Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 09.09.2010 - 12:54  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:13  //  zobrazené: 2555

O zmene ktorou sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta

číslo: 03/2010  |  dátum schválenia: 09.09.2010  |  dátum účinnosti: 01.10.2010  |  stav: zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V celom texte VZN č. 5/2009 sa názov „denný stacionár“ nahrádza názvom „Domov sociálnych služieb“ v príslušnom gramatickom tvare.

2. V § 1, ods. 2 sa za písm. k) vkladá nové písm. l) s textom:
l) nocľaháreň

3. Tabuľka v § 3 „Štandardné výdavky a štandardné príjmy“ za písm. b) sa nahrádza novou tabuľkou s upravenými údajmi nasledovne:

Sociálna služba – zariadenie Štandardné príjmy od  klienta za mesiac      v Eur Štandardné výdavky na klienta za mesiac v Eur
Detské jasle 93,40 141,72
Domov sociálnych služieb 12,65 467,11
Jedáleň  40,78 69,69
Opatrovateľská služba 41,45 394,44
Zariadenie núdzového bývania 31,58 128,39
Útulok 20,83 194,54
Zariadenie pre seniorov 126,81 578,51
Nocľaháreň 21,00 222,25

4. Tabuľka v § 9, odsek 3 sa nahrádza novou tabuľkou s upravenými údajmi nasledovne:

Za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby  v Eur
V pracovných dňoch v čase od 15,00 do 22,00 hod.  2,40
V pracovných dňoch v čase od 22,00 do 07,00 hod. 2,90
V dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 07,00 do 15,00 hod. 3,70
V dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 15,00 do 07,00 hod 4,30

5. Za § 10 „Úhrada za služby útulku“ sa vkladá nové ustanovenie označené ako § 10a           v znení:
§ 10a
Úhrada za služby nocľahárne

1. Poplatky za služby nocľahárne pozostávajú z úhrad:
a) za ubytovanie
b) za odborné činnosti
c) za ďalšie činnosti
2. Denná sadzba úhrad za služby nocľahárne je:

Druh služby v Eur
Za ubytovanie 0,30
Odborné činnosti 0,10
Ďalšie činnosti 0,20

3. Sadzba dennej úhrady za služby nocľahárne sa vypočíta ako súčet úhrad za ubytovanie, odborné činnosti a ďalšie činnosti.

4. Výška mesačnej zálohy na úhradu za služby nocľahárne sa stanoví ako 30-násobok dennej sadzby.

6. V  § 14 „Záverečné a zrušovacie ustanovenia“ sa dopĺňajú nové odseky 6, 7 a 8 v nasledovnom znení:

6. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta, zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 25. augusta 2010.
7. VZN č. 3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta, schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 9. septembra 2010 prijatím Uznesenia č. 5/2010 – V.
8. VZN č. 3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 16. septembra 2010 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa 1. októbra 2010.

Prílohy