Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2007 - 13:26  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:33  //  zobrazené: 2487

01/2007 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 01/2007  |  dátum konania: 01.03.2007

Na zasadnutí sa zúčastnili 8 členovia komisie a to: Ing. Miroslav Polóni, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erik Mikloš, Ing. Monika Molnárová, Ing. Juraj Potúček, Ing. Tibor Lovecký, p. Karas Zoltán, Ing. Renáta Petrová

Ďalej bol prítomný: Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení boli nasledovní členovia komisie: Ing. Helena Psotová, Ing. Tibor Mikula, Ing. Jana Lišková, p. Ľuboš Aláč, Ing. Ladislav Gáll ml.

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 v predloženom znení, ktorý predložil Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ. Ing. Gáll vysvetlil hlavné dôvody na úpravu rozpočtu na rok 2007. Po predložení Dôvodovej správy k návrhu na úpravu rozpočtu nastala diskusia.
- Ing. Lovecký – člen komisie žiadal vysvetlenie z akého dôvodu sa zvýšila kapitola – zeleň oproti minulému roku o 1 mil. Sk
- Ing. Gáll – prednosta MsÚ vysvetlil dôvod zvýšenie tejto kapitoly a to tým, že mesto odkúpilo Futbalový štadión čím sa automaticky zvýšia náklady na kosenie, druhým dôvodom sú nevyplatené faktúry na zeleň z roku 2006
- - Ing. Lovecký ďalej navrhol, aby sa do zmluvy s firmou SATES zapracovala banková záruka na opravu pešej zóny
- Ing. Lovecký mal dotaz na položku – právne služby, ktorá je plánovaná vo výške 400 tis. Sk
- Ing. Gáll – prednosta MsÚ vysvetlil výdavky na právne úkony, ktoré mesto plánuje

Komisia sa dohodla, že uznesenie k tomuto materiálu schváli až na najbližšom zasadnutí komisie, ktoré sa uskutoční 12. 3. 2007. Do tejto doby majú možnosť členovia komisia podať svoje návrhy a pripomienky k úprave rozpočtu na rok 2007. Na tieto dotazy a pripomienky im bude odpovedané na najbližšom zasadnutí komisie.

2. Hokejový klub Šaľa – žiadosť o bezplatný prenájom zimného štadióna

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť Hokejového klubu Šaľa o bezplatný prenájom zimného štadióna v dňoch 3. – 4. 2. 2007 za účelom usporiadania medzinárodného hokejového turnaja o pohár klubu  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov pre HK Šaľa

3. Milan Papp a Klaudia Hulalová – žiadosť o jednorazové splatenie zostatkovej ceny bytu na ul. Fraňa Kráľa 1866/3

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Milana Pappa a Klaudie Hulalovej o jednorazové splatenie zostatkovej kúpnej ceny za byt na ul. Fr.Kráľa 3 z dôvodu odstránenia vecného bremena, ktoré na ňom viazne ( zostatková cena bytu k 15. 1. 2007 je 147.421,50 Sk ) a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2
komisia súhlasí s jednorazových splatením zostatkovej ceny bytu na ul. Fr.Kráľa 3 pre uvedených žiadateľov

4. TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel KARATE – žiadosť o bezplatné poskytnutie športovej haly

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť TJ Slovan Duslo Šaľa o bezplatné poskytnutie športovej haly pre oddiel KARATE za účelom organizovania III. kola pohára Slovenskej federácie KARATE detí a mládeže dňa 17. 3. 2007 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 3
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov vo výške 80 %
• primátor mesta odpustil základné nájomné

5. Kolkáreň – prenájom kolkárne

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala materiál OSMM ohľadom prenájmu kolkárne.

Komisia žiada o doplnenie materiál na najbližšie zasadnutie a to o:
- predložiť využitie kolkárne pre združenie a pre verejnosť
- akým spôsobom bude nájomca poskytovať kolkáreň pre tretie osoby
- predložiť cenník vstupného

Komisia ďalej žiada stanovisko z komisie športu.

6. Ladislav Stríž – žiadosť o splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom za nebytové priestory

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ladislava Stríža, bytom Šaľa Cintorínska 1 o splátkový kalendár na uhradenie nedoplatku vo výške 17.928,- Sk ku dňu 31. 12. 2005, žiadateľ mal prenajaté priestory v Dome politických strán a hnutí na ul. Kukučínovej.  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4
komisia súhlasí so splátkových kalendárom t.j. 1.000,- Sk/mesiac + úrok vo výške aktuálneho kontokorentu
- komisia žiada v priebehu mesiaca september 2007 predložiť plnenie tohto splátkového kalendára

7. Igor Boháč a Mgr.art. Miroslav Regítko – žiadosť o bezplatný prenájom estrádnej sály a odpustenie režijných nákladov

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. Igora Boháča a Mgr.art. Miroslava Regítka o bezplatný prenájom estrádnej sály a odpustenie režijných nákladov v dňoch 10. -30. 6. 2007 za účelom odprezentovania svojich prác na spoločnej výstave dvoch Šalianskych spolužiakov pod názvom „Stretnutie po rokoch“  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov vo výške 80 % s tým, že výstava sa bude konať pri príležitosti  osláv 1005. výročia prvej písomnej zmienky a vstupné pre občanov bude bezplatné

8. Mária Bajiová – žiadosť o splátkový kalendár

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Márie Bajiovej o splátkový kalendár na nedoplatok na nájomnom v budove COV za obdobie 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006 vo výške 19.384,- Sk a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6
komisia súhlasí so splátkových kalendárom t.j. 2000,- Sk/mesiac + úrok vo výške aktuálneho kontokorentu
K o m i s i a navrhuje, aby sa v budúcnosti do nájomných zmlúv zapracovávala finančná zábezpeka vo výške  2 – 3 mesačného nájomného.

9. Darina Tóthová – žiadosť o odpustenie jednomesačného nájomného

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Dariny Tóthovej o odpustenie jednomesačného nájomného  ( vrátane záloh na režijné náklady ) vo výške 6.447,- Sk z dôvodu vylepšenia nebytových priestorov – inštalácia horizontálnych a vertikálnych žalúzií na okná a dvere, dvoch umývadiel s ventilmi a maľovka prenajatých priestorov ) a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7
komisia nesúhlasí s odpustením jednomesačného nájomného