Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 18.10.2013 - 12:05  //  aktualizácia: 18.10.2013 - 12:06  //  zobrazené: 3206

O zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa

číslo: 08/2013  |  dátum schválenia: 26.09.2013  |  dátum účinnosti: 18.10.2013  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2013 –VI. dňa 26. septembra 2013

Vyvesené na úradnej tabuli: 3. októbra 2013

Účinnosť od: 18. októbra 2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovení  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 8/2013

o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa

 

 

§ 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

 

Toto VZN upravuje:

a)        vymedzenie zákazu požívania alkoholických nápojov na iných verejne prístupných miestach,

b)        určenie výnimiek zo zákazu požívania alkoholických nápojov.

 

 

§ 2

 

Mesto Šaľa zakazuje z dôvodu ochrany verejného poriadku požívanie alkoholických nápojov na iných verejne prístupných miestach uvedených v prílohe č. 1 tohto VZN.

 

 

§ 3

 

Zákaz požívania alkoholu vymedzený v § 2 tohto VZN sa nevzťahuje na:

a)        exteriérové sedenie zriadené so súhlasom mesta pred prevádzkarňou reštauračných a pohostinských zariadení alebo zariadení spoločného stravovania,

b)        mestu oznámené verejné kultúrne podujatia podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,

c)        mestu oznámené verejné telovýchovné podujatia, športové podujatia a turistické podujatia podľa zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d)       mestu oznámené zhromaždenia podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,

e)        verejné podujatia organizované mestom alebo na organizovaní ktorých sa mesto podieľa,

f)         dni 31. decembra a 1. januára príslušného kalendárneho roka.

 

 

§ 4

Kontrola dodržiavania nariadenia

 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci mestskej polície a primátorom mesta poverení zamestnanci mesta.

§ 5

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste. 

Príloha č. 1

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2013

o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa

 

 

-            priestor železničných staníc a zastávok, v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,

 

-            v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských a multifunkčných ihrísk,

 

-            priestory areálov všetkých škôl, školských a predškolských zariadení,

 

-            cintoríny, kostoly  a miesta určené na vykonávanie náboženských obradov do vzdialenosti päťdesiat metrov od nich,

 

-            v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach a priestory do vzdialenosti päťdesiat metrov od týchto zariadení,

 

-            kultúrne a historické pamiatky, pietne miesta a priestory do vzdialenosti päťdesiat metrov od týchto pamiatok a miest,

 

-            v úradných budovách a priestory do vzdialenosti päťdesiat metrov od týchto budov,
v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v kinách, na amfiteátri, na výstaviskách, v múzeách a galériách,

 

-            parkoviská a odstavné plochy pri predajnej prevádzke  Kaufland a priestory do päťdesiat metrov od predajnej prevádzky Kaufland,

 

-            parkoviská a odstavné plochy pri predajnej prevádzke  Tesco a priestory do päťdesiat metrov od predajnej prevádzky Tesco,

 

-            parkoviská a odstavné plochy pri predajnej prevádzke  OD COOP Jednota na Nešporovej ulici a priestory do päťdesiat metrov od predajnej prevádzky COOP Jednota na Nešporovej ulici,

 

-            parkoviská a odstavné plochy pri predajnej prevádzke Billa na ulici SNP a priestory do päťdesiat metrov od predajnej prevádzky Billa na ulici SNP,

 

-            parkoviská a odstavné plochy pri predajnej prevádzke Lidl a priestory do päťdesiat metrov od predajnej prevádzky Lidl,

 

-            parkoviská odstavné plochy pri predajnej prevádzke  COOP Jednota na Hlavnej ulici (Olympia) a priestory do päťdesiat metrov od predajnej prevádzky COOP Jednota na Hlavnej ulici (Olympia),

 

-            verejné WC,

 

-            areály zdravotníckych zariadení,

 

-            verejne prístupné parky.

 

 

 

Námestia a ulice:

 

-            Námestie Sv. Juraja,

-            Námestie Sv. Trojice,

-            Pribinovo námestie,

-            Hlavná ulica,

-            Ulica J. Feketeházyho,

-            Murgašova ulica,

-            Ulica L. Novomeského,

-            Vlčanská ulica,

-            Budovateľská ulica,

-            Dolná ulica,

-            Ulica P. Pázmaňa,

-            Ulica 1. mája,

-            Hurbanova ulica,

-            Ulica SNP, 

-            Nešporova ulica,

-            Ulica  Čsl. armády,

-            Bottova ulica,

-            Horná ulica,

-            Ulica J. Kollára,

-            Okružná ulica, 

-            Ulica M. R. Štefánika,

-            Pionierska ulica

-            Družstevná ulica

-            Nitrianska ulica,

-            Hollého ulica,

-            Slnečná ulica.

Prílohy