Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.04.2007 - 09:45  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:29  //  zobrazené: 2512

01/2007 zasadnutie komisie kultúry a školstva

číslo: 01/2007  |  dátum konania: 30.03.2007

Názov predloženého materiálu:
Vlastivedné múzeum Galanta – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku k riešeniu    rekonštrukčných prác na obnovu Domu ľudového bývania

Stanovisko komisie :  Výpis uznesenia

U z n e s e n i e  č. 01/2007
Komisia kultúry pri MsZ v Šali neodporúča poskytnúť finančný príspevok Vlastivednému múzeu  Galanta na obnovu Domu ľudového bývania v Šali z dôvodu, že organizácia nespĺňa kritéria Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2002, t. j. organizácia nemá sídlo  resp. trvalý pobyt na území mesta Šaľa a Dom ľudového bývania na Štúrovej ulici č. 4 v Šali nie je zaregistrovaný v majetku mesta Šaľa.