Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 11.09.2008 - 08:27  //  aktualizácia: 29.07.2016 - 11:05  //  zobrazené: 2146

O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa

číslo: 06/2008  |  dátum schválenia: 11.09.2008  |  dátum účinnosti: 03.10.2008  |  stav: zrušené

§ 1
Úvodné ustanovenia


(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

(2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná umelecká škola a školskými zariadeniami školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa.

§ 2
Materská škola


(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v období do 31. 12. 2008 sumou 350,- Sk, od 01. 01. 2009 sumou 11,61 € .

(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
c) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

(3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy.

§ 3
Základná umelecká škola


(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka
a)  na prípravné štúdium individuálne v období do 31. 12. 2008 sumou 100,- Sk,  od 01. 01. 2009 sumou 3,31 €
b) na prípravné štúdium skupinové v období do 31. 12. 2008 sumou 50,- Sk,  od 01. 01. 2009 sumou 1,65 €,
c)  na základné štúdium - individuálne vyučovanie v období do 31. 12. 2008 sumou 100,- Sk,  od 01. 01. 2009 sumou 3,31€
d)  na základné štúdium – skupinové vyučovanie v období do 31. 12. 2008 sumou 70,- Sk , od 01. 01. 2009 sumou 2,32 €

2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole dospelá pracujúca osoba mesačne v období do 31. 12.2008 sumou 250,-Sk, od 01. 01.2009 sumou 8,29 € .

(3) Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1) a 2), ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(4) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom školy.

§ 4
Školský klub detí


(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka v období do 31. 12. 2008 sumou 50,- Sk, od 01. 01. 2009 sumou 1,65 € .

(2) Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

§ 5
Centrum voľného času


(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa, žiaka, študenta a dospelá nepracujúca osoba:
a) na pravidelnú krúžkovú činnosť za obdobie do 31. 12. 2008  50,- Sk,  od 01.01.2009  1,65 €                                    
b) na nepravidelnú činnosť za obdobie do  31. 12. 2008  15,- Sk  za hod., od 01. 01.2009  0,49 €
c) na celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne za obdobie do 31. 12. 2008  150,- Sk,  od 01. 01. 2009  4,97 € .                                   

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva dospelá pracujúca osoba mesačne:
a) na pravidelnú krúžkovú činnosť za obdobie do 31. 12. 2008  100,- Sk, od 1.1.2009  3,31 €                                    
b) nepravidelnú činnosť za obdobie do 31. 12. 2008  30,- Sk  za hod.,  od 1.1.2009               0,99 €  za hod.                                
c) celodenné akcie s podaním stravy (desiata, obed, olovrant) denne za obdobie do 31. 12. 2008  250,- Sk,  od 1.1.2009  8,29 €.                                    

(3) Riaditeľ centra voľného času, na základe splnomocnenia primátorom mesta môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1) a 2), ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada riaditeľa centra voľného času a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(4) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času vnútorným predpisom školského zariadenia.

§ 6
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri  materskej škole a základnej škole


(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

(2) Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je za obdobie do 31. 12. 2008 za jeden deň 30,- Sk, za obdobie od 01. 01. 2009 za jeden deň 1 € - podľa prvého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠ SR.

(3) Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6-11 rokov je za obdobie do 31.12. 2008 za jeden obed 25,- Sk, od 01. 01. 2009 0,83 € - podľa prvého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠ SR.

(4) Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 11-15 rokov je za obdobie do 31.12. 2008 za jeden obed 27,- Sk, od 01. 01. 2009  0,90 € - podľa prvého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠ SR.

(5) Poplatky podľa ods. 2), 3) a 4) sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

§ 7
Záverečné ustanovenia


(1) Na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia bol návrh VZN č. ..../2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa zverejnený spôsobom v meste obvyklým a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, odo dňa 27. 08. 2008 do ...................... . 

(2) VZN č. ......./2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom ...... riadnom zasadnutí dňa ...................2008 prijatím Uznesenia č. .......................

(3) Toto VZN č. ......../2008 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ...............2008, a nadobúda účinnosť 15–tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli t.j. .................2008.

Prílohy