Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 22.07.2011 - 09:50  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:14  //  zobrazené: 2843

O vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa - zmeny a doplnky č. 3

číslo: 06/2011  |  dátum schválenia: 30.06.2011  |  dátum účinnosti: 22.07.2011  |  stav: zrušené

V  § 6 ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE URBANISTICKÚ ŠTRUKTÚRU
bod 1. Zástavba sa dopĺňa odstavec c) takto:
c) Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie novej stavebnej štruktúry formovať a regulovať nasledovne podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
PFCelok Šaľa, PFČasť Šaľa centrum:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP v polohách pri Trojičnom námestí, Hlavnej ulici, Štúrovej ulici, ulici Pázmáňa a Dolnej ulici v minimálnej podlažnosti 3NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 3NP a v maximálnej podlažnosti 6NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Západná os:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Bilická os a Os Vršky:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Šaľa sever a Šaľa - juh:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v niektorých polohách iba bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Šaľa západ, Šaľa - východ a Šaľa - juhovýchod:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Šaľa, PFČasť Pri železnici:
- pri Murgašovej ulici voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a v ostatných polohách zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;
PFCelok Šaľianska tabuľa, PFČasť Vŕšky - východ:
- voľná uličná zástavba v podlažnosti 2NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30%; prípustná zástavba uličná kompaktná do 2.NP; ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie, prípustná je základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie viazané na potrebu bývania;
PFCelok Šaľianska tabuľa, PFČasť Pri Dusle:
- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 2NP alebo zástavba uličná voľná do 2NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s vytvorením pásu izolačnej zelene na hranici s k.ú. Trnovec nad Váhom s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP; ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- intenzívna a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou výrobou, poľnohospodárskou výrobou, vyššou a základnou vybavenosťou, špecifickou vybavenosťou a dopravnou vybavenosťou;
PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča centrum:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri športovom štadióne zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v polohe pri športovom štadióne iba športová vybavenosť, prípustná je individuálna rekreačná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Nová Veča, PFČasť Východná os:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri vstupe do mesta zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a v polohe pri vstupe do mesta aj extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie
s prípustnou špecifickou vybavenosťou;
PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča sever:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča juh:
- kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v polohách vzdialenejších od centra voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFČasť Veča ? sever 2:
- voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- v priestore cintorína zástavba areálová s malou architektúrou a porast stromový, krovinatý alebo bylinný; prípustná zástavba areálová do 2NP výhradne vo väzbe na potrebu cintorína;
- v prevažnej časti územia bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
- v polohe okolo hlavnej ulice vyššia alebo základná vybavenosť a v časti vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná je špecifická vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
- vo vymedzenej okrajovej polohe územia umiestniť miestny cintorín s pásom izolačnej zelene, v priestore cintorína je prípustná vyššia alebo základná vybavenosť viazaná na potrebu prevádzky cintorína, ostatné funkčné využívanie je neprípustné;
PFCelok Jozefov, PFČasť Jozefov - centrum:
- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba s prípustnou dopravnou vybavenosťou a bývaním a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie;
PFCelok Jozefov, PFČasť Jozefov - sever:
- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia alebo základná športová vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vybavenosť viazaná na šport, ostatné funkčné využívanie je neprípustné;
PFCelok Veča, PFČasť Veča ? centrum; PFCelok Vršky, PFČasť Vršky centrum a PFCelok Bilica, PFČasť Bilica - centrum:
- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou vyššou vybavenosťou a bývaním. Vo vyznačenej polohe s funkčným využívaním ako cintorín. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Veča, PFČasť Večianska os:
- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou vyššou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;
PFCelok Veča, PFČasť Veča sever a Veča juh; PFCelok Vršky, PFČasť Vršky sever a Vršky juh; PFCelok Bilica, PFČasť Bilica sever a Bilica - juh:
- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba. V rámci PFCelku Bilica v PFČasti Bilica juh je lokalizovaný nový mestský cintorí (vyššia vybavenosť);
PFCelok Veča, PFČasť Veča východ:
- zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 2NP alebo zástavba uličná voľná do 2NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;
PFCelok Hetméň-osada, PFČasť Hetméň osada - centrum:
- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP; v priestore areálu poľnohospodárskeho družstva zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 2NP alebo zástavba uličná voľná do 2NP so zastavanosťou maximálne 40% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;
- bývanie a  vyššia alebo základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou; v priestore areálu poľnohospodárskeho družstva špecifická poľnohospodárska výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie; ostatné funkčné využívanie je neprípustné.
PFCelok Hetméň-osada, PFČasť Hetméň osada - okolie:
- porast stromový, prípustná zástavba solitérna do 1NP (zastavanosť max. 5%), zástavba malou architektúrou a porast krovinný alebo bylinný;
- skupinová rekreácia a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vybavenosť príslušiaca rekreačnej funkcii, bývanie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné.

bod 6 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ÚPNZ odsek c) sa dopĺňa takto:
c) Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie území novonavrhovaných pre zástavbu obstarať a schváliť územný plán zóny pre jednotlivé PFCelky:
pre PFCelok Veča sever 2;
pre PFCelok Bilica
pre PFCelok Vršky;
pre PFCelok Šalianska tabuľa lokalita pri Váhu

bod 6 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ÚPNZ odsek d) sa dopĺňa takto:
d) Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie území navrhovaných pre  umiestnenie výroby obstarať a schváliť územný plán zóny:
pre PFCelok Pod Bilicou;
pre PFCelok Šalianska tabuľa ? lokalita pri Dusle.

V § 7 - VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, STAVBY MESTSKÉHO ZÁUJMU, CHRÁNENÉ ÚZEMIA A ÚZEMIA NAVRHOVANÉ NA STAVEBNÚ UZÁVERU A ASANÁCIU  v bode 1 v odstavci a) sa dopĺňa text nasledovne:
a)   Verejnoprospešné stavby v oblasti zástavby :
Nový mestský cintorín (Z-02). Realizácia výstavby nového mestského cintorína v súvislosti s uzavretím súčasného cintorína. Navrhovaná plocha cintorína je
0,041 km2.
Územná rezerva pre nový cintorín v lokalite Veča - sever 2 (Z-03). Novonavrhovaná poloha v lokalite PFCelku Veča-sever2 sa upresní na podklade ÚPN zóny Veča ? sever 2. Navrhovaná plocha nového cintorína 0,014  0,020 km2.
Plochy pre základnú vybavenosť (Z-06). V novonavrhovaných PFCelkoch Vršky a Bilica sú plochy budúceho centra rezervované pre potreby umiestnenia základnej vybavenosti.
Pešia zóna Šaľa-centrum (Z-08). Vytvorenie dopravne ukľudneného priestoru, ktorý vytvorí najmä podmienky pre uskutočňovanie rôznych príležitostných spoločenských aktivít mesta. Predpokladá sa etapovitosť pri realizovaní takéhoto zámeru: 1. etapu bude predstavovať zámer v zmysle ÚPN CMZ Šaľa s realizáciou do 10 rokov a 2. etapu bude predstavovať rozsah v zmysle ÚPN Šaľa s realizáciou do 10 až 15 rokov.
Navrhovaná prevádzka kompostárne a mestského zberného dvora (Z-09). V PF Celku   Pod Bilicou vymedzené územie pre zriadenie mestského zberného dvora a kompostárne pre účely skládkovania a spracovania biologického odpadu z územia mesta.

V § 7 - VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, STAVBY MESTSKÉHO ZÁUJMU, CHRÁNENÉ ÚZEMIA A ÚZEMIA NAVRHOVANÉ NA STAVEBNÚ UZÁVERU A ASANÁCIU v bode 6 sa dopĺňa text nasledovne:
Zásady a  podmienky na umiestňovanie plošných reklamných zariadení  na území mesta Šaľa sú stanovené takto:
- na území PFČasti Šaľa centrum, PFČasti Veča centrum a PFČasti Nová Veča centrum nie je prípustné umiestňovať a povoľovať  zariadenia reklamy ako samostatné objekty (bilbordy) alebo dodatočne umiestné zariadenia reklamy na stavebné objekty; na vyhradených miestach je možné umiestniť informačné tabule mesta s výmerou ich plochy do 2m2;

- na ostatnom zastavanom území mesta je prípustné umiestňovať a povoľovať  zariadenia reklamy ako samostatné objekty (bilbordy) s výmerou ich plochy do 5 m2; dodatočne umiestnené zariadenia reklamy na stavebné objekty s výmerou ich plochy do 5 m2 je možné umiestniť iba so súhlasom Mesta Šaľa; nad uvedený rozmer nie je možné umiestňovať reklamy;

- výmeru dodatočne umiestňovaných zariadení reklamy je možné na základe súhlasu mesta zvýšiť:
a) do 10 m? v prípadoch, ak je dodatočne umiestňované zariadenie reklamy na stavebné objekty v minimálnej výške spodnej hrany 6,0 m od úrovne okolitého terénu
b) do 50 m? v prípadoch, ak je dodatočne umiestňované zariadenie reklamy na štítových stenách bez okenných otvorov na budovách s najmenej 3 nadzemnými podlažiami v minimálnej výške spodnej hrany 6,0 m od okolitého terénu a ak výmera tohto zariadenia reklamy nepresiahne 1/3 plochy štítovej steny.
- mimo zastavané územie mesta je prípustné umiestňovať zariadenia reklamy v súlade s platnou legislatívou a iba so súhlasom Mesta Šaľa.

§ 9
ZÁVEREČNÉ A SPOLOČNÉ USTANOVENIA


sa dopĺňa o body 10, 11, 12:

10. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších úprav bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa zmeny a doplnky č. 3, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1 a č.2 k ÚP mesta Šaľa a Energetická koncepcia mesta Šaľa, zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 15. júna 2011.

11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa zmeny a doplnky č. 3, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1 a č.2 k ÚP mesta Šaľa a Energetická koncepcia mesta Šaľa, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom 8. zasadnutí dňa 30. júna 2011 prijatím Uznesenia č. 8/2011 VI.  

12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa zmeny a doplnky č. 3, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1 a č.2 k ÚP mesta Šaľa a Energetická koncepcia mesta Šaľa, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 7. júla 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňa 22. júla 2011.

Prílohy