zástavby:
- pre kompaktnú uličnú zástavbu v podiele minimálne 15%,
- pre voľnú uličnú zástavbu v podiele minimálne 30%,
- pre areálovú zástavbu v podiele minimálne 20%
v priestore mestských ulíc a námestí zabezpečiť realizáciu plôch zelene v nasledovnom podiele:
- v rámci priestranstiev typu námestie v podiele minimálne 5%,
- v rámci priestranstiev typu ulica v podiele minimálne 2%;
zabezpečiť a koordinovať výsadbu tzv. urbánnej environmentálnej vegetácie (izolačnej zelene) v polohách a na plochách:
- súvislú líniovú plochu pozdĺž železničnej trate od mesta s možnosťou vytvorenia zelenej protihlukovej bariéry,
- na severozápadnom okraji PFCelkov Nová Veča a Veča,
- na juhozápadnom okraji PFCelkov Nová Veča a Veča.
nové plochy zelene budovať na základe spracovanej a stavebným úradom schválenej projektovej dokumentácie.

2. VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
a) Nadradenú cestnú dopravu na území katastra mesta Šaľa organizovať nasledovne podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
zabezpečiť prekládku resp. presmerovanie cesty I/75 do severnej okrajovej polohy zastavaného územia mesta Šaľa, v dotyku s obytnou zástavbou realizovať protihlukové opatrenia;
cestu II/573 trasovať v zastavanom území mesta v trasách ulíc Dlhoveská, Nitrianska, SNP, Kráľovská, Vlčanská. Pri vstupe cesty II/573 do obce Dlhá nad Váhom trasovať komunikáciu v novej polohe ako východný obchvat tejto obce;
cestu III/5085 trasovať v zastavanom území mesta v trasách ulíc Diakovská, Hlavná, po križovatku s ulicami  Kráľovská a Štúrova;
upraviť napojenie cesty III/0753 do novej križovatky s cestou I/75;
zabezpečiť územnú rezervu v navrhovanej trase pre výhľadový zámer možného presmerovania tranzitnej dopravy v súvislosti s prehodnotením trasy cesty I/75
v rámci aktualizácie ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja;
b)  Sieť mestských cestných komunikácií organizovať a podriadiť systému nadradenej cestnej siete, vytvoriť jeho efektívne prepojenie a vytvoriť vnútornú organizáciu cestných komunikácií kde hlavnú mestskú dopravnú os bude tvoriť Vlčanská ulica, Kráľovská ulica, ulica SNP – Most cez Váh – Nitrianska ulica po križovatku s Dlhoveskou cestou a na túto komunikačnú kostru budú napojený:
systémom mestských dopravných privádzačov funkčnej triedy B2 bude napojenie na cestu I/75 – tzv. hlavné vstupy do mesta:
- severozápadný mestský privádzač: Dlhoveská ulica (od križovatky s I/75 po Nitriansku ul.) v celej svojej dĺžke bude súčasťou prieťahu cesty II/573 vo funkčnej triede B2 a kategórii MZ 12/50,
- západný mestský privádzač: cesta od križovatky I/75 po ul. SNP, pozostávajúci z dvoch trás a to ulíc Štúrova a Kráľovská, parametre týchto mestských komunikácií pre návrhové obdobie po vybudovaní novej trasy I/75 budú vo funkčnej triede
B2 a kategórie MZ 12/50,
systémom miestnych dopravných privádzačov funkčnej triedy B2 a C1 bude napojenie na miestne časti mesta a okolité obce:
- večiansky miestny privádzač: Močenská ulica – Nitrianska  (od križovatky s I/75 po križovatku s Dlhoveskou ulicou), bude zaradená vo funkčnej triede B2 a kategórii MZ 12/50,
- diakovský miestny privádzač: Diakovská ulica (od vstupu cesty III/5085 do zastavaného územia – po Kráľovskú ulicu, križovatka s cestou II/573) bude vo funkčnej triede B2 kategórie MZ 12/50, križovanie so železničnou traťou bude riešené podjazdom,
- hetméňsky miestny privádzač: Dolná ulica (od vstupu cesty II/573 do zastavaného územia po Vlčansku ul.), v celej svojej dĺžke bude prieťahom cesty II/573 vo funkčnej triede B2 a kategórie MZ 12/50, križovanie železničnej trate bude riešené podjazdom,
- privádzač Vŕšky: mestská komunikácia v trase Družstevnej ul. od navrhovaného centra Vŕšky po križovatku s cestou II/573 vo funkčnej triede C1 a kategórie MO 12/40,
- farkašínsky privádzač (ako priestorová rezerva): ul. Fraňa Kráľa vo Veči po Komenského ulicu,  mestská komunikácie funkčnej triedy C1 s kategóriou MO 12/40,
- bilický privádzač: Murgašova ulica od navrhovaného centra Bilica po trasu cesty III/5085, ako mestská komunikácia funkčnej triedy C1 a kategórie MO 12/40.
c) Pri riešení statickej automobilovej dopravy dodržať nasledujúce zásady:
parkovacia politika mesta musí mať priamy dopad na riadenie parkovania na území celého mesta s osobitnou kontrolou jeho centra (zóna kontrolovaného parkovania);
pri každej novej výstavbe, a podľa možností aj pri rekonštrukcii, musí byť dodržaná podmienka riešenia normovej potreby parkovania na vlastnom pozemku, resp. integrovanú v rámci objektu, v prípade, že nie je možné preukázateľne dodržať túto podmienku, mestom budú určené iné spôsoby a formy riešenia – výstavba hromadných garáží pre potreby takýchto prevádzok, hlavne v polohe PFCelku Šaľa,
v polohe pri vstupoch do centra mesta pripraviť podmienky pre výstavbu objektov parkovacích garáží ktoré budú plniť potreby krátkodobého parkovania pre návštevníkov mesta, parkovacie garáže riešiť v integrácii s inými vybavenostnými funkciami;
riešiť normovú potrebu parkovania pre existujúce bytové domy bez garáží a pre existujúce bytové domy, ktoré majú zriadené garáže vo forme radových garáží,  vo forme hromadných a časť vo forme verejných parkovísk v dostupnosti k jednotlivým bytovým domom do 400m;
progresívnou formou výstavby hromadných garáží postupne nahrádzať radové garáže umiestnené v exponovaných polohách mesta a určených na dožitie a asanáciu;
dobudovať verejné parkoviská pre návštevníkov mesta a hlavne jeho centra na vyhradených plochách a pozdĺž komunikácií;
v obytných celkoch vyhradiť parkovacie miesta pre miestne bývajúcich obyvateľov a obyvateľov s telesným postihnutím;
d) Pre umiestňovanie ČSPH je potrebné dodržať nasledovné:
čerpacie stanice slúžiace pre potreby tranzitnej dopravy lokalizovať výlučne mimo centrálne polohy mesta a navrhované zastavané územie mesta, v okrajovej polohe v zastavanom území v periférnych častiach výlučne v polohe trás ciest I. a II. triedy;
čerpacie stanice slúžiace pre potreby mesta je z hľadiska priestorového umiestnenia nutné lokalizovať výlučne na hlavné mestské a mestské urbanistické osi mimo územie centrálnych polôh mesta;
e) Svetelnú dopravnú signalizáciu riešiť v trase ul. SNP – Nitrianska  v etape nárastu intenzity dopravy na mieru keď sa stanú kolíznymi podmienky pre priečny pohyb peších. V trase ulice SNP potom riešiť min. 4 riadené križovatky – Kráľovská, Štúrova, Pázmaňa a Billa, s doplňujúcimi priečnymi pešími priechodmi;
f) Pre rozvoj cyklistickej dopravy:
vypracovať ucelenú koncepciu pre riešenie priestorových a technických podmienok cyklotrás;
podporovať a predovšetkým dobudovať všetky magistrálne a regionálne cyklotrasy podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh, ktoré sa stanu základom rozvoja rekreačnej cykloturistiky a súčasne spĺňajú aj nároky cyklistickej dochádzky za prácou;
na území mesta v rámci všetkých hlavných uličných koridorov budovať súbežne cyklistické chodníky umožňujúce bezkolíznu každodennú cyklistickú prevádzku v rámci mesta;
g) Aktualizovať koncepciu rozvoja MHD na území mesta so stanovením základných zásad v systéme trasovania dopravy a potrebných nárokov na technické zabezpečenia prevádzky MHD.
h) V oblasti železničnej dopravy je potrebné najmä:
vytvoriť podmienky v jestvujúcom koridore pre rekonštrukciu a prestavbu železničnej trate na rýchlostnú trať v súlade s koncepciou ŽSR, v rámci rekonštrukčných úprav požadovať riešenie a realizáciu protihlukových opatrení;
vytvoriť územné podmienky pre integrovaný objekt železničnej a autobusovej stanice;
i) V oblasti vodnej dopravy:
rezervovať priestor pre zámer nákladného lodného prístavu;
zabezpečiť prestavbu jestvujúceho nákladného lodného prístavu pre funkciu osobného lodného prístavu;
podporiť zámer vodnej cesty na rieke Váh.
j) Pri rozvoji verejného dopravného vybavenia resp. pri zásahu inou výstavbou do verejného dopravného vybavenia je nevyhnutné rešpektovať všetky platné legislatívne limity (ochranné pásma) jednotlivých zariadení a to najmä:
ochranné pásma cestných komunikácií,
ochranné pásma železníc.

3. VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE
a) V oblasti zásobovania mesta pitnou vodou zabezpečiť rekonštrukciu jestvujúcej vodovodnej siete a rozširovanie vodovodnej siete v náväznosti na nové rozvojové plochy.
b) V oblasti odkanalizovania územia mesta podporovať rozvoj kanalizačnej siete a realizáciu:
rekonštrukcie a dostavby mestskej ČOV v časti Šaľa a Veča;
realizovať rekonštrukciu a rozšírenie kanalizačnej siete na území mesta v súlade s návrhom ÚPN mesta Šaľa;
podporiť realizáciu rozšírenia kanalizačnej siete v priľahlých obciach s napojením výtlačných potrubí do miestnych ČOV  v časti Šaľa a Veča.
c) V oblasti zásobovania elektrickou energiou:
podporovať a realizovať zásobovanie elektrickou energiou z vlastných zdrojov,
kabelizáciu vzdušných 22 kV vedení v rámci zastavaného územia mesta;
v postupnosti realizácie novej zástavby budovať jednotlivé trafostanice a rozvody elektrickej energie v zmysle ÚPN.
d) V oblasti zásobovania mesta plynom podporovať a realizovať:
podľa vzrastu spotreby plynu, resp. realizácie novej zástavby, postupne budovať jednotlivé regulačné stanice a rozvody plynovodu v zmysle ÚPN mesta Šaľa.
e) V oblasti zásobovania mesta teplom podporovať a realizovať nasledovné:
zachovať a modernizovať jestvujúce centralizované zdroje tepla – kotolne a výhrevne;
pri realizácii novej zástavby v dosahu CZT podporovať jej napojenie na tento systém;
udržať a inovovať centrálny systém zásobovania tepla, utvárať priaznivé podmienky pre využitie centrálneho zásobovania teplom z jestvujúcich systémov a zachovať napojenie jestvujúcej zástavby na tento systém;
v zmysle KÚRS SR 2001 - presadzovať budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom;
utvárat' priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnovitel'ných
a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike;
v zmysle smernice 2002/91-EG Európskeho parlamentu a rady "o energetickej hospodárnosti budov" v rámci komunitárneho programu "Inteligentná energia - Európa 2003 - 2006" podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov, berúc do úvahy vonkajšie klimatické a miestne podmienky ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a na hospodárnosť. V zmysle tejto smernice sa budovy keď sa postavia, prenajmú alebo predajú musia mať vystavený "Energetický certifikát" od dátumu zavedenia platnosti príslušných legislatívnych predpisov.
f) V oblasti telekomunikácií a diaľkových káblov podporovať a realizovať nasledovné:
podľa vzrastu potreby telefónnych napojení, resp. podľa realizácie novej zástavby postupne budovať nové rozvody;
g) Pri rozvoji verejného technického vybavenia resp. pri zásahu inou výstavbou do verejného technického vybavenia je nevyhnutné rešpektovať všetky platné legislatívne limity (ochranné pásma) jednotlivých zariadení a to najmä:
ochranné pásma vodovodov a vodárenských zariadení;
ochranné pásma kanalizácie a kanalizačných zariadení;
ochranné pásma rozvodov elektriny a elektrických zariadení;
ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov a plynárenských zariadení;
ochranné pásma teplovodov a teplárenských zariadení;
ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení;

4. SOCIO-EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA
a) V oblasti bývania v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
rozvoj novej bytovej výstavby realizovať na plochách vymedzených v  návrhu ÚPN mesta Šaľa;
výstavbu vo forme bytových objektov realizovať prioritne v PFČastiach Šaľa – centrum, Šaľa sever, Šaľa juh,  Nová Veča – centrum, a v polohách urbanistických osí v PFČasti Bilická os, os Vŕšky, Západná mestská os, Východná mestská os, Večianska os a  podľa návrhu ÚPN mesta Šaľa;
výstavbu vo forme rodinných domov realizovať prioritne v PFČastiach – Bilica juh, Bilica sever, Vŕšky sever, Vŕšky juh, Nová Veča juh, Veča sever, Veča juh;
b) V oblasti školstva je nutné v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
zachovať a rozvíjať oblasť stredného školstva podľa aktuálneho dopytu a potreby a prevádzky orientovať najmä v rámci celomestského centra Šaľa a Veča a v opodstatnených prípadoch aj v polohe mestských centier s primeraným rozložením na území mesta;
zachovať a rozvíjať oblasť základného školstva podľa aktuálneho dopytu a potreby orientovať do polôh jednotlivých miestnych urbanistických centier;
rozvoj a výstavbu špecifických školských zariadení podľa povahy jednotlivých zariadení orientovať najmä do polôh mestských centier Šaľa a Veča;
c) V oblasti cirkvi je nutné v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
výstavbu kostolov prípadne modlitební orientovať najmä v rámci celomestského centra Šaľa ak bude vyvolaná aktuálna požiadavka obyvateľstva. 
d) V oblasti zdravotníctva v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
rozvoj a výstavbu zdravotníckych zariadení základného charakteru (najmä zdravotné strediská resp. samostatné ambulancie) orientovať v rámci jednotlivých urbanistických centier, pričom je nutné zabezpečiť ich rovnomerné rozloženie na území mesta;
e) V oblasti kultúry dlhodobo v zmysle ÚPN mesta Šaľa podporovať:
výstavbu kultúrnych zariadení vyššieho a špecifického charakteru najmä v rámci celomestského centra Šaľa, prípadne v rámci mestského centra Veča;
výstavbu kultúrnych zariadení základného charakteru v rámci urbanistických centier;
f) V oblasti športu a rekreácie v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
výstavbu športovo-rekreačných zariadení vyššieho a špecifického charakteru orientovať v rámci tzv. športovo rekreačných zón (PFČasť Jozefov - sever s prepojením na rekreačnú zónu pri Váhu a PFČasť Nová Veča centrum s prepojením na jestvujúci športový areál);
lokalizáciu a výstavbu zariadení skupinovej rekreácie a špecifických športových
a  rekreačných areálových zariadení viazaných na plošné prírodné prostredie rozvíjať v PFČasti Hetméň osada;
výstavbu športovo-rekreačných zariadení základného charakteru rozvíjať v rámci jednotlivých urbanistických centier, pričom v jestvujúcej zástavbe obytných celkov využívať najmä potenciál jestvujúcich športových zariadení pri jednotlivých základných a stredných školách;
trvalé vylúčenie stavieb typu rekreačná a záhradná chata v rámci celého katastrálneho územia mesta, pre jestvujúce záhradné chatky stanoviť zásady pre údržbu alebo zachovanie stavebno – technického stavu, vylúčiť akékoľvek rozširovanie podlažných alebo zastavaných plôch trvalými – murovanými konštrukciami;
podporovať prírodu šetriace spôsoby rekreácie a cestovného ruchu - menej koncentrovaná rekreácia na väčšej ploche (rozptýlenie rekreačných a športových aktivít).
zlepšiť podmienky pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov mesta v sídle a jeho bezprostrednom zázemí - realizovať rekonštrukciu a výsadbu sídelnej zelene, vybudovať bezbariérovú sieť komunikácií pre peších a cyklistov, zlepšiť vybavenosť plôch zelene;
zlepšiť vybavenosť existujúcich parkových plôch v meste, vytvoriť a udržiavať plochy oddychu strednodobej a krátkodobej rekreácie  v zastavanom území;
previesť rekonštrukciu a výsadbu sídelnej vegetácie - realizovať výsadbu zelene
v intraviláne mesta na základe odborne spracovaných podkladov a podľa navrhnutej kostry vegetačného systému, pri tvorbe systému klásť dôraz na vysokú zeleň;
v samotnom meste realizovať opatrenia na zvýšenie jeho atraktívnosti z hľadiska cestovného ruchu - rekonštrukcie hotelov, ubytovacích a reštauračných zariadení, prebudovanie meštianskych domov v centre na penzióny,  zriadenie informačných kancelárií.
g) V oblasti sociálnej starostlivosti v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
rozvoj a výstavbu zariadení určených pre sociálnu starostlivosť podľa aktuálnych potrieb orientovať podľa špecifických pováh jednotlivých zariadení na území mesta tak, aby bola zachovaná ich funkčnosť a bezkonfliktnosť voči obyvateľstvu mesta;
h) V oblasti obchodu a služieb v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
rozvoj a výstavbu stravovacích zariadení usmerňovať a orientovať najmä v polohe mestských a miestnych centier a v rámci hlavných mestských urbanistických osí;
rozvoj a výstavbu ubytovacích zariadení usmerňovať a orientovať najmä v polohe mestských centier, prípadne v rámci hlavných mestských urbanistických osí;
rozvoj a výstavbu zariadení typu shopping city, hypermarket, supermarket
a obchodný dom umiestňovať mimo územie mestských centier v polohe vstupov do hlavných mestských urbanistických osí v okrajových polohách zastavaného územia mesta, nepripúšťa sa ich umiestnenie v iných polohách, umiestnenie malokapacitných maloobchodných zariadení typu obchodný dom, tržnica, predajňa, stánok doporučujeme v polohách celomestského centra, mestských a miestnych centier, v rámci hlavných mestských, mestských a miestnych urbanistických osí;
rozvoj a výstavbu veľkoobchodných zariadení je nutné orientovať najmä v rámci tzv. vybavenostno-výrobnych zoskupení v PFČastiach Jozefov centrum, Veča-sever2-centrum,  Šaľa pri železnici, Veča východ, Východná mestská os alebo v zónach výrobných zariadení.
ponechať na dožitie  jestvujúci cintorín v PFCelku Šaľa a  zabezpečiť zriadenie nového cintorína v PFČasti Bilica juh, (riešiť rozšírenie jestvujúceho cintorína v mestskej časti Veča – text sa vypúšťa a nahrádza sa textom) vytvoriť územnú rezervu pre nový cintorín v mestskej časti Veča v polohe územia Veča sever 2;
i) V oblasti priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
podporiť prekategorizovanie areálu výrobného komplexu DUSLO a.s. na  priemyselný park,
rozvoj a výstavbu väčších zariadení s vyššou závislosťou na doprave a energiách s hygienickým ochranným pásmom presahujúcim vlastný areál usmerňovať do priestorov výrobných zoskupení areálu DUSLO;
rozvoj a výstavbu menších zariadení s nižšou závislosťou na doprave a energiách a s hygienickým ochranným pásmom nepresahujúcim vlastný areál usmerňovať do priestoru miestnych výrobných zoskupení v PFCelku Pod Bilicou, tu umiestňovať len také priemyselné a výrobné prevádzky, ktoré majú už v projektovej fáze vyriešené všetky predpokladané negatívne vplyvy na človeka a prostredie, vrátane nakladania s odpadmi - zámery posudzovať v zmysle Zákona NR SR č.127/1994 Z. z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov;
uprednostňovať zriaďovanie výrobných aktivít v existujúcich priemyselných zónach v rámci voľných disponibilných plôch, resp. formou obnovy a rekonštrukcie nevyužívaných prevádzok.
j) V oblasti výstavby poľnohospodárskej výroby v zmysle ÚPN mesta Šaľa:
výstavbu a rozvoj zariadení poľnohospodárskej výroby a fariem podporovať v rámci produkčných plôch mimo zastavané územie mesta a navrhované územie na zástavbu, najmä však v rámci jestvujúcich areálov poľnohospodárskych fariem prípadne ich aditívnym rozširovaním;
ponechať na dožitie jestvujúce a nepovoľovať nové stavby typu záhradná chatka (resp. rekreačná chatka) v zastavanom území mesta a v rámci katastra mesta, obmedziť výstavbu hospodárskych stavieb pri jednotlivých hospodárskych plochách určených pre potrebu hospodárenia – výstavbu hospodárskych fariem posudzovať jednotlivo v závislosti od jej uvažovanej polohy a charakteru prevádzky, pre každú takúto stavbu určiť ochranné pásmo v zmysle legislatívnych predpisov;
zvýšiť využitie mimoprodukčného (najmä ekologicky a environmentálne) potenciálu poľnohospodárstva – podporovať alternatívne spôsoby hospodárenia;
eliminovať nepriaznivé procesy hospodárenia v poľnohospodárskej krajine
a osobitným prieskumom overiť funkčnosť a prínos hospodárenia;
zmenšovať veľkosti pôdnych celkov (honov) hlavne v prípade pozemkov využívaných ako orná pôda a zakladať pevné hranice medzi pozemkami (výsadba viacúčelových vegetačných pásov a medzí).
k) V oblasti lesného hospodárstva je potrebné dodržiavať zásady a opatrenia:
lesné hospodárske plány spracovávať s ohľadom na prednostné využívanie mimoprodukčného (verejnoprospešného) potenciálu a funkcií lesa v ekologicky významných územiach – najmä v medzihrádzovom priestore Váhu;
pestovať druhovo zmiešané porasty pôvodných drevín, zodpovedajúce prírodným podmienkam stanovišťa;
premieňať nekvalitné porasty s ekologicky nevhodnou štruktúrou na porasty
s prírode bližšou štruktúrou, postupne eliminovať pôsobenie škodlivých faktorov na lesné ekosystémy;
z obnovných postupov vylúčiť celoplošnú prípravu pôdy, a to najmä v medzihrádzovom priestore Váhu,
zamedziť fragmentácii lesných ekosystémov (rozdrobovanie lesných celkov výstavbou ciest, holorubným spôsobom ťažby);

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
a) V oblasti odpadového hospodárstva dodržiavať nasledovné zásady a regulatívy:
znížiť celkovú produkciu odpadov v komunálnej sfére a vo výrobe, recyklovať
a spracovávať odpady, rozvíjať a podporovať separovaný zber odpadu
a problémových látok s cieľom výrazne znížiť celkové množstvo skládkovaného odpadu;
zabezpečiť správne a bezpečné nakladanie s nebezpečným odpadom, najmä separovaným zberom problémových látok zabezpečiť, aby sa nedostali do komunálnych odpadov;
rozšíriť separovaný zber odpadu a využívanie druhotných surovín - rozšírenie počtu kontajnerových stojísk, vybudovanie stálych zberových miest so zabezpečeným separovaným zberom vybraných druhov odpadov a druhotných surovín (1 zberový dvor na  cca 10.000 obyvateľov);
zhodnocovať a spracovávať špecifické odpady (napr. plasty, odpad zo zdravotníckych zariadení a pod.);
vybudovať kompostovacie zariadenie na zhodnocovanie parkového a skladového odpadu - spracovávať biologické odpady na organické hnojivá, postupne zvyšovať zhodnocovanie biologických odpadov;
vybudovať spracovateľský závod na triedenie a ďalšie spracovanie špecifických druhov odpadov – napr. stavebný odpad, pneumatiky, odpadové oleje a i.
realizovať sanáciu a rekultiváciu skládok odpadov (vrátane tzv. divokých skládok), ktoré sú priamymi zdrojmi šírenia nežiadúcich druhov organizmov, zdrojmi hygienického ohrozenia okolia, kontaminácie pôdy a podzemnej vody -  najmä staré záťaže prostredia.
b) V oblasti starostlivosti o ovzdušie dodržiavať nasledovné zásady a regulatívy:
eliminovať veľké zdroje znečistenia ovzdušia na území mesta a zdroje priemyselných podnikov, ktoré sa výraznejším spôsobom podieľajú na znečistení ovzdušia, pri existujúcich priemyselných a prevádzkach s negatívnym vplyvom na znečistenie ovzdušia vypracovať ekologické audity (hodnotenie vplyvov technológií a prevádzky výrobnej činnosti na životné a pracovné prostredie) s následným zabezpečením eliminácie negatívnych vplyvov;
realizovať programy znižovania emisií základných látok znečisťujúcich ovzdušie (SO2, NOx, CO, Cx Hy, tuhé emisie a i.) priemyselnými závodmi a energetickými zariadeniami (rekonštrukcia výrobných zariadení, kotolní a i.),
realizovať postupnú inováciu tepelného hospodárstva v meste,
postupne zabezpečovať podmienky pre zmenu organizácie dopravy s cieľom vylúčiť tranzitnú dopravu z obytných území mesta a centra mesta,
realizovať dopravno – organizačné opatrenia pre útlm a skľudnenie dopravy v centre mesta a v obytných zónach,
zo zastavaného územia mesta a prioritne z území obytných zón vylúčiť prevádzky zamerané na hospodárske chovné a chovateľské činnosti, nové prevádzky takéhoto charakteru nepovoľovať,
c) V oblasti starostlivosti o vodu a jej ochranu:
znižovať množstvá vypúšťaných látok znečisťujúcich povrchové vody, následne znižovať znečistenie vodných tokov (realizovať opatrenia na zvýšenie účinnosti čistenia odpadových vôd v závodoch, resp. iné opatrenia na zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd)
zachovať ochranné pásma vodných zdrojov I. stupňa  v lokalite Jozefov,
d) V oblasti znižovania hlučnosti v prostredí:
prevádzky produkujúce zvýšenú hlučnosť a prevádzky s nepretržitou dobou výroby lokalizovať mimo obytné územia mesta do polohy výrobných zón
v obytných celkoch preferovať výstavbu hromadných garáží pre zníženie podielu stání a pohybu vozidiel v priestoroch obytnej zástavby
trasy rýchlostných komunikácií a železnice lokalizovať mimo územie obytnej zástavby.

6. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE UPNZ
a) Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia centra obstarať a schváliť územný zóny pre CMZ.
b) Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obstarať a schváliť územný plán zóny pre jednotlivé PFCelky:
pre PFCelok Šaľa
pre PFCelok Nová Veča;
pre PFCelok Jozefov;
pre PFCelok Veča
c) Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie území novonavrhovaných pre zástavbu obstarať a schváliť územný plán zóny pre jednotlivé PFCelky:
pre PFCelok Veča sever 2;
pre PFCelok Bilica
pre PFCelok Vršky;
d) Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie území navrhovaných pre umiestnenie výroby obstarať a schváliť územný plán zóny pre PFCelok Pod Bilicou.
e) Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie území navrhovaných pre umiestnenie rekreácie obstarať a schváliť územný plán zóny:
pre PFCelok Hetméň – osada;
pre rekreačnú zónu pri Váhu.

                                                                    § 7
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, STAVBY MESTSKÉHO ZÁUJMU, CHRÁNENÉ ÚZEMIA A ÚZEMIA NAVRHOVANÉ NA STAVEBNÚ UZÁVERU A ASANÁCIU

1. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY (VPS)
a) Verejno-prospešné stavby v oblasti zástavby:
Nový mestský cintorín (Z-02). Realizácia výstavby nového mestského cintorína v súvislosti s uzavretím súčasného cintorína. Navrhovaná plocha cintorína je
0,041 km2.
(Rozšírenie cintorína vo Veči (Z-03). Rozšírenie jestvujúceho cintorína vo Veči na plochu dnešného futbalového štadióna. Navrhovaná plocha cintorína je 0,014 km2 - ruší sa znenie textu a nahrádza sa textom) Územná rezerva pre nový cintorín v lokalite Veča - sever 2 (Z-03). Novonavrhovaná poloha v lokalite PFCelku Veča-sever2. Navrhovaná plocha nového cintorína 0,014 – 0,020 km2.
Plochy pre základnú vybavenosť (Z-06). V novonavrhovaných PFCelkoch Vršky a Bilica sú plochy budúceho centra rezervované pre potreby umiestnenia základnej vybavenosti.
Pešia zóna Šaľa-centrum (Z-08). Vytvorenie dopravne ukľudneného priestoru, ktorý vytvorí najmä podmienky pre uskutočňovanie rôznych príležitostných spoločenských aktivít mesta. Predpokladá sa etapovitosť pri realizovaní takéhoto zámeru: 1. etapu bude predstavovať zámer v zmysle ÚPN CMZ Šaľa s realizáciou do 10 rokov a 2. etapu bude predstavovať rozsah v zmysle ÚPN Šaľa s realizáciou do 10 až 15 rokov.
b) Verejno-prospešné stavby v oblasti dopravy:
Prekládka cesty I/75 (D-01). Verejno-prospešná stavba regionálneho významu vyplývajúca z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. Jedná sa prekládku cesty I/75 z intravilánu mesta. V dotyku s obytnou zástavbou realizovať protihlukové opatrenia.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Štúrova ulica (D-02). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Štúrovu ulicu prekategorizovať do MZ 12/50.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Kráľovská ulica (D-03). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Kráľovskú ulicu prekategorizovať do MZ 12/50.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Dlhoveská ulica (D-04). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Dlhoveskú ulicu prekategorizovať do MZ 12/50.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Jesenského ulica a prepojenie na ulicu Vlčanská (D-05). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Jesenského ulicu prekategorizovať do MO 12/40 a súčasne bude potrebné vytvoriť prepojenie na Vlčanskú ulicu.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Murgašova ulica a prepojenie na cesty I. triedy I/75 (D-06). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Murgašovu ulicu prekategorizovať do MO 12/40 a súčasne bude potrebné vytvoriť prepojenie na cestu I/75.
Zmena kategórie miestnej komunikácie Družstevná ulica (D-07). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné Družstevnú ulicu prekategorizovať do MO 12/40.
Zmena kategórie miestnej komunikácie ulice Fraňa Kráľa a Komenského ulice (D-08). V súvislosti s novou organizáciou cestnej dopravy na území mesta bude potrebné ulicu Fraňa Kráľa a Komenského ulicu prekategorizovať do MO 12/40.
Nová obslužná komunikácia v PFČasti Šaľa-centrum prepájajúca Kráľovskú a Štúrovu ulicu (D-09). V súvislosti s realizáciou pešej zóny bude potrebné vytvoriť systém obslužných komunikácií.
Smerová úprava cesty III/0753 v napojení na cestu I/75 (D-10). V súvislosti s realizáciou tzv. severného obchvatu bude potrebné urobiť smerovú úpravu napojenia cesty III/0753 v napojení na cestu I/75.
Výstavba hromadných garáží (D-12). V súvislosti s postupným nahradzovaním radových garáží formou hromadných garáží budú postupne vybudované hromadné garáže. Celkovo sa jedná o 15 lokalít o celkovej kapacite 3300 státí. V polohe pri autobusovej stanici sa požaduje riešiť dopravné zariadenie pre zachytenie statickej dopravy na okraji centrálnej mestskej zóny - verejné viacúrovňové parkovacie garáže. Objekt riešiť vrátane prístupovej cesty, ktorá bude zabezpečovať aj dopravný prístup do vnútorných priestorov pozemkov medzi ulicami Hlavná a SNP.
Integrovaná železničná a autobusová stanica (D-13) – verejno-prospešná stavba. Výstavba nového komplexného integrovaného systému železničnej a autobusovej stanice. Súčasťou stavby je aj speronizovanie železničných nástupíšť.
Protihluková bariéra od železničnej trate (D-14). Výstavba protihlukovej bariéry medzi mestom a železničnou traťou. Jedná sa líniovú stavbu o dĺžke 3,6 km.
Nákladný lodný prístav (D-15). Verejno-prospešná stavba regionálneho významu vyplývajúca z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. Výstavba terminálu nákladného lodného prístavu pre potreby najmä Dusla Šaľa v súvislosti so splavnením rieky Váh.
Prestavba nákladného lodného prístavu na osobný lodný prístav (D-16). Prestavba existujúceho nákladného lodného prístavu na osobný lodný prístav v časovej náväznosti na výstavbu nákladného lodného prístavu pri železničnom moste.
Kruhová úrovňová križovatka (D-17). Prestavba jestvujúcej štvoramennej križovatky na kruhovú úrovňovú.
Nová obslužná komunikácia v PFČasti Šaľa-centrum prepájajúca ulicu Pázmaňa a Školskú ulicu (D-18). V súvislosti s realizáciou pešej zóny bude potrebné vytvoriť systém obslužných komunikácií tak, aby bolo možné odkloniť dopravu mimo budúcej pešej zóny. Táto stavba je podmienená preložením areálu letného kina (amfiteátra) a zabezpečením hygienických podmienok voči existujúcej zástavbe (škola a bývanie). Z hľadiska časovej postupnosti bude táto stavba realizovaná v horizonte 10 až 15 rokov (ponávrhové obdobie platnosti ÚPN CMZ Šaľa).
Cestné podjazdy v krížení so železnicou v polohách Hlavná a Vlčanská (D-19). Prestavba úrovňových krížení cestných komunikácií so železnicou na mimoúrovňové formou podjazdov. Celkovo sa jedná o dva mimoúrovňové podjazdy v polohách ulíc Hlavná a Vlčanská.
Prekládka cesty II/573 – obchvat obce Dlhá nad Váhom (D-20) – verejno-prospešná stavba. Prekládka trasy ako východný obchvat obce Dlhá nad Váhom.
c) Verejno-prospešné stavby v oblasti technickej infraštruktúry:
Prepojovací vodovod, vodovodné potrubie DN 100 v mestskej časti Šaľa – Veča (T-01).
Prepojovacia kanalizácia, výtlačné potrubie Kráľová n/Váhom – Šaľa (T-02), prepojovacia kanalizácia, výtlačné potrubie Kráľová n/Váhom – Šaľa s napojením do zberača C
Prepojovacia kanalizácia, výtlačné potrubie Diakovce – Šaľa (T-03), prepojovacia kanalizácia, výtlačné potrubie Diakovce – Šaľa s napojením do zberača K
Prepojovacia kanalizácia, výtlačné potrubie Žihárec, Tešedíkovo, Hetméň (T-04), prepojovacia kanalizácia, výtlačné potrubie Žihárec, Tešedíkovo, Hetméň Šaľa s napojením do mestskej ČOV
Prepojovacia kanalizácia, výtlačné potrubie Horná Kráľová – Šaľa (T-05), verejno-prospešná stavba s napojením do zberača D v mestskej časti Veča
Zberač K a K1 (T-06), nový kanalizačný zberač zrealizovať z časti Jozefov až po zaústenie do napojovacieho potrubia ČOV
Uličná zberná kanalizácia DK (T-07), nová zberná kanalizácia v priemyselnom areáli  Pod Bilicou,
Prečerpávacia stanica a prepojovacia kanalizácia D1 (T-08), nová prečerpávacia stanica a prepojovacia kanalizácia D1 v mestskej časti Veča,
Uličná zberná kanalizácia D4, V a V1 (T-09) – nová uličná zberná kanalizácia D4, V a V1 v mestskej časti Veča.
Regulačná stanica plynu VTL/STL RS 500 a VTL pripojovacie prívodné potrubie v časti Veča (T-10),
Regulačná stanica plynu VTL/STL RS 200 a VTL pripojovacie prívodné potrubie v časti Šaľa – Pod Bilicou (T-11),
Regulačná stanica plynu VTL/STL RS 500 a VTL pripojovacie prívodné potrubie v časti Šaľa – Vŕšky (T-12),
Regulačná stanica plynu VTL/STL 2 x RS 200 a VTL pripojovacie prívodné potrubie v časti Šaľa – Pod Bilicou (T-13) ,
Regulačná stanica plynu VTL/STL  RS 500 a VTL pripojovacie prívodné potrubie v časti Šaľa – Hetméň (T-14).

2. STAVBY MESTSKÉHO ZÁUJMU (SMZ)
a) Stavby mestského záujmu v oblasti zástavby:
Športový areál Jozefov (Z-01). Jedná sa o pomerne rozsiahlu plochu (0,25 km2) v PFCelku Jozefov, PFČasť Jozefov - sever, v rámci ktorej sa už v súčasnosti nachádzajú stavby športovej haly, zimného štadióna, letného kúpaliska a rezervovaním pre konkrétnu vybavenosť (šport a ostatná príslušná vybavenosť) sa do tohto územia fixuje záujem mesta. V rámci vymedzenej plochy sú obsiahnuté aj plochy sídelnej vegetácie s možnosťami umiestňovania športových plôch.
(Športový futbalový štadión vo Veči (Z-04). V súvislosti z rozšírením cintorína sa futbalový štadión „posunie“ severozápadným smerom – ruší sa celý text.)
Navrhované urbanistické dominanty (Z-05). Najvýznamnejšie stavby z pohľadu formovania urbanistickej siluety mesta. Jedná sa celkovo o 8 novonavrhovaných dominánt, ktoré by svojou funkčnou náplňou a priestorovým pôsobením mali významne reprezentovať mesto.
Rekreačný areál Hetméň (Z-07) . Jedná sa o pomerne rozsiahlu plochu (1,17 km2) v PFCelku Hetméň-osada, v rámci ktorej sa navrhuje realizácia rekreačného územia pre potreby špecifických športov (golf, jazdectvo) a rekreačných aktivít (strelecký areál, poľovníctvo, rybárstvo atď).
b) Stavby mestského záujmu v oblasti prírodnej infraštruktúry:
Biocentrum Kopanica (P-05);
Biocentrum Baránok (P-06);
Biocentrum Meander (P-07)
3. CHRÁNENÉ ÚZEMIA (CHÚ)
a) Chránené územia:
Prírodná rezervácia Ostrov Váhu (P-01);
Chránený areál Vráble (P-02);
Prírodná pamiatka Blatné (P-03);
Prírodná pamiatka Hetméň (P-04)

4. ÚZEMIE NAVRHOVANÉ NA STAVEBNÚ UZÁVERU A STAVBY NA ASANÁCIU
Stavebná uzávera na vymedzených plochách radových garáží (D-11) s ponechaním zástavby na prirodzené dožitie a pri nevyhovujúcom stavebno-technickom stave na  postupnú asanáciu. Asanácia je podmienená postupným nahradzovaním radových garáží formou hromadných garáží a až potom budú postupne jednotlivé radové garáže asanované. Celkovo sa jedná o 25 lokalít o celkovej kapacite 1253 státí.

§ 8
1. Prílohou  tohto  všeobecne záväzného nariadenia sú: textová časť a grafická časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Šaľa a jej zmeny a doplnky č.1. Tieto prílohy sú uložené na Mestskom úrade v Šali  a je možné do nich nahliadnuť v úradných dňoch mestského úradu.
2. Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je Energetická koncepcia mesta Šaľa, do ktorej je možné nahliadnuť  na Mestskom úrade v Šali  v úradných dňoch mestského úradu.

§ 9
Záverečné a spoločné ustanovenia
1. VZN č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa bolo schválené      uznesením MsZ č.  3/2004, časť VIII., 24. júna 2004.
2. Toto VZN bolo vyvesené v úradnej tabuli dňa 9. júla 2004, účinnosť nadobúda 30-tym      dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. 7. augusta 2004.
3. Zaradenie  Energetickej  koncepcie  mesta   ako súčasť  záväznej časti  územno-plánovacej dokumentácie mesta do VZN č. 1/2004 – schválené uznesením MsZ č.  6/2005-X., 15. decembra 2005 Vyvesené v úradnej tabuli mesta 19. decembra 2005 a účinnosť nadobudlo 4. januára 2006.
4. Zmeny a doplnky č. 1 schválené: uznesením mestského zastupiteľstva č. 5/2006, časť    V., 16. novembra 2006.
5. VZN č. 1/2004 v znení zmien a doplnkov č. 1 k ÚP mesta Šaľa bolo vyvesené                   v úradnej tabuli 27. novembra 2006.
6. Účinnosť nadobúda 30-tym  dňom od jeho zverejnenia v úradnej tabuli mesta, t. j. od      27. decembra 2006.         

Prílohy