Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 10.05.2013 - 11:21  //  aktualizácia: 10.05.2013 - 11:25  //  zobrazené: 2268

VZN ktorým sa rušia vzn 6/2009, 1/2012, 6/2003, 13/2008

číslo: 03/2013  |  dátum schválenia: 18.04.2013  |  dátum účinnosti: 11.05.2013  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2013 – XII. dňa 18. apríla 2013
Vyvesené na úradnej tabuli 26. apríla 2013
Účinnosť od 11. mája 2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení mesta Šaľa
č. 3/2013,
ktorým sa zrušujú
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 02. 07. 2009,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012 zo dňa 26. 01. 2012,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. 09. 2003,
Dodatok č. 1 zo dňa 11. 10. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 06. 11. 2008.

§ 1
Zrušovacie ustanovenie

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 2. júla 2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.
(2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012 zo dňa 26. januára 2012,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.
(3) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. septembra 2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa.
(4) Zrušuje sa Dodatok č. 1 zo dňa 11. októbra 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa.
(5) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 6. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení Dodatku č.1 zo dňa 11. 10. 2007.

§ 2
Záverečné ustanovenie

(1) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 02. 07. 2009, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012 zo dňa 26. 01. 2012, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. 09. 2003, Dodatok č. 1 zo dňa
11. 10. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 06. 11. 2008, zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 3. apríla 2013. 
(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 02. 07. 2009, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa
č. 1/2012 zo dňa 26. 01. 2012, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. 09. 2003, Dodatok č. 1 zo dňa 11. 10. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 06. 11. 2008, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom 2. zasadnutí dňa 18. apríla 2013 prijatím Uznesenia č. 2/2013 – XII..
(3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 02. 07. 2009, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa
č. 1/2012 zo dňa 26. 01. 2012, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. 09. 2003, Dodatok č. 1 zo dňa 11. 10. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 06. 11. 2008, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 26. apríla 2013 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa 11. mája 2013.