Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.02.2020 - 12:49  //  aktualizácia: 08.06.2020 - 12:50  //  zobrazené: 338

01/2020 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 03.02.2020

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Andráši, Ing.arch. Viktor Becker , Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Marián Antal, Ing. Vladimír Vicena

 

Program:

 

  1. Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
  2. Voľné témy podľa zváženia členov komisie
  3. Diskusia

 

 

Bod 1:

Prerokovanie Materiálov do MsZ vecne príslušných tém.

 

Členovia komisie v krátkosti prešli vybraté materiály do MsZ, ktoré sa týkali predaja mestských pozemkov a zámeny pozemkov mesta. Zámena sa týkala pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa a Roľníckeho Družstva, z dôvodu vysporiadania pozemkov na verejnom priestranstve. Vzhľadom k tomu, že sa pripravuje investičný zámer mesta Revitalizácia Lesoparku, na zámenu sú navrhnuté aj pozemky pri hrádzi a pri žel. trati smer Diakovce. Ďalšia pripravovaná zámena pozemkov je medzi mestom a Rím.Kat. cirkvou pri novom kostole vo Veči a súčasným cintorínom vo Veči. Ďalší materiál sa týkal  odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta, požiadal PhDr. Jozef Rehák, pred jeho nehnuteľnosťou (52m2) na Švermovej ul. Ďalej o odpredaj požiadal Bc. Martin Černák,  plochu 60m2, pri pozemku, ktorý chce kúpiť od JUDr. R.Čibrika, na Švermovej ul, pri En-parku. Žiadatelia navrhujú cenu 11 €/m2, čo je podľa komisie nízka cena oproti cene podľa hodnotovej mapy. Komisia nemala k bodu zásadné pripomienky.

 

 

Bod 2:

Voľné témy podľa zváženia členov komisie – pripravované  Investičné projekty mesta

 

Komisia sa oboznámila s pripravovanými investičnými projektami mesta. Mesto sa bude uchádzať o získanie dotácií vo vypísaných výzvach. Z nórskych fondov je možné získať financie na Revitalizáciu Lesoparku, ak mesto preukáže opatrenia na zníženie CO2 (napr. vodozádržné opatrenia, zateplenie budov vo vlastníctve mesta, zelené strechy, výsadba stromov). Členovia sa v krátkosti oboznámili s pripravovaným projektom Revitalizácia Lesoparku. Upozornili na navrhnutý povrch časti chodníka z drevokompozitu, ktorí vandali rýchlo poškodia. Ďalej Ing.arch. Becker predstavil projekt Predstaničný priestor, ktorý projektoval jeho ateliér. Mesto sa chce zapojiť do výzvy, kde môže získať dotáciu vo výške 2,4 mil eur vrátane DPH. Projekt je rozdelený na 2 etapy výstavby, kvôli  limitovaným finančným zdrojom. Arch. Becker odpovedal na otázku vysokej rozpočtovanej ceny. Projektovaný rozpočet stavby je vysoký, pretože sa rieši veľké územie, sú zložité geologické a hydrogeologické pomery, na území sú navážky a podzemná voda, zároveň platia nové legislatívne požiadavky, ktoré vyžadujú, aby sa dažďová voda neodvádzala z územia, ale zostávala na riešenom území. Projektant, v súčinnosti s mestom, momentálne hľadá možnosti úspor navrhnutého riešenia a spôsob inej etapizácie výstavby.

Ďalšia informácia bola ohľadom Rekonštrukcie Kultúrneho domu v Šali. Mesto pripravuje podmienky pre verejnú súťaž  na Rekonštrukciu Kultúrneho domu v Šali. Získalo dotáciu na exteriér cca 800 000 eur a dotáciu z audiovizuálneho fondu na rekonštrukciu kinosály, približne 37.000 eur. Mesto plánuje rekonštrukciu Kultúrneho domu v hodnote 2,0 mil eur na zníženie energetickej  náročnosti budovy a 1,66 mil.eur na stavebné práce v interiéri a sedačky. Odznela otázka  ako bude mesto  financovať spoluúčasť na toľkých finančne náročných projektoch. Zároveň plánuje taktiež Rekonštrukciu Plavárne a výstavbu novej Tréningovej Hokejovej haly. Bola pripomienka, že na MsZ v októbri 2019 bol predstavený projekt Hokejovej haly - systém montovanej haly HUPRO, v hodnote cca 3 mil eur. Členovia sa zaujímali, v akom štádiu je príprava projektu Hokejovej haly. Upozornili na to, aby sa pri projektovaní myslelo  na dostatočné rozmery ľadovej plochy a vyhovujúce rozmery sociálneho zázemie šatní pre športovcov a návštevníkov. Pýtali sa na Rozpočet Haly, čo všetko je zahrnuté v cene 3 mil, €. (Obdobná montovaná hala stojí cca 800.tis.€)

 

 

Bod 3:

Diskusia – k téme Územný dopravný generel (ÚDG)

 

Spracovateľ ÚDG, hlavný inžinier Ing. T. Schlosser zaslal tesne pred zasadnutím komisie na pripomienkovanie Technickú správu - časť Verejné priestory v meste Šaľa a dopravná politika parkovania. Členovia si na zasadnutí zbežne prešli Tech. Správu. Zaujímali sa o dohodnutý rozsah ÚDG. Dohodli sa, že po preštudovaní zaslanej TS, komisia zašle pripomienky, a pozve Ing. T.Schlossera na zasadnutie komisie, aby predstavil UDG a zodpovedal na položené otázky.

Pripomienky a otázky zo zasadnutia komisie:

- chýba grafická časť k rozborom

- chýba cestná doprava, návrh riešenia, vrátane návrhu cyklotrás a pešej dopravy

- či budú súčasťou aj modely dopravnej situácie pre konkrétne ulice, križovatky, s konkrétne vyznačenými problémy a navrhnutým riešením, viac alternatív

 Ďalšie pripomienky budú zaslané spracovateľovi po preštudovaní.

 

 

Za správnosť: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá