Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.01.2023 - 14:16  //  aktualizácia: 20.01.2023 - 14:16  //  zobrazené: 747

Program hospodárskeho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

Vec

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa ak dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon)

informuje verejnosť

o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

„Program hospodárskeho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

obstarávateľa Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra

správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-sociálneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Konzultácie  v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia.

            

                                                                                                                    

                                                                           Ing. Jana Nitrayová v.r

                                                                       prednostka

                                                                             Mestského úradu v Šali

                                                                          na základe Poverenia zo dňa 12. 01. 2023